Hlakulani emasimini ukuze izilimo zicezwe yimikhuhlane

Hlakulani emasimini ukuze izilimo zicezwe yimikhuhlane

0 170

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iAgritex ikhuthaza abalimi ukuthi bahlakulele izilimo zabo ukuze zikhule kuhle njalo zivikeleke emikhuhlaneni.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Treggie Mpofu onguHorticulture Specialist kunhlanganiso ye-Agritex uthe abalimi kumele bahlakulele umumbu wabo ukuze ukhule kuhle, njalo uvikeleke emikhuhlaneni.

“Umumbu kufanele uhlakulelwe njengendlela yokuvikela isilimo kukhula, ukhula luyabangela ukuthi umumbu ucine ungasakhuli kuhle ngoba  ukudla kuyabe kungasafiki emunjini ucine ungasakhulanga kuhle okucina kubangela ukwehla kwesivuno.

Uphinde wagcizelela ukuthi abalimi bengekela ukuhlakulela umumbu masinyane ukhula lukhule luyacina soluthathela isilimo amanzi amanengi okungenza umumbu utshe.

“Abalimi akumelanga bekelele ukhula luze lube lukhulu ngoba luyacina soluthatha amanzi amanengi izilimo zicine zingasawatholanga. Abalimi abanengi kithi basebenzisa ifethalayiza emasimini abo ngakho umumbu ungaswela amanzi uyatsha,” kuchasisa uNkkz Mpofu.

Ukungahlakuleli umumbu kungabangela ukwehla kwenani lesivuno kubalimi okwenza umlimi alahlekelwe yinzuzo ngakho kuqakathekile ukuthi bahlakule emasimini abo.

“Abalimi balakho ukulahlekelwa kakhulu linani lesivuno ngoba umumbu ungakhulanga kuhle ngenxa yokhula, indawo elokhula ivame ukuhlaselwa yizibungwana ezinjenge-army worm okungehlisela abalimi inzuzo.

UNkszn Mpofu uphinde waxwayisa abalimi ukuthi bedinge imitshina eqondileyo nxa behlakula emasimini.

“Abalimi kufanele basebenzise imitshina eqondileyo ngesikhathi nxa behlakula, abalimi bengasebenzisa umtshina ofana lesikofolo (cultivator),” kuphetha uNkszn Mpofu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply