Ezempilakahle – Health News

NGINGUMAMA oleminyaka engu-54 ngilabantwana labazukulu, ngidinga ubaba esingaphila sonke okhulileyo oziphetheyo ukuthi sigcinane kahle. 0712570429

NGINGUMFELOKAZI, ngileminyaka engu-42 ngidinga indoda eleminyaka engu-46 kusiya ku-50 ophila lengcikwane leHIV layo ingumfelwa. 0716710107

Ngidinga umama oleminyaka engu-38 kusiya phansi othakazelela impilo yemakhaya. Angaba labantwana njalo abe le5 O’levels kusiya phezulu. Ngingubaba oleminyaka engu-58. Fona ku 0738342353.

NGIDINGA ijaha elingangithatha. 0777587930

Ngingubaba oleminyaka engu-42. Ngidinga umama oleminyaka engaba yi 30 kusiya ku 38. Angaba labantwana ababili kumbe abathathu. Fona ku 0717254720.

NGIYINDODA eleminyaka engu-26. Ngidinga intombi yokuthatha. Fona ku 0774752 218.

NGINGUMAMA oleminyaka yokuzalwa engu-20. Ngidinga ijaha elileqiniso. Ukhululekile ukungifonela ku 0712257208.

NGIDINGA umama ongaba leminyaka engu-40 kusiya ku 50 olomuzi wakhe njalo ehlala yedwa. Kungaba kuhle angaba seNkayi, eInyathi kumbe eNtabazinduna. Angilandaba nxa elabantwana. Mina ngifikise iminyaka engu-60 ngoNcwabakazi njalo sengiku pension kaHulumende. Ngithinteka ku 0774380614.

Kubo bonke abadinga uthando labafuna ukuphemba umuzi nanti ithuba lokuhlangana lesoka kumbe lesimomondiya sakho kuphephandaba likazulu. Simema bonke abadinga imizi kumbe uthando ukuthi basithinte kuMthunywa ngokuloba ama SMS, kunombolo ezithi 0773 675 473; 0777 847 166; 0712 075 961

. . . Bazali lingenzi isihluku ebantwaneni

Akula sikolo esifundisa abantu ukuthi bakhulise njani abantwababo, loba nje kulezinsuku, sekulabanye abalobi asebebhala ngendlela zokunakekela abantwana. Lanxa kunjalo balutshwane abathinta ngelungelo labantwana lokwaziwa kulo umhlaba.

Silo Hlahlani Ndhlela kuMthunywa
Yebo ye, akusilima sindlebende kwaso. Kodwa, uNkulunkulu laye usilaya esithi kumele simele iqiniso njalo singafakazeli owakwethu okungamanga. Kuluthando oluhle bakwethu ukuphumelana egcekeni uma omunye wakho esona. Kumvikela ekuqhubekeni esona aze ayowela emalahleni okugwetshwa kabuhlungu esedale icala elikhulu kodwa ebelingenqabeleka. Angikhulumi ngesihogo somlilo, leso siyasazi sonke. Sisesekhonapha emhlabeni, kasiphathisaneni siphile impilo emsulwa ngokwalana loCALA ezigabeni esiphila sikuzo. Ukulimukisana kungehlula, obanjwe edala icala lakhe saze sambona ngamehlo, kasimphathiseni ngokufakaza icala lakhe emapholiseni lasemthethwandaba ngokufaneleyo ukuze angakuphindi njalo abanye labo bengalokothi badale amacala. Singalindeli ukuthi, “ah, vele mina ngangisazi ukuthi kakula lapho ayakhona”, umuntu esedale inkemenkeme yendaba kumbe esefile ebulawelwa icala elithize ayelidala simkhangele.

Abacuphi benu lawo wonke amapholisa eZRP balakho ukuliphathisa ekuvikeleni indatshana zakoCALA ezisungula zibonakala sengani kaziqakathekanga zona ziphetha sezizinkemenkeme zendaba kumbe ezicina sezibangela ukudalwa kwamacala amakhulu kusasa. Dlelanani labo ngokusemthethweni linqobe bakwethu. Bikani zonke indatshana zezamacala. Ngithemba lisakhumbula ngisithi umthwentwe uhlaba usamila. Lezo zenzo ezikhomba ukuthi umntwana kumbe isihlobo sethu, bangasilethela udubo kumbe ingozi kusasa, zibikeni. Lokho likwenza ngenjongo yokuphathisana kusesemasinya bakwethu hatshi ukubophisana kuphela.

Kwezesibaya sesizwe, silombiko wenkomo ezavunjululwa ngamapholisa eZRP abona ngezesibaya sesizwe esiqintini samapholisa esaziwa ngelikaLupane Police District esipholiseni. Lesosiqinti yiso esiphatha indaba zezifuyo emangweni ogoqela iLupane ngokwayo, iNyamandlovu, iNsuza, eTsholotsho lazo zonke ezinye indawo ezigqagqeleyo. Baqhuba umsebenzi omuhle kabi besebenza lomanyano wabo lozulu lapho okwatholakala khona inkomo ezilophawu lomuntu alwetha igama lokuthi, ‘KBZ.’

Ngithemba lisakhumbula njalo bakwethu ngilikhuthaza ukuthi ukusetshenziswa kwemitshiso egoqela esawuthi yi-personal brand ngesiNgisi kuhle.

