Fuyani amadada, alenzuzo

Fuyani amadada, alenzuzo

0 237

Thando Dube
INHLANGANISO ebona ngezifuyo eyeLivestock Production and Development ikhuthaza abalimi ukuthi bafuye amadada ngoba alomkambo elizweni laphandle kwelizwe.

Ekhuluma loMthunywa, uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist eMguza  uthe abalimi kabafuye amadada ngoba alomkambo endaweni zonke zomhlaba.

“Abalimi kabafuye amadada ngenhloso yokuthengisa inyama kanye lamaqanda kwelakithi laphandle ngoba alomkambo omuhle njalo omkhulu.

“Ukulima yibhizimusi njengawonke amabhizimusi ngakho abalimi kufanele balime njalo bafuye belenjongo yokuthola inzuzo kuzo zonke inhlelo zabo ngakho ukufuywa kwamadada yindlela enhle yokuthola imali yakuleli leyangaphandle kwelizwe,” kutsho uMnu Muzunde.

UMnu Muzunde uqhubekele phambili esithi amadada ayafuyeka lula njalo awadli esikhwameni ngoba kawahlaselwa yimikhuhlane eminengi ehlasela ezinye inyoni njengenkukhu.

“Amadada afuyeka lula ngoba awadingi indawo ezimangalisayo zokuhlala njalo awadingi indawo enkulu yokuhlala okwehlisa indleko ezinengi. Ubuhle bamadada yikuthi angaphila laloba ngaphi njalo awaphuzi ukujwayelwa laloba yiyiphi indawo afuywe khona.

“Obunye ubuhle bokufuya  amadada yikuthi zinyoni ezikhula masinyane ngakho umlimi owafuyayo uyathola inzuzo ngesikhathi esincane. Amadada njalo zinyoni ezifuyekayo ngoba alendlela yokuzivikela kumikhuhlane eminengi njalo ayaphila isikhathi eside engafanga okwedlula inkukhu,” kuchasisa uMnu Muzunde.

“Izikhathi ezinengi abalimi bayabalekela ukufuya amadada ngoba kungumcabango ojwayelekileyo ukuthi amadada aphila emanzini kuphela kodwa amadada ayafuyeka njengenkukhu endaweni okungela manzi akhule njalo abekele amaqanda athengisekayo. Uhlupho olusuka lubekhona yikuthi angafuywa lapho okungelamanzi khona awabekeli amaqanda angenza amatsiyane.” kutsho uMnu Muzunde.

“Ukufuywa kwamadada yindlela enhle yokuthuthukisa ilizwe ngoba ngaphandle kokuthi aletha imali yaphandle kwelizwe, ukufuywa kwamadada kuyavula amathuba okuqhatsha abantu ngakho kuyanceda umphakathi,” kuphetha uMnu Muzunde.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply