Fuyani inyosi, zilenzuzo

Fuyani inyosi, zilenzuzo

0 268

Thando Dube
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bafuye inyosi ngoba bebalutshwane abalimi abazifuyayo kukanti zilakho ukubatholisa inzuzo enhle.

Ekhuluma kumbukiso osanda kwedlula oweZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Standish Moyo ongumlimi esabelweni seMatabeleland South ukhuthaze abalimi ukuthi bafuye inyosi ngoba zilomkambo omuhle.

“Abalimi kabafuye inyosi ngoba kulibhizimusi elihle elingabalethela inzuzo engabaphilisa.

UMnu Moyo uthe inyosi ziyalungiselwa indawo lapho umlimi angazigcina khona ukuze athole uluju olunengi njalo oluhlanzekileyo.

“Abafuyi benyosi bayazilungiselela indawo zokuhlala, kungaba ngumkolo kumbe amagabha njalo kufanele kube sendaweni elamanzi, umthunzi kanye lezihlahla ezilamaluba ukuze inyosi zithole ukudla okwaneleyo.

“Ngokunjalo kubalulekile ukuthi abalimi balandele indlela eqondileyo yokuzithapha ukuze zingafi kanye lamachaphazi,” kuchaza uMnu Moyo.

Uthe uluju lwenyosi luyatshiyana umbala kusiya ngokuthi zidla amaluba waphi kungakho olunye uluju lulombala ojiyileyo kodwa olunye lulombala okhanyayo.

UMnu Moyo uphinde waveza ukuthi umkambo wenyosi muhle ngoba uluju luthakazelelwa ngabantu abanengi njalo luyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

“Uluju lulomkambo omuhle kakhulu ngoba abantu bayaluthakazelela kakhulu.

“Okunye okwenza umkambo ubebanzi yikuthi uluju luyelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengophepha lemvukuzane ngakho umlimi ozifuyileyo kasweli umkambo,” kutsho uMnu Moyo.

“Abantu bengabakwazi ukuthi uyathengisa uluju akuhluphi ngoba bayazibuyela ukuzothenga.

“Abafuyi benyosi akufanelanga bathele uluju amanzi kumbe itshukela ngoba kuyindlela yokufuya engavunyelwayo,” kuphetha uMnu Moyo.

NO COMMENTS

Leave a Reply