Ezemfundo – Education

0 1211

Silo Ophezulu Stinta
Bafundi silokhu siqhubeka ngokufundisana ngenkanyezi. Nxa sinanzelela kuzifundo zemvelo ziyaqakathekiswa inkanyezi lezi bakhona njalo abenza uphenyo olujiyileyo ngesimo kanye lokukhona bazo emkhathini lapha. Okuhle yikuthi lathi sizazi ngokwesintu sizizwisise ke ngokwezemvelo.

0 1028

Ophezulu Stinta

Sikhangela indatshana elesihloko esithi sona Uhambo Olumnyama. Lapha sihlangana lendoda yase Thekwini ebizwa ngegama elithi Fanyana. Simthola ekhathazekile eseGoli engumuntu ozimisele ukuya ekhaya ngemva kokuthola ucingo olwaluvela kumkakhe ukuthi eze ekhaya ngokuphangisa. Lolocingo aluzange lubike ngitsho lesizatho ngokuphazima kwelihlo lwahle lwaqhamuka umlandu wasala ngakuye ke uFanyana, lowala ngitsho ezama ukuthi aphinde yena mathupha atshayele ekhaya kwaba lutho nje ukuthi ludojwe ucingo.

0 1246

Charles Dube

Kumaviki amabili adlulileyo sitshiye uJohn Mbabhadisi lomalumakhe uCele kungathi kabasazwisisani ngodaba lokuthi uMaMthimkhulu kumele alandwe. UJohn Ngubane utshela uCele ukuthi uMaMthimkhulu akaseyena umkakhe ngoba sebayidabula incwadi yomtshado. UCele kavumelani lakho lokho ebuza ukuthi kanti babehlanganiswe yincwadi yomtshado yini?

0 920

Silo Ophezulu Stinta
UMthunzi wayesethethe isinqumo sokuya bhekana lomfundisi emishini lapha ayobuzisisa kuye mhlawumbe nje wayengaba lempendulo kulegxaki eyayisithanda ukudunga impilo yakhe. Lakanye wenza njengendoda wayaqoqoda komfundisi lapho avulelwa khona likhosikazi lalapho ubuso lobu babeqala ngqa ukuhlangana labo.

0 1320

Lulotshwe nguJabulani C Buthelezi
Lwakhitshwa yi-Maskew Miller Longman
Sekulesikhathi eside simile ukulandela imbali kaMbabhadisi John Ngubane owayebhungukile watshiya umuzi wakhe eLa Lucia. Khumbula ukuthi wayesephila impilo kamasihlalisane esebaleke watshiya uMaMthimkhulu labantwana.