Indimi – Other indigenous languages

KUMABASA wanyakenye, iCriminal Investigation Department (CID) yesabelweni seMatabeleland North ibe labantu abangu-29 abagoqela uTsepang Christopher Hlelo waseHwange owayesetheswa amacala amabili, elokutholakala elempahla yokona lelobuqili (fraud). UTsepang wagwetshelwa ukusebenza gadalala engaholi, khona eHwange lapho, okwamahola angu-630 awe-community service. Abangu-29 laba, babesetheswa imilandu etshiyeneyo esizaxoxa ngayo kundatshana yethu yalamuhla ngoba adalwa ngesikhathi esesikuso lonyaka esokuvulwa kwezikolo.

NGITHEMBA lisakhumbula balandeli lapho esake saxoxa khona ngomfakazi (witness), abantu abalelungelo lokwethula ubufakazi edale lemthethwandaba wakuleli, sisebenzisa umthetho weCriminal Procedure and Evidence Act esathi thina waziwa ngelikaCP & E Act. Lamuhla; sizake sixekane labakhunkuli bakundatshana yethu edluleyo, sibuyele kulumthetho weCP & E Act siyecasuna izindaba ezimnandi ezithandwa ikakhulu ngomamangala, amapholisa, labatshutshisi — ubufakazi (evidence). Phela ometheswacala lamagqwetha abo bayabe befisa ngamandla wonke ukuba icala labo liswele ubufakazi.

MAHLABEZULU, sande ukulibonisa ngobubi bokwephula umthetho sisebenzisa imizekeliso yabantu abayabe bebotshiwe besetheswa imilandu ethile. Lamuhla sizakulwa loCALA yena ngokwakhe sixoxisana ngokudalwa lobubi bakhe. Sizaqala ngamacala ezezidakamizwa, siye kwaphathelane lezempahla yokulimisa besesiphetha ngezama-bond notes.

KUNDATSHANA yethu edluleyo sinike izibonelo zabapikayo besemajele ngenxa yokutholakala belemilandu ethize, oMbekezeli Ngwenya laboLuka Ncube, siveza ubunzima lobubi bukaCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba. Lamuhla sizacebisana ngamacala obuqili lokweba ngodlakela. Likhululekile-ke mahlabezulu ukupha imibono yenu (feedback) ngalezizindaba ukuze sixoxe kungabi yisikolo!

LAMUHLA sizaphetha indaba zethu eziphathelane lomuzi wako Mlamulankunzi anduba singene kwezekhefu njengoba izikolo sezivaliwe nje. Kwezalo umuzi, umthetho olokhe usilawula ngowe Criminal Procedure and Evidence Act (Chapter 9:07) kukanti kwezekhefu, sizakhangela inhlalayenza sijonge ukwalana lokuchitheka kwegazi. Lokhu kutsho ukuba sizagxila ekuqakathekiseni ukulondoloza impilo yendalo yoluntu okungumlandu wethu sonke njengabantu.