Fuyani inhlanzi, zilomkambo omkhulu

Fuyani inhlanzi, zilomkambo omkhulu

0 224

Thando Dube
ABALIMI besabelweni seMatabeleland kanye lakoBulawayo bakhuthazwa ukuba bafuye inhlanzi ngoba zilomkambo omkhulu njalo ongabanika imali enengi.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa, uLivestock Specialist weMguza, uMnumzana Cosmas Muzunde uthe abalimi kabafuye inhlanzi ngoba  zilomkambo omkhulu nxa sezithengiswa.

“Abalimi kabafuye inhlanzi ngoba zilenzuzo kumlimi. Okwakhathesi abalimi esilabo balutshwana okuyimbangela yokuthi amankampani athengisa inhlanzi ayethenga endaweni ezikhatshana okufana laseKariba lakwezinye indawo kukanti ngabe abafuyi benhlanzi banengi akungeke kube lohlupho olunje.

“Kuliqhinga elihle ukuthi abalimi bafuye inhlanzi ngoba manengi amankampani, amabhutsha kanye lendawo zokudlela okuthengiswa khona inhlanzi  kodwa abafuyi bazo balutshwana kakhulu,” kuveza uMnu Muzunde.

UMnu Muzunde ungezelele ngokuthi umkambo wenhlanzi ubanzi njalo awupheli ngoba abantu bathakazelela ukudla inhlanzi.

“Umkambo wenhlanzi ubanzi ngoba  ziyisitshebo esihlabusayo ekutshebeni njalo abantu bayazithakazelela ngoba inhlanzi ziyikudla okukhuthazwa ngabempilakahle ukuthi kudliwe. Inhlanzi zingasetshenziswa ukwenza amafutha okupheka njalo ziyancedisa ukwenzeni amakha anukelelayo ngakho umlimi ofuya inhlanzi uhlala elesiqiniseko sokuthi ziyathengwa laloba yisiphi isikhathi,” kulandisa uMnu Muzunde.

“Umlimi uyenelisa ukufuya inhlanzi ezifuyela ukuthengisela abanye abalimi abathakazelela ukungena kubhizimusi yokuthengisa inhlanzi. Lokhu kuyisibonakaliso sokuthi umkambo wenhlanzi ubanzi kakhulu,” kutsho uMnu Muzunde.

UMnu Muzunde uqhubekele phambili esithi okuhle ngokufuya inhlanzi yikuthi akuhluphi kodwa kungavula amathuba emisebenzi.

“Ukufuya inhlanzi kungavulela abanye abantu amathuba emisebenzi elizweni njalo kungaletha ingqubela phambili yikho nje sikhuthaza abalimi ukuthi bafuye inhlanzi,” kuchasisa uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuveza ukuthi labo abafisa ukufuya inhlanzi kabavakatshele emahofisini abo bezothola izifundo ngendlela ezifuywa ngayo.

“Abalimi bakhululekile ukuthi baze emahofisini ethu sizobafundisa ngokufuya inhlanzi kungela mbadalo. Lokhu sikwenza ngenjongo yokuthi isizwe sethu sithuthuke,” kuphetha uMnu Muzunde.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply