Ezempilakahle – Health News

Ngabophisa ijaha lami lingitshayile
Ngenze iphutha elikhulu ngabophisa ijaha lami ngoba langitshaya ngesikhathi ngikhulelwe. Umama wazama ukungenqabela ukuthi ngingakwenzi kodwa angizange ngimlalele ngoba ngangizondile. Ngibona angathi isisu laso saba lesandla ekwenzeni lesi isinqumo. Sengizisola ngoba umntanami angacina ekhula engelayise ngenxa yami. Ijaha lami lazonda kakhulu njalo usethandana lomunye umuntu. Ngizathini nxa engasafuni lutho oluzomhlanganisa lengane yami nxa isizelwe?

Phumulani Mpofu

KULELIVIKI ngixoxisane loSihle Dube ohlala eNtabazinduna. USihle ngumama oleminyaka engamatshumi amathathu, wayehlalisene loThemba Moyo. Laba bobabili babusiswa ngengane ezine belokhe behlalisene kungelahlupho olukhona. Kodwa-ke ekuzalweni kukaNtokozo yena owazalelwa esibhedlela seMpilo ngomnyaka ka2013 izinto zaqala ukuphenduka, akwaziwa ukuthi kwangena moya bani koMoyo.