Ezempilakahle – Health News

Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe?
UYISE womntanami kasebenzi okwenza angenelisi ukusinakekela ngendlela efaneleyo.

Ngenhlanhla mina ngiyasebenza okwenza isimo sibe ngcono.

Ekuqaleni kwakunganzima kakhulu futhi ngangilethemba lokuba uzathola omunye umsebenzi kodwa sekuphele umnyaka kungela okuvukayo.

Sekungicunula nxa esithi ufuna ukuzobona umntwana ngoba ngisazi ukuthi uzobona umntwana elengise izandla.

Angazi kumbe wenza ngabomo yini ngoba ebona ukuthi mina ngiyamnakekela umntwana? Angazi kumbe ngiyabe ngiphambanisa nxa ngingamalisa ukubona umntwana aze asebenze?

Impendulo:
Uyabe usenza iphutha elikhulu ukwalisa uyise womntwana ukubona umntanakhe ngenxa yokuthi akasebenzi.

Yebo imali iyadingeka ekukhuliseni umntwana ngendlela kodwa ayisiyo yonke into.

Umntwana udinga uthando lukayise phezu kwemali.

Okwakho ungamncedisa ukuthi athole umsebenzi. Mncedise acabange ezinye indlela zokwenza imali esalinde ukuthola umsebenzi.

Umkami uyacitsha ifoni nxa engekho

Unkosikazi wami uhlezi ehamba ngokomsebenzi njalo nxa ehambile uselomkhuba wokungatholakali ecingweni, ikakhulukazi ebusuku.

Nxa ngimbuza unginika impendulo ezingangisuthisiyo.

Senginqume ukuthi ayekele umsebenzi njengoba esengitshintshele umkami. Ngenzenjani nxa kunje?

Impendulo

Ayikho into edlula ukuxoxisana kwabatshadileyo. Ukwekelisa umkakho umsebenzi ngeke kube yisixazululo elisidingayo.

Okokuqala kuzakwehlisa imali engenayo ekhaya okutsho ukuthi indingeko zenu zangekhaya lizakwehluleka ukuzenza nyanga zonke.

Hlala phansi lomkakho umbekele kucace ukuthi kumele atshintshe indlela yokwenza.

Nxa engatshintshi kuyabe sekumele kucelwe atshintshwe emsebenzini asebenze lapho angeke ahambe khona ngomsebenzi.

Ngibona angathi lokho-ke mzukulu kungamenza atshintshe ukwenza ngoba kayisikho ukuthi ulohlupho lokuhamba kwakhe ngomsebenzi kodwa uhlutshwa yikungabambeki kwakhe ecingweni.

Sekungikhathaza ukuhola komkami imali enengi kuleyami

Unkosikazi wami uhola imali enengi kuleyami emsebenzini.

Sekuqala ukungikhathaza ukuhola kwakhe ngoba sekukhuluma nxa sizixoxela.

Futhi lesi senzo sakhe sesingenza ngingazizwa njengendoda ekhaya.

Impendulo

Ukuhola kakhulu komkakho kuyinto ongeke wenelise ukuyenqabela, ikakhulukazi kulesi sikhathi esikuso ezweni.

UHulumende wenza yonke imizamo yokuphakamisa abesifazane njengoba usazi ukuthi bebengaholi ngokufanayo labesilisa.

Akufanelanga uzeyise njengendoda ngenxa nje yeholo.

Njengoba lithethene imali yakho ngeyakhe ngokunjalo eyakhe ngeyakho.

Into nje elidinga ukuyikhuluma liyimuli yikuthi unkosikazi wakho ekele ukube efaka indaba zomholo wakhe enkulumeni zakhe.

Phumulani Mpofu

ABANTU abanengi jikelele emhlabeni ababoni ukuqakatheka kwencwadi yokufa.

Incwadi yokufa iyisiqokoqela empilweni yomuntu wonke njalo nxa ingekho izinto zonke ezifunakala empilweni azihambi kuhle.

Abantwana abanengi bayadubeka ngenxa yokuswelakala kwencwadi yokufa, abanye abafundi njalo abatholi amalungelo abo elifa (inheritance).

Inhlanganiso yeTrinity isebenzisana lezinye inhlanganiso ikhuthaza umphakathi ukuthi abhalise incwadi zokufa kulesikhathi njalo izihlobo zingabambi incwadi yokufa ngenxa yendaba zokufuna amalobolo emulini.

Lokhu kufana lokuhlukuluza abantwana ngoba bayabe bengela ncwadi zokuzalwa njalo bacina bethathelwa ilifa yizihlobo.

Amalungelo abantwana kumele ahlonitshwe ngoba yibo ikusasa lethu, kumele bathole ilungelo lokuzuza ilifa labo eligcweleyo kungela kuxabana emulini.

Imuli ezinengi ziyadubeka ngenxa yokuswelakala kwencwadi yokufa.

Incwadi yokufa iyisisekelo sokwabiwa kwelifa, ekubhalisweni kwencwadi zokuzalwa lasendabeni yezindlu (estate).

Abantu balomkhuba wokubambela abantwana incwadi zokufa zabazali ngoba umuyi engabhadalanga amalobolo, okwenza abantwana bangatholi amalungelo abo.

ITrinity incedisa uzulu ukuthi abe lolwazi ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukubhalisa incwadi yokufa njalo lokuthi nxa umuntu elahlile engancedakala njani ukuthi athole lincwadi.

Abantwana abatshiywe ngabazali benelisa ukuthatha incwadi yokufa nxa beseleminyaka engu-18 yokuzalwa.

UNomzana Sibanda ekhulumisana loMabhena ohlala esigabeni seNkulumane koBulawayo owatshiywa ngumkakhe wathi, “Umamazala wami wathatha incwadi yokufa yomkami wala layo ngoba engafuni ngidle ilifa lomntanakhe, mina angilandaba lelifa, ngifuna umzukulu wakhe athole incwadi yokuzalwa afunde.”

Ukugodla incwadi yokufa akukho emthethweni njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bengavimbeli abantwana amalungelo abo .

ITrinity Project ikhuthaza abantu ukuthi bebhalise incwadi yokufa kulesikhathi njalo bengagodli incwadi ngoba kuphazamisa ukuphila kwabantwana.

Nxa umuntu ethatha incwadi yokuzalwa kumele kube le-burial order, isihlobo esiseduze njalo nxa incwadi yokufa isilahlekile kudingakala inhlawulo efunakalayo emahofisini kaHulumende le-death entry number njalo i-death entry number itholakala ekhansilini.

-Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project Zimbabwe

Dennis Sinyolo
BAKWETHU, umumo womkhathi uya uguquka minyaka yonke usongela impilo yoluntu.

Kulobufakazi obusobala ukuthi nxa kungathathwanga amanyathelo masinyane umhlaba wethu lo ungacina usuyisihogo esitshisa vutha ungasahlaleki.

Pho singaya ngaphi nxa limbulunga esayiphiwa nguMdali ingasahlaleki?

Abacubunguli bezesayensi bakuveza sobala ukuthi ukutshisa kuqhubeka kukhula kumbulunga yethu le engumhlaba. Ukutshisa lokhu kubangelwa yikwanda kwegasi kumbe umoya lo othiwa yi-carbon dioxide emkhathini.

Igasi le ivela entuthwini ephuma emafekithali, ezimoteni lokunye okunenginengi. Yikho uthola ukuthi amazwe amanengi e-Europe asavala imigodi yamalahle ayiwo ayesetshenziswa ukuphehla amagetsi.

Ubufakazi besayensi bukubeka mgceke ukuthi nxa kungathathwanga manyathelo masinyane, ukutshisa lokhu kuzaguqula umhlaba ube lugwadule olome qha.

Phela bakwethu amanzi yimpilo. Ukuswelakala kwezulu kudala indlala yabantu, izifuyo kanye lezinyamazana. Ubufakazi balinguquko busobala yonke indawo.

Kunsukwana ezisanda kwedlula e-Australia kubikwa kufe izinyamazana zeganga kanye lenhlanzi ngenxa yokutshisa.

