Indimi – Other indigenous languages

KUNDATSHANA yethu edluleyo, sicebisane ngezindaba zokwebiwa kwempahla yezimota egoqela ama-bhatri, amavili, amafutha, amawayilesi lokunye okunjalo sisithi kasikuvikeleni ngokunusela insimbi eziqinileyo ezivikela amabhatri ikakhulu awama-roli kunye lokuhluthulela izimota zethu sikhathi sonke lokususa impahla ehuga o“tsotsi” emehlweni abo.

Tina Lobs Dube
KENE kukaba kuliponi kwawuyapo, kene kwawugele ziba kuti unanlandu. Unanlandu nkulunkulu. Ngentha yokuti Ndzimu wakakubumba akakuthama Nkalanga unlandu uwo kuti ubone kuti TjiKalanga tjotjila se utjilabo. Kana apa uliNkalanga buKalanga igogo gu imwe mbabi yobutjilo gugo. Ngono ape gumwe lubabi gobutjilo gusitjipo noba usakatjapelela.

KAKUSIKUVALA umlomo! Yikukhuluma ngothando, ngozwelo langomusa! Yikuqhuba umsebenzi wakho kumbe ibhizimusi lakho langoba yini okwenzayo; ngenhlonipho yokwazi ukuba wena lomakhelwane wakho kunye lendalo yonke yoluntu; lilelungelo lokuphila, ukukhululeka lokukhetha abameli kumbe ukumela abanye abantu kunhlangothi ezithile.