Ezempilakahle – Health News

silo Pumulani Mpofu

UKUBANJWA iganyavu kuyindlela yokubamba ngamandla umuntu ukuthi aye kwezemacansini kungela sivumelwano. Ukubanjwa iganyavu akukhathelekile ukuthi umuntu umethemba okungakanani njalo kuyenzeka kwabesilisa labesifazana, kobomama abendileyo labangayendanga, ebantwaneni lebadaleni.

silo Pumulani Mpofu

KULEMIKHUBA lamasiko esakhula sawathola esenziwa ezimulini lathi saqhubeka lawo. Kokunye nxa sinanzelela kusuka kubenzima kubantwana esibaletha emhlabeni ngenxa yokuthi isikhathi siyatshintsha kodwa thina lokhu sifuna ukuba siqhubeke sisenza okwakusenzakala endulo.

silo Pumulani Mpofu

I-TRINITY Project yinhlanganiso ekhangela ngokuqakatheka kokuthi umntwana abe lencwadi yokuzalwa. Manengi amalungelo angeqa abantwana lapho bengelazo incwadi zokuzalwa agoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezemithetho kanye lokunye okunengi.

Karen Mpofu

Nxa umzali ubesaziwa njengesela esigabeni lenzalo yakhe yonke ibizwa kuthiwa ngabantwana besela. Kunjalo-ke lakwezokuthathiswa incwadi zokuzalwa (ama-birth certificate) nxa umzali engaziwa njengesizalwane seZimbabwe okutsho ukuthi kalazo incwadi zokuzalwa ezibiza igama lakhe, usuka anindele uhlupho lomntwana laye angaziwa nguHulumende weZimbabwe ngoba engasoke enelise ukuthathelwa incwadi.