Thina sisakhula sasisazi ukuthi likhupha inhlanzi emanzini — pho leli eselibulala inhlanzi emanzini ngelinjani? Kusobala ukuthi umhlaba uya utshisa usiya phambili.

Lapha kwele-Afrika abacubunguli bezesayensi bathi ugwadule lolu olukhulu olweSahara luqhubeka lukhula luginya amahlathi lotshani.

Abalimi bamazwe anjengeMali leNiger kubikwa sebephelelwe yizifuyo, ngoba phela amagceke abegcwele utshani esephenduke aba yinkangala ethunqa uthuli.

Ukuguquka komumo womkhathi kusongela impilo yabantu abahlala ezihlengeni kumbe emazweni angcelelane lolwandle. Ukuncibilika kwamanzi la angungqwaqwane atholakala ezintabeni ezinjengeHimalayas kanye lenhla leningizimu yembulunga yethu le engumhlaba kuzakwenza ukuthi amanzi agcwale elwandle.

Lokhu kuzabangela ukugalula kwamazwe amanengi ayizihlenge lezikhukhula emazweni angcelelane lolwandle.

Pho kungenziwani ukuze kuvikwele umhlaba wethu lo esawuphiwa nguMvelinqangi kanye loluntu?

Okwakuqala, kumele oHulumende bathathe amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshisa komhlaba.

Lokhu kugoqela ukukhanda imithetho eyenqabela ukungcoliswa komoya ngabamabhizimusi lokwehlisa ukungcoliswa komoya, ikakhulu emadolobheni amakhulu.

Phela izimota zonalezi esizigadayo lazo ziyawungcolisa umoya.

Yikho kubalulekile ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kusetshenziswe amabhasi, izimota lezitimela ezihamba ngamagetsi.

Ngo-2015, inhlanganiso yeZizwe Ezibambeneyo yaphuma lesivumelwano esikhulu esigodlweni seFrance, esaziwa ngokuthi yi-Paris Agreement.

Kulesisivumelwano, amazwe omhlaba avumelana ukuthatha amanyathelo aqinileyo ukuze enqabele ukuqansa kwesilinganiso sokutshisa komhlaba singedluli i-2 degrees celsius.

OHulumende bonke bomhlaba kumele basihloniphe lesivumelwano njalo bafeze inhloso zaso.

Okwesibili, kumele oHulumende basebenzise amagetsi aphehlwa ngamanzi, umoya kumbe avela elangeni, ngoba la aphehlwa ngamalahle akhafula intuthu enengi emoyeni.

Lapha ekhaya silelanga elinengi elitshisa phose mnyaka wonke.

Phela akunjalo ngapha eBelgium lakwamanye amazwe e-Europe.

Kuhlala kugubuzele njalo kuqanda phose umnyaka uze uyephutsha; kwakube lobubelo okwenyanga ezimbili kumbe ezintathu kuphela ngomnyaka.

UHulumende wethu kumele aphume lohlelo olukhulu lokuguqula lelilanga esaliphiwa nguNkulunkulu libe ngamagetsi lomoya lo ovunguza nsukuzonke ube ngamagetsi.

Nxa lokhu kungenziwa kuhle iZimbabwe ilakho ukuba lamagetsi eneleyo njalo ibuye ithengisele amanye amazwe.

Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi
Ngingowesifazane oleminyaka engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka engu-36.

Sileminyaka emihlanu sithandana, sesilungiselela ukutshada kodwa uhlupho yikuthi angisajabuleli ukuya emacansini.

Kuvele kuthi ngihlanye nxa angathi uyangibamba.

Angazi ukuthi kubangelwa yini lokhu ngoba nxa engekho ngiyabe ngifisa ukuba laye.

Impendulo
Kubalulekile Mzukulu ukuthi livuselele uthando lwenu kusesemasinya ngoba lingacina lingajabuli emzini wenu.

Loba yini eyenziwa ngendlela efananayo ngazo zonke izikhathi icina ingasajabuleleki.

Lisesebatsha kakhulu futhi alikatshadi kungakho kuyadanisa ukuthi selibhekane lenhlupho ezifana lalezi.

Ngakho kubalulekile ukuthi lilusukumele loludaba.

Hlala phansi lesithandwa sakho usazise ukuthi ubona kungcono litshintshe indlela yokwenza ukuze uthando lwenu lukhuthaze.

Okubalulekileyo yindlela omazisa ngayo.

Khuluma ngendlela ezamtshengisa ukuthi uyamhlonipha, engatshengisi ukumsola.

Ngenzeni, ubaleke labantwabami
Ngicela ukubuza ukuthi kufanele ngenze njani nxa kunje?

Ngilomuntu esileminyaka eyisitshiyagalombili sithandana.

Sesize saba labantwana abathathu.

Sengike ngavela kibo ngenhloso yokucela umlilo, kwasala izinto ezincane ukuze ngiqede.

Manje usisi usengenzela izinto engingaziqondi kuhle, useze wabuyela ngakibo labantwabami.

Kunzima ngitsho ukubabona abantwana ngoba lami angifuni ukube ngisiya ngakibo.

Ngisamthanda kodwa manje angisakwazi ngempela ukuthi ngenze njani ukuze aphenduke labantwabami.

Impendulo
Uyasazi yini isizatho sakhe sokubuyela ngakibo?

Phela akulula ukuvele utshiye nje kungonalakanga lutho.

Kukhanya sengathi kukhona okumcunulileyo.

Ake ukhangele emuva ubone ukuthi akukho lapho elingabonanga ngaso linye khona na. Okunye okubalulekileyo nxa utshiywa ngumuntu omthandayo, yikuba lomhlangano lezimuli zombili ukuze uthole isizatho esenze waze waquma ukubuyela ngakibo.

Kungenzakala ukuthi uvele wakhathala ukulinda into angayaziyo ukuthi iyoze ilunge nini. Hlalani phansi lilukhulume loludaba.

Kubalulekile ukuhlanganisa labasekhaya ukuze lithole isisombululo.

Ungathola ukuthi imideni ingalivumela ukuthi litshade libe seliqedisa amalobolo selitshadile.

Ngilesikhwele, kangifuni kubona umkami elowesilisa
Ngingowesilisa oleminyaka engu-30 othandana lowesifazane oleminyaka engu-25.

Ngilenkinga yesikhwele.

Angifuni ngitsho akhulume labantu besilisa, ngitsho ethi uyavakatsha ngakibo ngiyamalisa ngoba kuvele kungathi uya emadodeni.

Loba ngivela emsebenzini ngingamfica engekho ngekhaya ngivele ngicabange ukuthi uyejola.

Ngiyesaba ukuthi ngizacina ngilinyazwa ngabantu engibacabangela ukuthi bathandana lomkami.

Ngilovalo lokuthi laye uzaze angitshiye ngoba esekhathele ngokuhlala esolwa.

Impendulo
Okuhle lokubalulekileyo yikuthi uyazibona ukuthi ulohlupho.

Kuluphawu oluhle kakhulu ngoba kunzima ukuthola usizo nxa ungazi ukuthi ulenkinga.

Mhlawumbe kukhona okwake kwenzakala kudala okwenza ukuthi wenze ngaloluhlobo?

Ukuba lesikhwele akusiyo nto umuntu azalwa layo.

Esikhathini esinengi senziwa yisimo owake wadlula kuso esenza kube nzima ukuthemba abantu besifazane.

Ake uzibheke kancane.

Akekho umuntu ongakujabulela ukuhlala lomuntu olokhu emsola ngezinto ezingekhoyo.

NguDr Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium
Bakwethu, ngiyathaba ukuba sibuye sixhumane njalo kuloluluhlu lwezindatshana ezivela emazweni.

Ngike ngama okwesikhatshana ngenxa yembambeko zomsebenzi, kodwa banengi ababezikholisa lezindatshana bangikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngibachathekela ngokwenzakala emazweni atshiyeneyo.

Ngiyambonga uMthunywa, iphephandaba likazulu, ngokunginika lelithuba ukuze sabelane esihlangana lakho amazwe ngamazwe.

Emazweni angu-70 esengawethekelelayo ngihamba ngezemfundo sengahlangana lokunengi okwangivula amehlo, ngabubona ubuhle lokusilela kwemfundo yakwelakithi.

Phela abadala bathi ukuhamba kuzala induna — ngizalichathekela okunengi esengihlangane lakho okugoqela ezemvelo, impilo, imvunulo, ezenkolo, ezokuhamba, ukudla lokunye okunenginengi.

Phela sengake ngadla umahamba lugege, ngitsho inkala yonale eliyaziyo. Lengedla zonalezi ogogo ababephala ngazo indiwo sengake ngazidla ziluhlaza zingaphekwanga zinembuluka sadelele.

Bakwethu, sesingenile emnyakeni omutsha oka-2019. Lo ngumnyaka obaluleke kakhulu kwezemfundo emhlabeni wonke jikelele.

Mhlaka 3 kunyanga kaMpalakazi inhlanganiso yeZizwe ezibambeneyo eye-United Nations yenza isinqumo esiqakatheke kakhulu — amalunga alinhlanganiso amukela isicelo seNigeria ukuthi umhlaka 24 Zibandlela kube lilanga lezemfundo emhlabeni wonke (International Day of Education).

Ngakho-ke kusukela kuZibandlela walonyaka lelilanga lizaqakathekiswa emhlabeni wonke, kube yisikhumbuzo kubani lobani ukuthi imfundo yisiqokoqela.

Ngesikhathi inhlanganiso yeZizwe eZibambeneyo isenza lesisinqumo, ingatsha zemfundo lazo zonke izinhlanganiso ezithuthukisa imfundo emhlabeni zazibuthene emhlanganweni wezemfundo owawenzelwe e-Brussels, isigodlo seBelgium.

Imbiza yayizwiwa ngoluthi, kugcwele ubukhokheli bonke, izikhwicamfundo labamelele ababalisi labafundi.

Injongo yalumhlangano kwakuyikuhlaziya imizamo esithethwe ngoHulumende emazweni onke omhlaba ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulandelwa izinhloso zentuthuko (Sustainable Development Goals) ezavunyelwana kuNhlanganiso yeZizwe ezibambeneyo ngo-2015.

Lezinhloso kukhangelelwe ukuthi zigcwaliseke ngomnyaka ka2030.

Umhlangano lo waqonqosela kakhulu ngokubaluleka kwababalisi, wakhuthaza oHulumende ukuthi babone ukuthi wonke umntwana ufundiswa ngumbalisi ofundele umsebenzi.

Umhlangano lo wagcizelela kakhulu ukuthi bonke abantwana, ikakhulu amankazana labagogekileyo baphathiswe ukuze bathole imfundo.

Ingatsha zezemfundo zakhuthazwa ukuthi zisekele iziko ukuze wonke umntwana afundele ekilasini elezingwalo lakho konke okufunekayo ukuze aphumelele.

Kuleminye imihlangano emikhulu yezemfundo ehleliweyo ezaqhutshwa ngoNtulikazi langoMpandula lonyaka esigodlweni seZizwe Ezibambeneyi eNew York.

Le imihlangano ezangenwa ngomongameli bamazwe atshiyeneyo kukhangelelwe ukuthi iphume lamaqhinga okuthuthukisa ezemfundo emhlabeni wonke.

Phela bakwethu imfundo ibalulekile njalo yinsika yelizwe. Iyamvula umntwana obeyibusuku acine esesenelisa ukubala lokubhala.

Imfundo iyamvula umuntu inanabule umqondo njalo ijulise umbono wakhe.

Imfundo inika izisebenzi ezithwele inotho yelizwe amano lamacebo.

Thina eZimbabwe silenhlanhla ngoba inengi lethu lifundile njalo izisebenzi ezafunda kuleli ziyaqakathekiswa kakhulu kwamanye amazwe.

Ngikhuthaza bonke abantwana labontanga ukuthi basebenze gadalala ezikolo lemakolitshini ngoba imfundo lilele elikuphakamisayo, ukhwele uyefika esiqongweni sempilo.