I-spinach siyintshantshu entwasa

I-spinach siyintshantshu entwasa

0 392

Arnold Ndlovu
ISIKHATHI sentwasa yisikhathi esihle ukuthi abalimi balime i-spinach ngoba senza kuhle kakhulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Treggy Mpofu ongu-Horticulture Specialist kunhlanganiso yeAgritex uthe umhlobo lo wemibhida ungalinywa ngabalimi abalima endaweni ezincane kanye lezinkulu.

“Imibhida ye-spinach iyalimeka ezivandeni zalabo abahlala emadolobheni kunye lalabo  abalendawo ezinkulu kanye lalabo abalima okokuthengisa bangalima umhlobo lo wemibhida.

UNkszn Mpofu uphinde wagcizelela ukuthi imibhida ye-spinach iyisilimo esikhula kuhle emkhathini otshisayo.

“I-spinach siyisilimo esiphangisayo ukukhula, ngoba siba lamahlamvu ngemva kwesikhathi esifitshane. I-spinach singumhlobo wezilimo ezivuma emhlabathini ovundileyo.

“Nxa kuyikuthi kweyakho indawo akuvundanga ungadinga umvundiso ukuze umbhida lo uthole ukudla,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Isilimo se-spinach silakho ukutholakala umnyaka wonke okuyinto enhle kubalimi abalimela ukuthengisa ngoba bezahlala belaso isilimo esimelele ukufakwa emkambo ukuze sithengiswe.

“Kulemihlobo etshiyeneyo yemibhida ye-spinach abalimi abangakhetha kiyo kodwa evame ukusetshenziswa kakhulu ngebizwa ngokuthi yi-giant nobel okungumhlobo wamahlamvu alombala owodwa. Kulomhlobo njalo obizwa nge-Winter Bloomsdale, lo ngumhlobo olamahlamvu angani atshwabhene njalo iyazakala ngokuthi iyenelisa ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi engayihlasela,” kutsho uNkszn Mpofu.

Imibhida ye-spinach ilakho ukuhlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo eyimihlobo yama-virus ikakhulu umkhuhlane we-mosaic virus kodwa ilakho ukuvikeleka emkhuhlaneni lo ngokuhlanyela ama-radishes ndawonye le-spinach. Lokhu kwenzelwa ukuthi izibungwana ezidla amahlamvu e-spinash zidle amahlamvu ama-radishes, i-spinach singaze sadliwa

UNkszn Mpofu uphethe ngokuthi njengenhlanganiso yezokulima bakhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingahluphiyo.

“Isilimo esifana lemibhida ye-spinach ayikhathazi kakhulu ukulima lokuyikhangela ngoba kayila msebenzi omnengi,” kuphetha uNkszn Mpofu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply