Ezokuzithokozisa

0 228
UTinashe Mthethwa obizwa Luminous

Vusumuzi ndlovu

SIYAZIQHENYA ngomama lentombi zethu, ngakho asibaphatheni ngenhlonipho lothando, sithi “Phansi ngokuhlukunyezwa kwabomama labodadewethu! Alukho uthando oludlula olukamama umhlaba wonke jikelele, njalo wonke umuntu engavumelana lami kulokhu. Sileviki sidlule kulanga lokuthakazelela abesifazane bonke nje; amantombazana, omama, obabakazi labogogo. 

0 252
ULorraine Maplanka Stot

Vusumuzi Ndlovu

KULIVIKI sigijima phezulu kwendikimba yokuphumelela kwabesifazana kanye lentandokazi zakithi, uLorraine Maplanka Stot, Novuyo SeaGirl njalo sihlonipha umama uDorothy Masuka ositshiye ngeviki edluleyo. Kuhle ukuzwa amazwi asipha ithemba njalo asiqinisayo evela kubomama, abayibo abaluzwisisa ngcono loludaba. 

0 134
uMduduzi “Bhajilla” Ncube

Vusumuzi Ndlovu
Ingoma: African Queen
Artiste: Bajilla ft RedBee

SIQHUBEKA ngenyanga yothando lokuzazi njengabe nsundu kuliviki sisungula njalo omunye umculi omutsha uMduduzi “Bhajilla” Ncube odabuka eNtabazinduna, esethulela ingoma yakhe kanye levidiyo yayo encoma intombi yakhe ethiwa ngu-African Queen, ngesintu esithi yiNdlovukazi yeAfrika!

Umsebenzi kaBajilla wenziwe lula ngoba esebenza le Dlelas Music.

Ingoma yona ithakazelela uthando njalo ikhuthaza ngothando ebantwini, kukanti ividiyo itshengisa ngempilo nje lothando lwemalokitshini.

UBajilla ethembisa intombi yakhe ukuba ngempela uzakumkhiphela zonke ezisesibayeni njalo ezamupha inhliziyo yakhe.

Umhlobo womculo yi-Afro-fusion, lapha kuhlanganiswe ikakhulu imidumo efana le-Afro-jazz, Afro-pop, Maskhandi, imbube, le Rap.

Indimi ezisetshenziswa lapha zibasilela isiNtu, isiLungu, loRedBee ongena nge-SeTswana behlanganisa indimi, bechaza ulimi lothando ngokuhlabusayo.

Ensimbini lapha ingoma yabunjwa nguNesh weRockUp Studios, esebenzela eMakhandeni koBulawayo.

Isiginci sitshaywe nguMthabisi Moyo. URedBee ungena esebenzisa ubuciko bakhe bokudlala lamabala exhasa uBajilla kulumsebenzi.

Ugcizelela ngobuhle bentombi, efunga ukuba kasoke ehlukane laye ngoba ethi kuye ukhethile, njalo kajiki emuva ngaye.

Kuvidiyo yakhe waqondiswa ngumculi uMadlela Skhobokhobo, esebenza lo Sheppard Khumalo owe-Umqaliwendaba Films.

Ividiyo yenzelwa koBulawayo njalo ubonisa uBajilla esemathandweni, evakatshela intombi yakhe ngendlela ekhumbuza abanengi ngensuku zokukhombisa ngendlela equmbaqumbayo.

Lapha njalo kuyabonakala ukuba abadala bentombi bayabona okwenzakalayo ngentombi yabo loba bengathi balensolo.

UBajilla ubonakala sebechitha isikhathi sabo bebonke bezikholisela losomoya wakhe.

IDlelas Music ililunga le Shilolo Media, eyiyo eyasungula umlingiswa uMadlela.

UBajilla ngumculi wokuqala ukusungulwa lonyaka, njalo kulabanye abaculi abafana lo Sikolethu oseMzansi abasungulwa ngokuya kwemisebenzi yeDlelas Music.

Imisebenzi yabo iyatholakala emakhasini ebulenjini afana labo Facebook, Twitter leminye eminengi.

Umculo wabo njalo ukhona ku Itunes, ikhasi elithengisa umculo ebulenjini.

Kuyajabulisa ukubona abaculi bexhasa abasukumayo abalethalenta lesifiso sokungena kwezomculo.

UBajilla uzasungula ezinye ingoma ezintathu lonyaka ehlanganisa idlalade lakhe elizakhutshwa ensukwini ezizayo.

Sithi amhlophe kuBajilla le Dlelas Music, silifisela okuhle liqhubeka ngomsebenzi wokujabulisa isizwe!

0 222
ULeslie L Kampala

Vusumuzi Ndlovu

QOKI babali kulelihlandla lephephandaba likazulu, lapho esiliphathela lokwazisa ngemisebenzi eyenziwa yizizalwane zakithi esiziqhenya ngazo maviki wonke. Lamhlanje lilanga lezithandani iValentine’s Day, ngakho ngilethulela imisebenzi kaLeslie L Kampala umculi olobungcitshi baphezulu kwezothando (RnB/Soul), loTinashe Mthethwa, odume ngomculo weGospel Rap.

0 316
UNovuyo Seagirl

Vusumuzi Ndlovu
SEMUKELA uNhlolanja oyinyanga yezithandani jikelele, njalo yinyanga esikhumbuza ngembali lomdabuko wethu thina abansundu, phecelezi iBlack History Month.

Kuliviki sizajula kwezothando sihamba loCrucFix, Kevin Makhosi lemisebenzi eyenziwa yizizalwane zakuleli esiziqhenya ngabo, uDJ D-Rock loNovuyo Seagirl.

UCrucFix usungule ingoma yothando ethi Ngamthanda echaza kabanzi ngothando alalo ngomuntu wakhe.

Kulingoma usebenza lomqondisi owohlonzi uP2DaOh osebenza eseMo Life Studios khonapha koBulawayo.

Umbiko omunyethwe kulingoma ngowo kukhuthaza abantu ukuba bahlale besethandweni, noma kuhle loba kubi.

Ukhuthaza njalo ukuba abesilisa bathande amakhosikazi lentombi zabo ngenhlonipho lokungahluleli, ukuthonisela lensolo.

Lokho sikubona engomeni yakhe uInnocent Mathe ethi “ithemba lami lo, wena ufuna ngenzeni?”

Uyahlanganisa isiNtu, iSeTswana lesi Lungu kungoma yakhe.

Sitshayela intokazi uNovuyo Seagirl ihlombe ngokwamukela izicoco alokhe ezibuthelela ngengoma yakhe u AEIOU.

Kulimpelaviki uthole njalo isicoco somsakazo we-StarFM seBest House Song.

UNovuyo wamukela njalo isicoco seSkyzMetro Awards ngoMpalakazi nyakenye.

UNovuyo kukhasi lakhe lebulenjini leFacebook leTwitter uveze ukujabula ngokunqoba ngengoma yakhe ayenza loLance Hebron.

Ngethemba ingoma yakhe izaduma ngeviki le yeValentine’s njengoba ikhuluma ngothando.

U-AEIOU yingoma ebonisa ukuba umuntu ungamthanda ngendlela edlula ukuchasisa ngongwaqa labonkamisa bonke bendimi zonke ezikhona phansi emhlabeni nje.

Sisahamba ngokuphumelela kwengoma zakuleli, uDJ D-Rock uphezulu kuzilinganiso zomsakazo we5fm eMzansi ngengoma yakhe uLove & Life, encintisana lezinye ingoma zabanye abadumileyo abafana loDj Fresh, Black Motion loDJ Shimza.

Kumakhasi akhe eFacebook leTwitter, uchaze lezindaba ezimnandi njalo waveza ukuba ujabuliswa ngumsebenzi wakhe labantu abamsekelayo jikelele.

Kulingoma wasebenzisana le Team Distant njalo lentokazi uPortia Monique, odume mhlaba wonke jikelele ngezwi lakhe elilitshukela njalo elihlabusayo.

UmfokaKhanye usebenza gadalala eqhunsa ingoma kumazwe afana leKenya,Tanzania, Botswana laseMzansi.

UKevin Makhosi usungule ingoma yokuqala kudlalade lakhe elizaphuma ngoMbimbitho elilesihloko Nyimbo Za Afrika.

Lelidlalade ulipheka labanye abaculi bakhonapha koNtuthu.

Yingoma ye AfroPop eyothando ayisebenze le Afro Sounds ethi Ng’Khethe Wena.

Libe leviki yothando lempilakahle enhle size sibonane kuviki ezayo!

0 389

Vusumuzi Ndlovu
Idlalade: Eathern Vessel EP
Umculi: T1nda

Kuliviki sihamba ngokholo lelizwi leNkosi ngenceku yakhe engumculi lembongi eyohlonzi iGospel Rap, uT1nda.

Umsebenzi lo ubuya emveni kwedlalade lakhe uHigher Definition elileminyaka emibili lasungulwa.

UTawanda Denga ungumfundisi wentsha enkonzweni ye-Life Spring Church Ministries ekhokhelwa nguM J Williams.

Idlalade lakhe lilengoma ezinhlanu eziqondiswe zalungiswa khonapha koBulawayo ngabaqondisi abafana lo Phanas, Tha Dawg, Represent Beats lo Larynx.

Isihloko sedlalade sisukela kwabaseKorinte besibili, Isahluko 2 vesi 4 kusiya ku-7, esikhuluma ngomuntu odalwe ngomdaka langesibonelo sakhe, asilutho kodwa imilomo yokukhuluma ngezwi lakhe.

Kudlalade lakhe uyatshumayela njengengoma yakhe yakuqala uDelivery, leyesibili uEarthen Vessel njalo uyatsho ukuba yena yisithunywa lomlayezo ngakho singambeki cala ngokukhuluma iqiniso alithunywe nguMdali ngombhalo.

KuHallelujah unika udumo iNkosi, encoma ubuhle belizwi njalo etshengisela ukumdumisa ngokupheleleyo.

Kungoma yesine uChikuru, usipha imibono ngezinto emhlabeni, ekhumbuza sonke ukuba ukhona uSimakade, njalo nxa sikhala kuye konke kuyalunga.

Ukhuthaza ukungadeli ukusebenza loba usebunzimeni ngoba kuzadlula. Ku -You ingoma yakhe yokucina uculela indodakazi yakhe uTawana-Leorah, aziqhenya ngaye njalo ebonga unina ngesipho sentombi enhle.

Idlalade leli liphume izolo ngoLwesithathu.

Sekuleviki kudlule iNdlovu enkulu yomculo ubab’uOliver Tuku Mtukudzi obekwe ngempelaviki emthimbeni obulabantu abanengi, obe kuyisibonelo sokuba ubengumhlanganisi wesizwe njalo labantu bemthanda.

UCal_Vin wenze ingoma uTuku Tribute, njengendlela yokubonga imisebenzi yakhe. Umlobi uthole amazwi okudana mayelana ngesehlakalo lesi.

Abanye abagoqela umqondisi wezebulenjini uItai Muroyi, abaculi uT1nda, uDiliza weStiff, uKBrizzy eNamibia, uDJ EazyT eseZambia, uDJ ZetFactor osePolokwane eMzansi.

Bonke bakhulume ikakhulu ngokuba ingoma zakhe bezilemfundiso eqakathekileyo emhlabeni ebalisela ukuziphatha, inhlonipho, umanyano lothando.

Ezinye zalezo ngoma zibalisela uNeria, uHelp me Lord, Mutserendende, Kuropodza, Magumo, Bvuma, Ndakuvara, Dzoka Uyamwe, lezinye ezinengi.

Lezingoma zitholakala kumadlalade akhe adlula amatshumi ayisithupha emnyakeni elitshumi lanye ekwezomculo.

UTuku ubehlabela ngendimi ezehlukeneyo njalo ehlabela labaculi abanengi abatsha labadala, labezinye izizwe.

Kumuli yakoTuku alwehlanga kungehlanga, LALA NGOXOLO BABA OLIVER “TUKU” MTUKUDZI!

0 312
uKingBL

Vusumuzi Ndlovu
IHip Hop ngumculo osusabalele umhlaba wonke usuka kweleAmerica. Abaculi ababuya engqondweni nxa uthinta lindaba bagoqela uKendrick Lamar, J Cole, Drake, Dr Dre, Tupac, Biggie Smalls, Jay-Z, Nas, Common, Kanye West labanye.

0 186
UPrecious Ncube obizwa Sphithiphithi

Intsha enengi iyahlalela iziphiwo zayo kodwa kuhlukile ngentombi yakoNcube abayibiza ngokuthi Sphithiphithi odume kwezezinkondlo.

Yekela iphephandaba likazulu kuliviki likuhlephunele lindaba etshisiyo.

Nango-ke umaphithizela uPrecious Ncube uyaziveza lamhlanje, yazi ngaye ngokulandela ingxoxo ekhwabithekayo engaphansi ephakathi kukaPrecious Ncube (PN) lentatheli kaMthunywa uMusa Janga (MJ).

MJ: Singakabambi okunengi sifuna ukwazi okuncane ngawe. Sijikele ngamafitshane ukuthi ngubani uPrecious?

PN: UPrecious Ncube yintombi eleminyaka engu-20 yokuzalwa. Ngihlala koBulawayo elokitshini leMagwegwe North. Ngafunda eMagedleni Primary School ngasengisiyafunda eNketa High School.

Emsebenzini wami ngaziwa ngelithi iSphithiphithi the Queen of Gwandaland ngoba ekhaya ngiphuma eGwanda.

Ngisebenza ngikhonapha koBulawayo.

MJ: Uzulu ufuna ukwazi ukuthi ibizo elithi “Sphithiphithi” lisukela ngaphi?

PN: Elithi Sphithiphi ngalinikwa kumsakazo weSkyz Metro kuhlelo olithiwa ama-dramatics njalo ngiyalijabulela kakhulu lelibizo ngoba liwuveza sobala umsebenzi engiwenzayo.

MJ: Wabona nini ukuthi ukuba yimbongikazi yiso isiphiwo sakho?

PN: Ngaqala ukwenza inkondlo ngisesemncane ngisenza izifundo zami zemfundo yaphansi eMagedleni Primary School.

Ngangisenza njalo ezinye inkondlo enkozweni yeBrethren In Christ Church kwathi senginguFomu 4 ngomnyaka ka2016 ngaqala ukubhala ezami inkondlo.

Ngamafitshane ngingathi isiphiwo lesi savela ngisemncane.

MJ: Njengoba sulesikhathi waqala lumsebenzi sufike ngaphi ngawo?

PN: Njengoba ngitshilo ekuqaleni ngiyenza kuhlelo lwama-dramatics kuSkyz Metro FM.

Ngiyavela njalo ku-Khulumani FM, lokhu kutshengisa ukuphumelela mbijana mbijana.

Ngilethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi ngizafika khatshana ngalumsebenzi, bayatsho ukuthi ukugijima ayisikho kufika ngakho ngizafinyelela lapho engifisa khona.

MJ: Sezingaki inkondlo zikaSphithiphi kusukela ekuqaleni?

PN: Inkondlo zami engazibhalayo sezilitshumi, ezinye ngisazibhala. Ngifisa ukuthi kusiyafika umnyaka ozayo sezilitshumi lanhlanu.

MJ: Uzulu uzamukela njani inkondlo zakho?

PN: Abantu bayazijabulela inkondlo zami ngoba ngizenza ngolimi lwesiNtu. Lokhu yikho okubenza bazilalele kakhulu.

Okunye okwenza bazijabulele yikuthi zilemfundiso enhle kwabasakhulayo.

Kulethiwa Amasiko yona ifundisa intsha ngokuqakatheka kwamasiko, intsha enengi iyaphambuka endleleni icine ingasazi amasiko akibo kulenye njalo ethi ‘Uthando lukamama’ le yona ifundisa ngokuqakatheka kwabazali ikakhulu omama.

MJ: Njengoba usasemncane kanje ungathini kwabanye ontanga bakho?

PN: Engingakutsho kwabanye bami yikuthi kabangafihli iziphiwo zabo.

Kumele baziveze ngoba akwaziwa okwanonisa ingulube ngoba balakho ukuyafika khatshana ngazo.

0 421
uMaUzah

Vusumuzi Ndlovu

Babali siyalamukela kunkundla yenu yomculo, sibonga usekelo sisuka kumnyaka odluleyo. Kuliviki sizathinta ngezehlakalo ezingathi ziqalisise kubi umnyaka kwabanye abaculi, abanye beqhubeka ngemisebenzi yabo njalo bebonga impilo lo Nkulunkulu.