Ezempilakahle – Health News

Mina ngingumama oleminyaka yokuzalwa engu-25. Ngilabantwana ababili. Ngifuna indoda edinga umfazi wokuthatha. Ngiphila leHIV. Fona ku 0778 053 061.

Ngidinga umfazi wokuthatha. Angisebenzi kodwa ngilothando. Ngithanda iBosso njalo ngiyindoda eziphetheyo. Ungafona ku 0716 082 181.

Ngingumama oleminyaka engu25 ngidinga indoda efuna umfazi wokuthatha mina ngilabantwana ababili. 0778053061

Ngiyindoda eleminyaka yokuzalwa engu-29, ngihlala eMatabeleland North ngidinga umama engingamthatha oleminyaka ephakathi kwengu-18 kusiya ku-21. Fona kumbe uWhatsApp ku 0735 454 717.

NGingumama oleminyaka yokuzalwa engu-35 ngilabantwana ababili kangilagcikwane leHIV ngidinga indoda esingaphilisana ongaba leminyaka engu-42. Fona ku 0777 448 959.

Kubo bonke abadinga uthando labafuna ukuphemba umuzi nanti ithuba lokuhlangana lesoka kumbe lesimomondiya sakho kuphephandaba likazulu. Simema bonke abadinga imizi kumbe uthando ukuthi basithinte kuMthunywa ngokuloba ama SMS, kunombolo ezithi 0773 675 473; 0777 847 166; 0712 075 961

Kalasikhathi lami uhlala ekuWhatsApp

KHULU ngithemba ukuthi uqine saka. Ngilenkinga engifisa ungixazululele yona ngoba lami iyangidida. Umkami uthanda ifoni kakhulu loba esidla uyabe elokhu eyigodlile ebhala okuzincwajana efonini kasila sikhathi sokuxoxa ngitsho. Nxa ngingambuza uthi kungani ngilenkinga locingo lwakhe. So izolo ngimbuzile futhi ngefoni saxabana ngaze ngamtshela zonke nje inhlamba ngingakhethi ngoba inhliziyo yami ibibuhlungu. Khulu khonokho udobhe imbodlela wayibulala wathi ufuna ukungibulala abe sezibulala. Khulu kungabe kusitshoni lokhu ngoba kangimzwisisi ngitsho. Mina ngibona angani nxa sibabili kumele sixoxe.

Impendulo
Ngiyabonga mzukulu, ngiqine njengensimbi  njengoba thina sizinsimbi ezindala. Mzukulu ngokubeka kwakho udaba lwakho, ngibona angani kukhona okungaphansi komlaza kuyo. Kutsho ukuba kulesibungu esiyimpehlane ekuhlaleni kwenu. Kuyadingakala ke mzukulu ukuba ungavuki ngolaka nxa ulungisa izinto. Akudingeki mzukulu ukuba ucitshe umlilo ngephalafina. Awungeke walungisisa umkakho ngokumtshela zonke inhlamba. Kuyadingeka ukuba uzehlise, nxa ulungisa indaba ezinje. Abesilisa banjengabantwana mzukulu, bekezela woba lesineke umkakho laye uzayibona indlela atshiyane lomakhalekhukhwini wakhe. Nxa lisehluleka ukulungisa udaba lwenu libabili, kuhle lixoxe lezihlobo eziseduze ukuze ziliqondise kulinto, kuyimfanelo ukuba lixoxe sibili ukuze lilungise ezomuzi wenu kunye lempilo yakusasa. Hatshi ke mzukulu xoxani  ngalokhu hatshi ukufaka ulaka phakathi.

Intombi yami ayifuni  ukuya emacansini
Khulu ngithemba uziphilele. Mina ngifuna ukuhlangana lentombi yami kodwa yona kayifuni ngitsho lokuzwa ngendaba yokuhlangana emacansini. Uhlala njalonje esithi ngingavele ngilinge ngikhulume ngendaba yocansi sizahle sehlukane. Khulu  ukuganga uyaganga sibili. Pho walelani ukuthi sihlangane. Ngilemizwa lami sengidubekile, ngenzeni ukuze ngixekane lesilingo lesi.

