Ibanjiwe indoda ebitshadise imuli lenyoka

Ibanjiwe indoda ebitshadise imuli lenyoka

0 806

Thokozile Mbedzi
ZIPHAPHATHEKE zagcwala igusu izakhamizi zesigabeni seDlana eNyamayendlovu ngemva kokuba kuvele ukuba kulendoda akade igcine inyoka eyesabekayo okubikwa ukuthi ibikhotha umkayo labantwana mihla lemihla.

UMnumzana Mehluli Ndlovu oleminyaka engu-50 yokuzalwa kubikwa ubegcine inyoka emzini wakhe ehlose ukuletha inotho emulini yakhe kodwa linyoka ibibhadalwa ngokuthi izenzele umathanda kumkayo kanye labantwana abasemzini wayo.

Kuvele ukuba uMnu Ndlovu wathenga inyoka le njalo uselesikhathi elayo emzini wakhe. Kuvele njalo ukuba kusukela yafika lapha ekhaya inyoka le yaqala ukuletha ukugula lobunye ubuhlungu obutshiyeneyo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Sibongile Mthunzi oyisakhamuzi kulindawo uthe kube yisisanasana ngesikhathi kubizwe abenkonzo ukuthi bazokhipha inyoka le nanko phela ibisihluphile esigabeni.Uthe abantu bethuka bacela ezinyaweni bebona inyoka yakhona ngoba isesabeka njalo ingajayelekanga.

“Kwaba luthuli abantu sebebaleka ngesikhathi inyoka le ivela. Sasingazi ukuthi kukhulunywa ngenyoka elembala eyesabeka kangaka. Abantu abanengi bamangala bethi abakaze bayibone inyoka enjalo.

“Wawuthi ungavele uyikhangele uzwe igazi lakho linquma, yayitshaqisa umzimba,” kutsho uNkszn Mthunzi.

Esinye njalo isakhamuzi sakulindawo esale ukuqanjwa ngebizo sithe kwabizwa otsikamutanda beFolosi abafika bathi ubunzima obusemzini kaNdlovu bubangelwa yinyoka le.

“Abantu laba bavela eFolosi bahle batsho ukuthi uhlupho olusekhaya lubangelwa yinyoka. Kuthe ngemva kokulwisana layo bayikhupha endlini kaNdlovu. Yathi iphuma yayihwabha ngendlela eyesabekayo kuchitheke wonke umuntu kusale abalezibindi kuphela.

“Bachela ngomuthi benza imithanithani yabo ngapha bekhuza yaze yehlisa ulaka yikho ukuthi baze bayifinyelele,” kutsho lesi sakhamuzi.

Omunye ubaba obekhona kukhitshwa inyoka le uMnumzana Simon Ndlovu uthe bathi besabukele babona sebeyithambisile inyoka le bahle bayikhipha beyidonsa.

“Sathi sisabukele sabona sebeyithambisile isehlise ulaka bayichela ngemithi yabo yaze yaphela amandla yikho ukuthi bayikhiphele phandle.

“Abantu basondela ukuthi babone noma inengi lalime bucwadlana lisesaba. Yangani ivusa ikhanda abantu baphaphaptheka abanye baze bawisana kodwa baphinda njalo bayichela ngemithi yabo yaze yadela.

“Inyoka le yacina itshiswa ngemva kokuba uNdlovu eselaywe ukuba akhiphe imali engange $10,” Kutsho uMnu Ndlovu.

UMnumzana Mehluli Ndlovu ebuzwa ngale indaba uthe abantu bathanda ukukhuluma kubi ngezinto zemizi yabanye yena usesemncane  angathathangaphi inyoka bambangisa isikhundla sokuba ngu-security omkhulu kuwadi yabo kwezombusazwe. Ubuye waveza ukuba uyamangala ngendlela indaba le esabalaliswa ngayo nanko phela labakhulu kuHulumende sebayizwa.

“Abantu bayathanda ukukhuluma kubi ngezinto zemizi yabanye, ngisesemncane mina bangibangisa isikhundla ngoba yimi u-security omkhulu ku-ward yethu. Indaba le iqiniso likhona njalo ngiyazi ukuthi ikhulunywa ngabantu abanengi lapha eNyamandlovu. Yikho lokhu nje qha engingakutsho ngendaba le,” kuphetha uMnu Ndlovu.

NO COMMENTS

Leave a Reply