Habe! Inyoka ekhala njengembuzi. . . Ibulala ingane idle amalusu azo

Habe! Inyoka ekhala njengembuzi. . . Ibulala ingane idle amalusu azo

0 484
UMnumzana Brighton Mumpande

YiNtatheli kaMthunywa
ZITHITHIBELE njalo zisamangele izakhamizi zesigabeni seMabobolo eBinga ngemva kokuba esinye isalukazi lexhegu betholakale begcine  inkalakatha yohalabezi lwenyoka okubikwa besoluqeda abantwana bakule indawo lusidla amalusu abo.

Imbedumehlwane le yenzakale kuviki ephelileyo uNkosazana Joyce  Ndlovu lomkakhe uMnumzana Dennis Zikomo abathutshe bethwele inyoka ekhala njengembuzi okubikwa ibibulala abantwana esigabeni isidla amalusu ibanika inyama.

Kuzwakale ukuthi ababili laba batshiyelwa induku nguyisezala eyiyo eyaphenduka yaba yinyoka le esibathwalele ubhulo.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana loMnumzana Lameck Sibanda oyisakhamuzi sakule indawo wachaza ngendaba le ethi kalankani ngayo.

“Kwabizwa inyanga lapha esigabeni eyathi isibuyile usobhuku wabiza izakhamizi zonke ukuze ziyehlolwa ubuthakathi. Sithe sifika inyanga le yathi uZikomo lomkakhe bayethatha inyoka yabo kabazange baphikise kodwa bahle baphanga bayayithatha.

“Inyoka le yayisesabeka kodwa isimanga yikuthi yayikhala angathi yimbuzi. Kwavela njalo ukuthi bayisebenzisa ukubulala abantwana abancane idle amalusu bona ibaphe inyama ukuze baqine. Kukhanya inyoka le bayitshiyelwa nguyise kaZikomo owabhubhayo,” kuchaza uMnu Sibanda.

UMthunywa uzwe ukuthi inyoka le yabulawa yatshiswa.

Ebuzwa ngale indaba uNkszn Ndlovu uvumile ukuthi bebelenyoka ebihlala esiphaleni abayitshiyelwa nguyisezala iyinduku.

“Kuliqiniso sibili ukuthi sasigcine inyoka esiphaleni kodwa yayingayisiyo yethu yatshiywa ngubabazala. Besiswele ukuthi sizayilahla njani ngoba yayisithembisa ukusibulala. Ngiyayibonga inyanga esikhuphe kulamalangabi ngoba limqotho futhi ukuthi ibibulala abantwana esigabeni.

“Noma kunjalo ukuthi thina besisidla abantwana babantu kangikwazi mhlawumbe yayisidlisa singakwazi inyoka le njengoba ibizenzela umathanda,” kutsho uNkszn Ndlovu.

UMnu Zikomo ubikele intatheli ukuthi inyoka le wayitshiyelwa iyinduku nguyise ethi ngeyokumqinisa.

“Inyoka le ebisisihluphile ngayitshiyelwa ngubaba iyinduku wathi ngeyokungiqinisa. Kwathi ngemva kwenyanga ezimbalwa ebhubhile ngathola sokuyinyoka ngeke ngikhulume okunengi ngayo ngoba yayingayisiyo yami,” kutsho uMnu Zikomo.

Umlisa wakule indawo uMnumzana Brighton Mumpande uthe isiga lesi simzwisa ubuhlungu ngoba abantwana bahlala besifa esigabeni sakhe wabuya wabonga inyanga le.

“Indaba yenyoka kaZikomo lomkakhe ngiyayazi sibili njalo ngangikhona mhla beyibisa. Ngokunjalo indaba le ingizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantwana sebephelile esigabeni okuyikho okudala ukuthi ngikholwe ukuthi yinyoka le ebibabulala ngoba ngeke kumane kufe abantwana kungelalutho.

“Ngalokhu siyayibonga inyanga le ngoba usesisize sonke ngokukhipha inyoka le,” kuphetha uMnu Mumpande.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply