Ezempilakahle – Health News

Kuwe Dokotela
NGINGOWESIFAZANA oleminyaka engu-25 yokuzalwa. Selokhe kwaqala inyanga le abantu bagqoka izigqoko zombala oyi-pink njalo bakhuluma ngemvukuzane yebele. Kimi kuzwakala kusesabisa. Angilalo ulwazi ngakho konke lokhu. Umuntu engabakwazi njani ukuthi uselemvukuzane yebele njalo iyelapheka yini?
Pinky.

Kuwe Dokotela
Ngilijaha elileminyaka engu-25 yokuzalwa. Sengike ngezwa ngokusokwa kodwa kulokunengi okubi esengizwe ngakho kungakho sengididekile engqondweni. Ngilesifiso sokutshada ngomnyaka ozayo njalo bengifuna ukuthi ngisokwe ngisenzela impilakahle yami kanye leyomkami kodwa angiselaqiniso lokuthi ngifuna ukuqhubeka ngisokwe. Ngicela ungitshele iqiniso Dokotela!

Phumulani Mpofu

Inhlanganiso yeTrinity Project isincede abantu abanengi edolobheni lakoBulawayo lakwamanye amadolobho jikelele. Inhlanganiso le ekhangele kakhulu ngamalungelo abantwana lokuthi lawo malungelo ancedisa njani ekuphileni kahle kwabantwana. Kulabantu abancedisa omama labobaba ukuthi badinge usizo lwemali yesondlo.