Ezempilakahle – Health News

Kuwe Dokotela
Ngilijaha elileminyaka engu-25 yokuzalwa. Sengike ngezwa ngokusokwa kodwa kulokunengi okubi esengizwe ngakho kungakho sengididekile engqondweni. Ngilesifiso sokutshada ngomnyaka ozayo njalo bengifuna ukuthi ngisokwe ngisenzela impilakahle yami kanye leyomkami kodwa angiselaqiniso lokuthi ngifuna ukuqhubeka ngisokwe. Ngicela ungitshele iqiniso Dokotela!

Phumulani Mpofu

Inhlanganiso yeTrinity Project isincede abantu abanengi edolobheni lakoBulawayo lakwamanye amadolobho jikelele. Inhlanganiso le ekhangele kakhulu ngamalungelo abantwana lokuthi lawo malungelo ancedisa njani ekuphileni kahle kwabantwana. Kulabantu abancedisa omama labobaba ukuthi badinge usizo lwemali yesondlo.

Joseph Mutemani Mangena, Bsc Public Health (Nust)

SIYAHLANGANA njalo Mthwakazi omuhle enkundleni lapho esiqinekisana, sicebisana ngokuzivikela emkhuhlaneni we-cholera. Indaba esegudwini kulezinsuku ngeyesihudo se-Cholera njalo isixwayiso esimqoka ngesokuthi abantu bangaxhawulani ngoba phela umthakathi omkhulu ‘Yisandla sakho’, isandla sibamba izinto ezinengi, sesabe. Kungakho-ke sizasizana siyithunge ngobuciko obuphezulu.