Ezempilakahle – Health News

Phumulani Mpofu

Inhlanganiso yeTrinity Project isincede abantu abanengi edolobheni lakoBulawayo lakwamanye amadolobho jikelele. Inhlanganiso le ekhangele kakhulu ngamalungelo abantwana lokuthi lawo malungelo ancedisa njani ekuphileni kahle kwabantwana. Kulabantu abancedisa omama labobaba ukuthi badinge usizo lwemali yesondlo.

Joseph Mutemani Mangena, Bsc Public Health (Nust)

SIYAHLANGANA njalo Mthwakazi omuhle enkundleni lapho esiqinekisana, sicebisana ngokuzivikela emkhuhlaneni we-cholera. Indaba esegudwini kulezinsuku ngeyesihudo se-Cholera njalo isixwayiso esimqoka ngesokuthi abantu bangaxhawulani ngoba phela umthakathi omkhulu ‘Yisandla sakho’, isandla sibamba izinto ezinengi, sesabe. Kungakho-ke sizasizana siyithunge ngobuciko obuphezulu.

Kuliviki ungazinambithela amabhonzo akho enyama yengulube. Phela iyahlabusa linyama.

Ukutshelwa yikuncitshwa awahluphi ukupheka njalo amnandi okumangalisayo.

Okudingakalayo

– 1kg yenyama yamabhonzo (pork bones)
– 50g ihanyanisi (spring onion)
– 75g amatamatisi
– isilinganiso esincwetshiweyo (pinch) sesawudo
– isilinganiso esincwetshiweyo se-pepper
– isilinganiso esincwetshiweyo se-garlic
– isilinganiso esincwetshiweyo se-cayene pepper

Indlela yokupheka

– Xhwathisa isitshebo sakho emanzini alesawudo
– Khipha amagwebu amhlophe ayabe esesitshebeni
– Cenga amanzi aseleyo ngesikhathi kuxhwatha uwagcine
– Tshisa amafutha akho ufake amabhonzo akho uwakhanzinge aze atshintshe umbala.
– Faka ihanyanisi, pepper, garlic, le-cayenne pepper ukukhanzinge okwemizuzu emibili.
– Thela amanzi akho owacengileyo kuxwathe kancane ube sukhupha kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudla
Isitshebo lesi senela abantu abangu-8
Ungadla lesitshwala senyawuthi kumbe esamabele ufake imbhida owuthandayo eceleni.