Impendulo
Ngiphilile mzukulu wami. Awusatshongo phela ukuthi isilingo yintombi yakho kumbe yimizwa. Awubekanga egcekeni iminyaka yakho kunye leyentombi yakho, okwenza kubenzima ukuqhoba ithambo lakho. Angikuzwisisi mzukulu lapho usithi ‘Ukuganga uyaganga sibili’. Uganga lobani mzukulu yena eyintombi yakho, njalo wena ubufakazi ubuthatha ngaphi, ngicela ubeke kuhle udaba lwakho mzukulu, ukuze lami ngithole indlela yokukuncedisa. Ngibone futhi ukuganga okutshoyo ukuthi ngokwemacansini kumbe hatshi. Kanti yena lomntwana engahamba esibasemacansini nje aphinde abeyintombi yakho njani? Hatshi beka kahle indaba yakho mzukulu.

Kafuni ukuba labantwana lami
NGITHEMBA uqine saka Khulu ngilendoda esengithandana layo efuna ukuyangivelela ngenyanga kaMabasa. Uhlupho engilalo yikuthi yena kafuni sibe lomntwana sonke. Yena ulabantwana ababili mina ngiloyedwa kungakho ngifuna omunye. Ngithini Khulu ngoba sengize ngicabanga ukwehlukana laye.

Impendulo
Ngiqinile mzukulu, izulu kuphela lalela phezulu. Esintwini bathi uma ababili asebezele eceleni bethathana kuba kuhle uma bethola, igazi labo elibahlanganisayo endlini. Xoxisana lowangakwakho mzukulu ngokuqakatheka kwalokhu njalo langesifiso sakho sokuba lengane yakhe. Ukuba lengane kubonisa ukuhlaliseka komuzi wenu phela. Ungaphangi wenze isinqumo mzukulu, bonisanani njalo zama ukusibonisa lesihlobo sakhe esiseduze asithembayo, ukuze laso simnyenyezele ngale into aze atshintshe umqondo wakhe.

Ngingabe sengilegcikwane na?
Khulu kuyenzakala yini ukuthi nginindwe igcikwane lengculazi ngokulala lomuntu kanye. Khulu ijaha engisanda kuthandana lalo nginanzelele ukuthi linatha amaphilisi ama-ARV. Ngemva kokuhlangana lalo emacansini ngisele endlini lona selisiya emsebenzini yikho lapho engibone khona amaphilisi kanye lebhuku lakhe lesibhedlela. Khulu ijaha leli beselibeke ilanga lokuyavela ngakithi. Ngithini?

Impendulo
Lokhu kubonisa ukuba ujaha wakho  lo, kathembekanga. Abezempilo kunye labomdabu baqakathekisa ukuba abantu baphumelane egcekeni bengakahlangani emacansini kodwa yena ukhethe ukungathembeki. Lokho mzukulu sekukuwe ngoba usulazi iqiniso, nxa uzimisele ukuba uyamthanda ujaha wakho okwempela qhubekelani phambili. Zikhona izindlela zokuzivikela emacansini, lilakho ukuyabona abezempilakahle, libachasisele ngesimo senu lobabili, bazaleluleka ukuba liziphathe njani, uma lisakha umuzi  lawe ke mzukulu sekudingeka ukuba uzakwenza njani ukuze ujaha wakho abekwazi ukuba ususazi isimo sakhe. Lokhu kufanele ukwenze ngendlela engasoze ibulale uthando lwenu, kodwa ezalufukamela.

Ungibize ngebizo elinga yisilo lami sisemacansini
Linjani Khulu ngibhala incwadi le umoya wami udabukile. Sengileminyaka emihlanu ngithethwe ngumkami olesikhundla esihloniphekayo esontweni. Umkami ulomsebenzi omuhle futhi. Mina lami ngiyasebenza kodwa ngilaso isikhathi lomkami. Khulu kuviki ephelileyo ngithe ngilele lomkami wangizwisa ubuhlungu obuphindiweyo ngoba ungibize ngebizo lomunye umama esisonta laye. Khulu imizwa yami yonke yahle yaphela, yena wavuka wahlala nje wabamba ikhanda. Kangizange ngikhulume laye kuze kufike lamhlanje. Ngenzeni Khulu ngiyebuza lowo mama kumbe ngiyebikela abadala. Ngicebisa Khulu.

Impendulo
Mzukulu, akulunganga ukuhlala lomuntu efuthelene ngaphakathi, khulula umoya wakho, likhulumisane lomkakho. Yoniwa ngomlomo iphinde ilungiswe ngawo phela. Indlela oyibeka ngayo indaba yakho, ibonisa ubuhle lokubukeka kwenhlalo yenu, ngaphandle kwale impukane ewele echagweni. Beka umoya wakho phansi mzukulu, ukhulumisane lomkakho umvezele konke okungaphakathi kwakho ngalesisenzo njalo umuphe ithuba lokuba laye akuvezele konke ngalo umama. Kwesinye isikhathi ungathola ukuba lokho okucabangelayo ayisikho, kwabayisehlakalo nje, umyeni wakho njengomphathi wayecabanga ngezimvu zakhe, wasecina ephumisela ekubiza ngebizo lezinye. Ngibona angani mzukulu indaba yenu isesengeyaphakathi kwemduli yenu kuphela. Awungeke uhle uyebikela abadala kumbe uyebuza lowomama ngoba umkakho awukamnikezi ithuba lokukulandisela lingehlulana usungaba lakho ukudlulela phambili ungabulali imizwa yakho mzukulu ngento ongakabi leqiniso layo. Ngokwenza lokhu uzachitha umuzi wakho omuhle kangaka.

NGINGUMAMA oleminyaka engu-54 ngilabantwana labazukulu, ngidinga ubaba esingaphila sonke okhulileyo oziphetheyo ukuthi sigcinane kahle. 0712570429

NGINGUMFELOKAZI, ngileminyaka engu-42 ngidinga indoda eleminyaka engu-46 kusiya ku-50 ophila lengcikwane leHIV layo ingumfelwa. 0716710107

Ngidinga umama oleminyaka engu-38 kusiya phansi othakazelela impilo yemakhaya. Angaba labantwana njalo abe le5 O’levels kusiya phezulu. Ngingubaba oleminyaka engu-58. Fona ku 0738342353.

NGIDINGA ijaha elingangithatha. 0777587930

Ngingubaba oleminyaka engu-42. Ngidinga umama oleminyaka engaba yi 30 kusiya ku 38. Angaba labantwana ababili kumbe abathathu. Fona ku 0717254720.

NGIYINDODA eleminyaka engu-26. Ngidinga intombi yokuthatha. Fona ku 0774752 218.

NGINGUMAMA oleminyaka yokuzalwa engu-20. Ngidinga ijaha elileqiniso. Ukhululekile ukungifonela ku 0712257208.

NGIDINGA umama ongaba leminyaka engu-40 kusiya ku 50 olomuzi wakhe njalo ehlala yedwa. Kungaba kuhle angaba seNkayi, eInyathi kumbe eNtabazinduna. Angilandaba nxa elabantwana. Mina ngifikise iminyaka engu-60 ngoNcwabakazi njalo sengiku pension kaHulumende. Ngithinteka ku 0774380614.

Kubo bonke abadinga uthando labafuna ukuphemba umuzi nanti ithuba lokuhlangana lesoka kumbe lesimomondiya sakho kuphephandaba likazulu. Simema bonke abadinga imizi kumbe uthando ukuthi basithinte kuMthunywa ngokuloba ama SMS, kunombolo ezithi 0773 675 473; 0777 847 166; 0712 075 961

. . . Bazali lingenzi isihluku ebantwaneni

Akula sikolo esifundisa abantu ukuthi bakhulise njani abantwababo, loba nje kulezinsuku, sekulabanye abalobi asebebhala ngendlela zokunakekela abantwana. Lanxa kunjalo balutshwane abathinta ngelungelo labantwana lokwaziwa kulo umhlaba.

Silo Hlahlani Ndhlela kuMthunywa
Yebo ye, akusilima sindlebende kwaso. Kodwa, uNkulunkulu laye usilaya esithi kumele simele iqiniso njalo singafakazeli owakwethu okungamanga. Kuluthando oluhle bakwethu ukuphumelana egcekeni uma omunye wakho esona. Kumvikela ekuqhubekeni esona aze ayowela emalahleni okugwetshwa kabuhlungu esedale icala elikhulu kodwa ebelingenqabeleka. Angikhulumi ngesihogo somlilo, leso siyasazi sonke. Sisesekhonapha emhlabeni, kasiphathisaneni siphile impilo emsulwa ngokwalana loCALA ezigabeni esiphila sikuzo. Ukulimukisana kungehlula, obanjwe edala icala lakhe saze sambona ngamehlo, kasimphathiseni ngokufakaza icala lakhe emapholiseni lasemthethwandaba ngokufaneleyo ukuze angakuphindi njalo abanye labo bengalokothi badale amacala. Singalindeli ukuthi, “ah, vele mina ngangisazi ukuthi kakula lapho ayakhona”, umuntu esedale inkemenkeme yendaba kumbe esefile ebulawelwa icala elithize ayelidala simkhangele.

Abacuphi benu lawo wonke amapholisa eZRP balakho ukuliphathisa ekuvikeleni indatshana zakoCALA ezisungula zibonakala sengani kaziqakathekanga zona ziphetha sezizinkemenkeme zendaba kumbe ezicina sezibangela ukudalwa kwamacala amakhulu kusasa. Dlelanani labo ngokusemthethweni linqobe bakwethu. Bikani zonke indatshana zezamacala. Ngithemba lisakhumbula ngisithi umthwentwe uhlaba usamila. Lezo zenzo ezikhomba ukuthi umntwana kumbe isihlobo sethu, bangasilethela udubo kumbe ingozi kusasa, zibikeni. Lokho likwenza ngenjongo yokuphathisana kusesemasinya bakwethu hatshi ukubophisana kuphela.

Kwezesibaya sesizwe, silombiko wenkomo ezavunjululwa ngamapholisa eZRP abona ngezesibaya sesizwe esiqintini samapholisa esaziwa ngelikaLupane Police District esipholiseni. Lesosiqinti yiso esiphatha indaba zezifuyo emangweni ogoqela iLupane ngokwayo, iNyamandlovu, iNsuza, eTsholotsho lazo zonke ezinye indawo ezigqagqeleyo. Baqhuba umsebenzi omuhle kabi besebenza lomanyano wabo lozulu lapho okwatholakala khona inkomo ezilophawu lomuntu alwetha igama lokuthi, ‘KBZ.’

Ngithemba lisakhumbula njalo bakwethu ngilikhuthaza ukuthi ukusetshenziswa kwemitshiso egoqela esawuthi yi-personal brand ngesiNgisi kuhle.

Siyalinxusa-ke lonke abalemitshiso emihle-le njalo emveza lula umnini wesifuyo. Yanini emahofisini amapholisa aseduzane lani uma lingabanikazi. Kumbe, ololwazi lwalapho umnikazi walezozinkomo angabe ekhona thintani uSergeant Manyangadze kunombolo zikamakhalemkhukhwini ezithi 07123378768.

Amacala agoqela adalwa ngonondindwa besazi, elokuhlukuluzwa kwabo njengabantu besifazane hatshi njengabomahotsha kodwa behlukuluzwa bekulowomsebenzi wabo azwisa ubuhlungu. Singeke sakhethela umphakathi umsebenzi wokusebenza kodwa sithi thina, ukuphila ngecala kuvele kubi. Phela kunzima ukwehlukanisa impilo kanondindwa leyesela kwezokwethulwa komthetho. Nxa ngikhuluma ngobusela, lizakhumbula bakwethu ukuthi licala elizimele lodwa okokuthi isela lingatshontsha ngokugqekeza, liyabe lidale amacala amabili.

Ukugqekeza licala eliphathwa ngabacuphi beCID ngoba ligoqela inotho yomuntu kumbe eyelizwe. Ogqekeza endlini yotshani ulaso isibindi kumbe ithuba lokukhula kulowomsebenzi wakhe aze agqekeze esitolo ngakho siyabe sifuna ukulugqiba lolodubo luseselutsha.

Emacaleni okugqekeza sihlala sikhuthazana ukuthi:-
Otsotsi badinga impahla eyinotho egoqela ama-plasma, imali, ama-laptop, omakhalemkhukwini lokunye okunjalo okuqakathekileyo;

Otsotsi bagqekeza bejonge ukudala amanye njalo amacala agoqela ukudlwengula, ukweba, ukubulala lamanye anjalo;

Ngakho-ke zizameni bakwethu izixwayiso zethu. Abanengi bathi ziyasebenza. Ngitsho njalo ngoba bekhona abaqhubeka betshontshelwa izigqoko zisencingweni ebusuku kumbe impahla eyinye ethize eqakathekileyo egwegwa ngencingo kumafasitela ayabe engavalwanga abanikazi belele mhlawumbe ngoba kutshisa kakhulu bedinga umoya omnandi.

Phela angithi sixwayisana nsukuzonke ukuthi masihluthuleleni izivalo zethu, sivale amafasitela njalo singalali obukaBhuka ngoba otsotsi kabalali. Siyalibonga-ke bakwethu ngoba abazilandelayo lezozixwayiso zethu bayasithinta besithi bacina kudala ukutshontshelwa. Bathi amacala sebewazwela komakhelwane. Bancwebeni indlebe omakhelwane labo libazise ukuthi kumele basuse yonke impahla abacabangela ukuthi ingatshontshwa emehlweni ezigilamkhuba.

Imali lingayichayi mahlayana-nje. Osomabhizimusi sibakhuthaza ukuthi baqhatshe onogada kumbe ukumanyana labenhlelo zamapholisa abazimisela ukusebenzela isizwe belinda ezigabeni abahlala kuzo, abeNeighbourhood Watch Committee. Bazimisele ukulinda lokubhodabhoda lapho abahlala khona bevikela ukudalwa kwamacala.

Sikhuluma kunje-nje, kulabosomabhizimusi abanengi abagqekezelwa endaweni yinye eSt. Mary’s yase Hwange budebuduze lesivande seIrrigation yakulowomango abatshontshelwa langalinye. Ubuhle obukhona bakwethu yikuthi bayajabula-ke osomabhizimusi labo ngoba amasela akade ebahlupha agoqela omunye owaziwa ngelikaClayton

Mpofu atshiswa ngabacuphi weqela phezulu.
Siyalibonga-ke bakwethu ngoba wonke lowomsebenzi omuhle kangaka ufezeka lula ngenxa yosekelo lwenu. Sidibane njalo emavikini azayo. Kasidinwa ukuphatha izindaba elizifunayo lina ngoba sisebenzela lina mahlabezulu. Ziletheni.

Umlobi ngomunye wabasebenzela emahofisini ezobudlelwano beCID lomphakathi. Phosa elakho ZulukaNdaba ngeziphathelane lezokulondoloza impilo yoluntu, ukuthula lokugcina umthetho wesizwe.

Ungamxhuma  0735752386 / 0716616987 / 0783185092 kumbe ebulenjini ku-hlahlanindhlela@yahoo.co.uk, kumbe nobuhle.mgwaqo@umthunywa.co.zw