Siyalinxusa-ke lonke abalemitshiso emihle-le njalo emveza lula umnini wesifuyo. Yanini emahofisini amapholisa aseduzane lani uma lingabanikazi. Kumbe, ololwazi lwalapho umnikazi walezozinkomo angabe ekhona thintani uSergeant Manyangadze kunombolo zikamakhalemkhukhwini ezithi 07123378768.

Amacala agoqela adalwa ngonondindwa besazi, elokuhlukuluzwa kwabo njengabantu besifazane hatshi njengabomahotsha kodwa behlukuluzwa bekulowomsebenzi wabo azwisa ubuhlungu. Singeke sakhethela umphakathi umsebenzi wokusebenza kodwa sithi thina, ukuphila ngecala kuvele kubi. Phela kunzima ukwehlukanisa impilo kanondindwa leyesela kwezokwethulwa komthetho. Nxa ngikhuluma ngobusela, lizakhumbula bakwethu ukuthi licala elizimele lodwa okokuthi isela lingatshontsha ngokugqekeza, liyabe lidale amacala amabili.

Ukugqekeza licala eliphathwa ngabacuphi beCID ngoba ligoqela inotho yomuntu kumbe eyelizwe. Ogqekeza endlini yotshani ulaso isibindi kumbe ithuba lokukhula kulowomsebenzi wakhe aze agqekeze esitolo ngakho siyabe sifuna ukulugqiba lolodubo luseselutsha.

Emacaleni okugqekeza sihlala sikhuthazana ukuthi:-
Otsotsi badinga impahla eyinotho egoqela ama-plasma, imali, ama-laptop, omakhalemkhukwini lokunye okunjalo okuqakathekileyo;

Otsotsi bagqekeza bejonge ukudala amanye njalo amacala agoqela ukudlwengula, ukweba, ukubulala lamanye anjalo;

Ngakho-ke zizameni bakwethu izixwayiso zethu. Abanengi bathi ziyasebenza. Ngitsho njalo ngoba bekhona abaqhubeka betshontshelwa izigqoko zisencingweni ebusuku kumbe impahla eyinye ethize eqakathekileyo egwegwa ngencingo kumafasitela ayabe engavalwanga abanikazi belele mhlawumbe ngoba kutshisa kakhulu bedinga umoya omnandi.

Phela angithi sixwayisana nsukuzonke ukuthi masihluthuleleni izivalo zethu, sivale amafasitela njalo singalali obukaBhuka ngoba otsotsi kabalali. Siyalibonga-ke bakwethu ngoba abazilandelayo lezozixwayiso zethu bayasithinta besithi bacina kudala ukutshontshelwa. Bathi amacala sebewazwela komakhelwane. Bancwebeni indlebe omakhelwane labo libazise ukuthi kumele basuse yonke impahla abacabangela ukuthi ingatshontshwa emehlweni ezigilamkhuba.

Imali lingayichayi mahlayana-nje. Osomabhizimusi sibakhuthaza ukuthi baqhatshe onogada kumbe ukumanyana labenhlelo zamapholisa abazimisela ukusebenzela isizwe belinda ezigabeni abahlala kuzo, abeNeighbourhood Watch Committee. Bazimisele ukulinda lokubhodabhoda lapho abahlala khona bevikela ukudalwa kwamacala.

Sikhuluma kunje-nje, kulabosomabhizimusi abanengi abagqekezelwa endaweni yinye eSt. Mary’s yase Hwange budebuduze lesivande seIrrigation yakulowomango abatshontshelwa langalinye. Ubuhle obukhona bakwethu yikuthi bayajabula-ke osomabhizimusi labo ngoba amasela akade ebahlupha agoqela omunye owaziwa ngelikaClayton

Mpofu atshiswa ngabacuphi weqela phezulu.
Siyalibonga-ke bakwethu ngoba wonke lowomsebenzi omuhle kangaka ufezeka lula ngenxa yosekelo lwenu. Sidibane njalo emavikini azayo. Kasidinwa ukuphatha izindaba elizifunayo lina ngoba sisebenzela lina mahlabezulu. Ziletheni.

Umlobi ngomunye wabasebenzela emahofisini ezobudlelwano beCID lomphakathi. Phosa elakho ZulukaNdaba ngeziphathelane lezokulondoloza impilo yoluntu, ukuthula lokugcina umthetho wesizwe.

Ungamxhuma  0735752386 / 0716616987 / 0783185092 kumbe ebulenjini ku-hlahlanindhlela@yahoo.co.uk, kumbe nobuhle.mgwaqo@umthunywa.co.zw

Amalungelo lemilandu yethu sonke silo Pumulani Mpofu

Ilifa yimpahla yonke etshiywe ngumufi egoqela izigqoko, izindlu, inqola, ibhara kanye lemota nxa umufi ubekade elayo. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi lokhu esikubiza ngokuthi lilifa kumele kube yizinto ezisebizweni likamufi kumbe nxa kusebizweni lomunye umuntu kube lesivumelwano esikhona phakathi kukamufi lomuntu yenalowo impahla esebizweni lakhe ngendlela yokulotshwa phansi okuveza ngempela ukuthi impahla le ngekamufi.