Idlalisa unyawo iMlambos Express Band

Idlalisa unyawo iMlambos Express Band

0 419

NGEZIMNANDI kuphela elizethulelwa liphephandaba likazulu maviki wonke nanko phela kule iviki liphethe iqembu le-rumba elingena kuvungame uzulu. Angithi nje yiyo iMlambos Express Band le eyaziwa ngokudlalisa unyawo lokuqoqoda isiginci.

Bakwethu kambe kungaba ngubani ohola leliqembu ngaphandle kukaFiselani Ngwenya odume ngokuthi nguSaMaNgwe. Kayitshayi nje isiginci indoda le iyaphoxa. Unyawo kangikhulumi idlala kunyakaze ngitsho lamakhehla. Ungakhutheki jabula labanengi, nansi ingxoxo enambithekayo phakathi komculi wodumo uFiselani Ngwenya (FN) lentatheli yephephandaba likazulu uCornelius Luphahla (CL).

CL: Chaza ukuthi kungani wakhetha ukucula umculo we-rumba njengoba iminengi kangaka imculo kuleli?

FN: Njengejaha elakhulela esigabeni seLuvuluma ePlumtree ngakhula ngilalela umculo we-rumba njengoba nje uyiwo odumileyo khonale. Ngalokhu ngathi ngisafunda ePrimary ngaqalisa ukuhlala ngitshaya amakatali engangiwenza ngezigubhu zamafutha esitshebo. Ngaqhubeka-ke ngacina sengihlabela lengoma zabanye abaculi.

Ngasuka ngaya kweleSouth Africa sengiqede uFomu 4 okuyikho engahlangana khona lomnewethu sasungula-ke iqembu lethu.

CL: Tshono Sitshela ukuthi livame ukutshayela ngaphi ingoma zenu njengeqembu leMlambos?

FN: Ingoma zethu sandise ukuzitshayela endaweni ezehlukeneyo ezigoqela kuma-shows khonapha eSouth Africa kuthi nxa sikwelakithi koMthwakazi sandise ukudlala endaweni ezigoqela iLupane, Nkayi, Tsholotsho, Plumtree, Gwanda, Bulawayo kanye leBotswana.

Kwesinye isikhathi siyake sibizwe emikhosini etshiyeneyo efana lemitshadweni, emadilini okuzalwa kanye lakweminye imidlalo etshiyeneyo.

CL: Akutsho mfoka Ngwenya ukuthi licula libangaki njalo selakhipha amadlalade amangaki njengeMlambos?

FN: Eqenjini lethu sicula singamalunga angu-14 njalo lokhe saqala ukucula sesakhipha amadlalade angu-13 lama DVD amabili. Idlalade lakuqala salikhipha ngo2002 kuthi elokucina silikhiphe ngo2016 elithi Dear President. Ama DVD esesawakhiphayo agoqela elika2011 elithi Jabula Ujule lelika 2014 elithi Sidlal’unyawo.

CL: Abantu bathini ngomsebenzi wenu njengeqembu njalo likhangelele ukwenzelani uzulu lonyaka  jahelibanzi?

FN: Abantu bayawujabulela kakhulu umculo wethu futhi basikhuthaza ukuthi siqhubekele phambili sicula singaze sadela. Okunye njalo basikhuthaza ukuthi sibenzele ama-shows amanengi sibakhiphele lama DVD ngoba bachazwa yindlela esigida ngayo.

Ngalokhu sikhangelele ukukhiphela uzulu imbabazane yedlalade lonyaka ukuze azithokozise njalo. Okunye sikhangelele ukukhipha iDVD ukuze abantu bazibonele ngamehlo sibajabulisa njengokufisa kwabo.

CL: Lokhe laqala ukucula bunzima bani eliyake lihlangane labo kwezokucula?

FN: Kwezokucula ubunzima esiyake sihlangane labo yikuthi abantu bayasitshontshela umculo wethu ikakhulu amaDVD. Lokhu kusenza singathuthuki masinyane ngoba basuka bawuthengise ngentengo ephansi kakhulu okwenza ukuthi abantu bengasathengi kithi.

Okunye njalo sikhathazwa yimali yokukhipha ama DVD njengoba nje abantu abanengi besicela ukuba sibakhiphele wona.

CL: Njengomculi wodumo nkuthazo bani oyipha abaculi abasasungula?

FN: Kubaculi abasacathulala ngibakhuthaza ukuthi bengaze badela ukucula kabasebenzise iziphiwo zabo ngendlela eqondileyo. Okunye njalo ngibakhuthaza ukuthi bengaze bahlabela ngenxa yokuthi bafuna imali kodwa bajonge ukuveza iziphiwo zabo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply