Ezempilakahle – Health News

Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi
Ngingowesifazane oleminyaka engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka engu-36.

Sileminyaka emihlanu sithandana, sesilungiselela ukutshada kodwa uhlupho yikuthi angisajabuleli ukuya emacansini.

Kuvele kuthi ngihlanye nxa angathi uyangibamba.

Angazi ukuthi kubangelwa yini lokhu ngoba nxa engekho ngiyabe ngifisa ukuba laye.

Impendulo
Kubalulekile Mzukulu ukuthi livuselele uthando lwenu kusesemasinya ngoba lingacina lingajabuli emzini wenu.

Loba yini eyenziwa ngendlela efananayo ngazo zonke izikhathi icina ingasajabuleleki.

Lisesebatsha kakhulu futhi alikatshadi kungakho kuyadanisa ukuthi selibhekane lenhlupho ezifana lalezi.

Ngakho kubalulekile ukuthi lilusukumele loludaba.

Hlala phansi lesithandwa sakho usazise ukuthi ubona kungcono litshintshe indlela yokwenza ukuze uthando lwenu lukhuthaze.

Okubalulekileyo yindlela omazisa ngayo.

Khuluma ngendlela ezamtshengisa ukuthi uyamhlonipha, engatshengisi ukumsola.

Ngenzeni, ubaleke labantwabami
Ngicela ukubuza ukuthi kufanele ngenze njani nxa kunje?

Ngilomuntu esileminyaka eyisitshiyagalombili sithandana.

Sesize saba labantwana abathathu.

Sengike ngavela kibo ngenhloso yokucela umlilo, kwasala izinto ezincane ukuze ngiqede.

Manje usisi usengenzela izinto engingaziqondi kuhle, useze wabuyela ngakibo labantwabami.

Kunzima ngitsho ukubabona abantwana ngoba lami angifuni ukube ngisiya ngakibo.

Ngisamthanda kodwa manje angisakwazi ngempela ukuthi ngenze njani ukuze aphenduke labantwabami.

Impendulo
Uyasazi yini isizatho sakhe sokubuyela ngakibo?

Phela akulula ukuvele utshiye nje kungonalakanga lutho.

Kukhanya sengathi kukhona okumcunulileyo.

Ake ukhangele emuva ubone ukuthi akukho lapho elingabonanga ngaso linye khona na. Okunye okubalulekileyo nxa utshiywa ngumuntu omthandayo, yikuba lomhlangano lezimuli zombili ukuze uthole isizatho esenze waze waquma ukubuyela ngakibo.

Kungenzakala ukuthi uvele wakhathala ukulinda into angayaziyo ukuthi iyoze ilunge nini. Hlalani phansi lilukhulume loludaba.

Kubalulekile ukuhlanganisa labasekhaya ukuze lithole isisombululo.

Ungathola ukuthi imideni ingalivumela ukuthi litshade libe seliqedisa amalobolo selitshadile.

Ngilesikhwele, kangifuni kubona umkami elowesilisa
Ngingowesilisa oleminyaka engu-30 othandana lowesifazane oleminyaka engu-25.

Ngilenkinga yesikhwele.

Angifuni ngitsho akhulume labantu besilisa, ngitsho ethi uyavakatsha ngakibo ngiyamalisa ngoba kuvele kungathi uya emadodeni.

Loba ngivela emsebenzini ngingamfica engekho ngekhaya ngivele ngicabange ukuthi uyejola.

Ngiyesaba ukuthi ngizacina ngilinyazwa ngabantu engibacabangela ukuthi bathandana lomkami.

Ngilovalo lokuthi laye uzaze angitshiye ngoba esekhathele ngokuhlala esolwa.

Impendulo
Okuhle lokubalulekileyo yikuthi uyazibona ukuthi ulohlupho.

Kuluphawu oluhle kakhulu ngoba kunzima ukuthola usizo nxa ungazi ukuthi ulenkinga.

Mhlawumbe kukhona okwake kwenzakala kudala okwenza ukuthi wenze ngaloluhlobo?

Ukuba lesikhwele akusiyo nto umuntu azalwa layo.

Esikhathini esinengi senziwa yisimo owake wadlula kuso esenza kube nzima ukuthemba abantu besifazane.

Ake uzibheke kancane.

Akekho umuntu ongakujabulela ukuhlala lomuntu olokhu emsola ngezinto ezingekhoyo.

NguDr Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium
Bakwethu, ngiyathaba ukuba sibuye sixhumane njalo kuloluluhlu lwezindatshana ezivela emazweni.

Ngike ngama okwesikhatshana ngenxa yembambeko zomsebenzi, kodwa banengi ababezikholisa lezindatshana bangikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngibachathekela ngokwenzakala emazweni atshiyeneyo.

Ngiyambonga uMthunywa, iphephandaba likazulu, ngokunginika lelithuba ukuze sabelane esihlangana lakho amazwe ngamazwe.

Emazweni angu-70 esengawethekelelayo ngihamba ngezemfundo sengahlangana lokunengi okwangivula amehlo, ngabubona ubuhle lokusilela kwemfundo yakwelakithi.

Phela abadala bathi ukuhamba kuzala induna — ngizalichathekela okunengi esengihlangane lakho okugoqela ezemvelo, impilo, imvunulo, ezenkolo, ezokuhamba, ukudla lokunye okunenginengi.

Phela sengake ngadla umahamba lugege, ngitsho inkala yonale eliyaziyo. Lengedla zonalezi ogogo ababephala ngazo indiwo sengake ngazidla ziluhlaza zingaphekwanga zinembuluka sadelele.

Bakwethu, sesingenile emnyakeni omutsha oka-2019. Lo ngumnyaka obaluleke kakhulu kwezemfundo emhlabeni wonke jikelele.

Mhlaka 3 kunyanga kaMpalakazi inhlanganiso yeZizwe ezibambeneyo eye-United Nations yenza isinqumo esiqakatheke kakhulu — amalunga alinhlanganiso amukela isicelo seNigeria ukuthi umhlaka 24 Zibandlela kube lilanga lezemfundo emhlabeni wonke (International Day of Education).

Ngakho-ke kusukela kuZibandlela walonyaka lelilanga lizaqakathekiswa emhlabeni wonke, kube yisikhumbuzo kubani lobani ukuthi imfundo yisiqokoqela.

Ngesikhathi inhlanganiso yeZizwe eZibambeneyo isenza lesisinqumo, ingatsha zemfundo lazo zonke izinhlanganiso ezithuthukisa imfundo emhlabeni zazibuthene emhlanganweni wezemfundo owawenzelwe e-Brussels, isigodlo seBelgium.

Imbiza yayizwiwa ngoluthi, kugcwele ubukhokheli bonke, izikhwicamfundo labamelele ababalisi labafundi.

Injongo yalumhlangano kwakuyikuhlaziya imizamo esithethwe ngoHulumende emazweni onke omhlaba ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulandelwa izinhloso zentuthuko (Sustainable Development Goals) ezavunyelwana kuNhlanganiso yeZizwe ezibambeneyo ngo-2015.

Lezinhloso kukhangelelwe ukuthi zigcwaliseke ngomnyaka ka2030.

Umhlangano lo waqonqosela kakhulu ngokubaluleka kwababalisi, wakhuthaza oHulumende ukuthi babone ukuthi wonke umntwana ufundiswa ngumbalisi ofundele umsebenzi.

Umhlangano lo wagcizelela kakhulu ukuthi bonke abantwana, ikakhulu amankazana labagogekileyo baphathiswe ukuze bathole imfundo.

Ingatsha zezemfundo zakhuthazwa ukuthi zisekele iziko ukuze wonke umntwana afundele ekilasini elezingwalo lakho konke okufunekayo ukuze aphumelele.

Kuleminye imihlangano emikhulu yezemfundo ehleliweyo ezaqhutshwa ngoNtulikazi langoMpandula lonyaka esigodlweni seZizwe Ezibambeneyi eNew York.

Le imihlangano ezangenwa ngomongameli bamazwe atshiyeneyo kukhangelelwe ukuthi iphume lamaqhinga okuthuthukisa ezemfundo emhlabeni wonke.

Phela bakwethu imfundo ibalulekile njalo yinsika yelizwe. Iyamvula umntwana obeyibusuku acine esesenelisa ukubala lokubhala.

Imfundo iyamvula umuntu inanabule umqondo njalo ijulise umbono wakhe.

Imfundo inika izisebenzi ezithwele inotho yelizwe amano lamacebo.

Thina eZimbabwe silenhlanhla ngoba inengi lethu lifundile njalo izisebenzi ezafunda kuleli ziyaqakathekiswa kakhulu kwamanye amazwe.

Ngikhuthaza bonke abantwana labontanga ukuthi basebenze gadalala ezikolo lemakolitshini ngoba imfundo lilele elikuphakamisayo, ukhwele uyefika esiqongweni sempilo.

Kuwe Dokotela
NGINGOWESIFAZANA oleminyaka engu-25 yokuzalwa. Selokhe kwaqala inyanga le abantu bagqoka izigqoko zombala oyi-pink njalo bakhuluma ngemvukuzane yebele. Kimi kuzwakala kusesabisa. Angilalo ulwazi ngakho konke lokhu. Umuntu engabakwazi njani ukuthi uselemvukuzane yebele njalo iyelapheka yini?
Pinky.