Ezempilakahle – Health News

silo Pumulani Mpofu

UKUBANJWA iganyavu kuyindlela yokubamba ngamandla umuntu ukuthi aye kwezemacansini kungela sivumelwano. Ukubanjwa iganyavu akukhathelekile ukuthi umuntu umethemba okungakanani njalo kuyenzeka kwabesilisa labesifazana, kobomama abendileyo labangayendanga, ebantwaneni lebadaleni.

silo Pumulani Mpofu

KULEMIKHUBA lamasiko esakhula sawathola esenziwa ezimulini lathi saqhubeka lawo. Kokunye nxa sinanzelela kusuka kubenzima kubantwana esibaletha emhlabeni ngenxa yokuthi isikhathi siyatshintsha kodwa thina lokhu sifuna ukuba siqhubeke sisenza okwakusenzakala endulo.