Ezempilakahle – Health News

Phumulani Mpofu

Kulusizi ukubona abantwana benganakekelwa ngabazali. Kulezinsuku sokuvame kakhulu emphakathini ukuthi abazali behlukane ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo kungakho lokhu kucina kubangela ukuthi abantwana abanengi bacine bethwala amagabha avuzayo ngenxa yokuthi abazali babo bayabe sebehlukene njalo kungekho olendaba lokubanakekela.

Inhlanganiso yeTrinity Project incedisa umphakathi ukuthi ubekwazi amalungelo akhe ukuze uzithuthukise ikakhulu intandane, abantwana abasengozini ngenxa yegcikwane leHIV kanye lalabo ababagcinayo ngoba bande ukungazi amalungelo lemithetho ejonge ukuba ibavikele ekubandlululweni.

Ngabophisa ijaha lami lingitshayile
Ngenze iphutha elikhulu ngabophisa ijaha lami ngoba langitshaya ngesikhathi ngikhulelwe. Umama wazama ukungenqabela ukuthi ngingakwenzi kodwa angizange ngimlalele ngoba ngangizondile. Ngibona angathi isisu laso saba lesandla ekwenzeni lesi isinqumo. Sengizisola ngoba umntanami angacina ekhula engelayise ngenxa yami. Ijaha lami lazonda kakhulu njalo usethandana lomunye umuntu. Ngizathini nxa engasafuni lutho oluzomhlanganisa lengane yami nxa isizelwe?