Fuyani inkukhu zesintu

Fuyani inkukhu zesintu

0 570

Thokozile Mbedzi
INHLANGANISO yeZimbabwe Commercial Farmers’ Union ikhuthaza abalimi ukuthi bafuye inkukhu zesintu ngoba ukudla ezikudlayo akula mithi eminengi ebangela imikhuhlane.

Ekhuluma loMthunywa umgcinisihlalo wenhlanganiso le, uMnumzana Winston Babbage uthe ukufuya inkukhu zesintu kulenzuzo enengi kumlimi kukanti labo abazidlayo baba lempilakahle engcono ngoba inkukhu lezi kazidli ukudla okulemithi eminengi.

“Inkukhu zesintu kazilamithi eminengi eziyiphiwayo engacina ibangela imikhuhlane kuzulu, lokhu kwenza inyama yazo ihlabuse ngoba zisidla ukudla kwemvelo,” kutsho uMnu Babbage.

UMnu Babbage uqhubekele phambili wathi ukufuya inkukhu zesintu kulula njalo akula msebenzi omnengi owenziwayo ekuzifuyeni.

Uthe inkukhu zesintu zilenzuzo njalo akudingeki imali enengi kumlimi ukuthi aqalise ukuzifuya.

“Lanxa indawo incane abalimi balakho ukufuya inkukhu zesintu ngoba kazilani lokuthi indawo incane. Bakhona abalimi abangelandawo ezinkulu kodwa nxa befisa ukufuya inkukhu balakho ukuzifuyela kulezondawo abalazo.

“Okunye okuhle ngokufuya inkukhu lezi yikuthi kazilamsebenzi omnengi njengokuhlala belungisa lapho ezihlala khona lezidlelo zazo kodwa zona ziyaziphandela ukudla, ngeke abalimi bathole sezifile nxa bethe bakhohlwa ukutshiya beziphe ukudla,” kutsho uMnu Babbage.

UMnu Babbage uqhubekele phambili njalo wathi abalimi kundawana zonke zelizwe kabasukumele phezulu bafuye inkukhu zesintu.

“Abalimi kabafuye inkukhu zesintu ngoba zilenzuzo  enkulu kakhulu lomkambo. Siyancedisana njalo abalimi ngolwazi langendlela abangafuya ngazo inkukhu lezi lalokho abangakwenza nxa sezithe zahlaselwa yimikhuhlane,” kuphetha uMnu Babbage.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply