Fuyani umhlobo we-Kahalari Red ngowenyama

Fuyani umhlobo we-Kahalari Red ngowenyama

0 246

Thando Dube
ABALIMI abafuya imbuzi bakhuthazwa ukuthi bafuye umhlobo we-Kalahari Red ngoba zingumhlobo wembuzi olenyama elohlonzi.

Ekhuluma lentatheli, uMnumzana Chris Grant ongumfuyi  wembuzi lezi uthe umhlobo lo ulenyama enhle kakhulu.

“Wonke umlimi olesifiso sokungena kubhizimusi yokuthengisa inyama yembuzi kafuye umhlobo we-Kalahari Red.

Imbuzi lezi zibonakala ngombala wazo obomvu ojiyileyo. Zilendlebe ezinde kanye lempondo ezikhangele emuva.

“Umhlobo lo ungatholisa umlimi inzuzo ngoba kuzimbuzi ezinkulu. Enduna enkulu ingaba lesisindo esingaba yi-115kg kuthi ensikazi yona esikhulile ingaba yisilinganiso se-75kg,” kutsho uMnu Grant.

UMnu Grant uphinde wathi umhlobo lo awuhlaselwa yimikhuhlane eminengi njalo umbala wazo uzenza zenelise ukuphila lapho okulelanga elitshisa khona kakhulu.

“Imbuzi zomhlobo we-Kalahari Red ziyenelisa ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi eyandise ukuhlasela imihlobo evela ngaphandle kwelizwe.

“Umbala wembuzi lezi uzenza zenelise ukumelana lelanga elitshisayo ikakhulu lakuleli ilizwe. Ziqinile njalo ziyenelisa ukuhamba umango omude zidinga amadlelo,” kungezelela uMnu Grant.

UMnu Grant uphinde wathi imbuzi lezi ziyanda ngesikhatshana ngoba ziyenelisa ukuzala minyaka yonke.

“Imbuzi zomhlobo weKalahari Red ziyenelisa ukuzala kathathu ngeminyaka emibili kuphela ngakho ngesikhatshana nje umlimi ozifuyayo uyathola inzuzo.

“Amazinyane akhona azalwa eqinile esenelisa ukuzimunyela njalo ayakhula masinyane. Ngalesisizatho umlimi akala msebenzi omnengi wokunakekela imbuzi lezi,” kuchaza uMnu Grant.

Kubikwa labo abalesifiso sokufuya umhlobo wembuzi lezi ziyatholakala ikakhulu kubalimi asebelesikhathi bezifuya.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply