I-sunflower yisilimo esiletha imali enhle

I-sunflower yisilimo esiletha imali enhle

0 556
I-sunflower

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Farmers’ Union (ZFU) isikhuthaze abalimi ukuthi balime i-sunflower ngoba iyisilimo esilenzuzo enhle njalo idingakala ngaso sonke isikhathi.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uNkosikazi Bridget Masikasi uthe isilimo se-sunflower asihluphi ukulima ngoba sihambelana lomumo womkhathi weZimbabwe. Esinye isizatho kuyikuthi ukulima lesi isilimo kungavula amathuba ebhizimusi kumlimi osilimayo.

“Ukulima i-sunflower akuhluphi ngoba ivuma lapho okulesikhudumezi khona okungumumo womkhathi ovamileyo kweleZimbabwe. I-sunflower inhle njalo ngoba ngesikhathi somqando iyavuma futhi okuyisibonakiliso ukuthi umlimi engalima laloba nini athole ibhizimusi elingamlethela imali.

“I-sunflower yisilimo esingadingi amanzi amanengi, isilimo lesi sidinga kuphela amanzi alingeneyo ngakho labalimi abangela ndlela zokuthelela bayenelisa ukulima isilimo lesi ngesikhathi sezulu. Abalazo indlela zokuthelela labo bayenelisa ukuthelela isilimo lesi nxa belime ebusika,” kuchaza uNkszn Masikasi.

Umsebenzi omnengi ekulimeni i-sunflower uvame ukubakhona ngesikhathi isilimo sesizele lalapho sesivuniwe.

“Ekulimeni isilimo lesi, umsebenzi omnengi ngowokuzama ukuxotsha inyoni ukuthi zingadli abantwana besilimo lesi. “Okwesibili yikuba ngemva kokuvuna umlimi kufanele ananzelele ukuthi isilimo lesi some kuhle ukuze singonakali,” kuchaza uNkszn Masikati.

Uqhubekele phambili wathi i-sunflower isetshenziswa ukwenza amafutha okupheka ngakho umkambo wesilimo lesi ubanzi.

Umlimi olima i-sunflower uhambisana lohlelo lukaHulumende olweZim-Asset olugqugquzela ukuthengwa lokwenziwa kwezinto eZimbabwe.

“I-sunflower isetshenziswa ukwenza amafutha okupheka ngakho umlimi olima lesi isilimo uvula amathuba okuthi amankampani enza amafutha okupheka athenge i-sunflower eduzane.

“Ngalesi isizatho umlimi ulakho ukuthola inzuzo emangalisayo ngokulima lesi isilimo ngemva kokuthengisela amankampani enza amafutha. Umlimi njalo ulakho ukuthengisa isilimo ngaphandle kweZimbabwe okungaletha imali yangaphandle njalo kuthuthukise ilizwe,” kuphetha uNkszn Masikasi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply