Ezemfundo – Education

0 1107

Silo OPhezulu Stinta
Kulamabala osekwande ukuthi asetshenziswe ekwenzeni izinto ezithile kubengathi ngamabala aqondileyo ngenxa yokuthi izenzo ziyabe zilokuhambelana kodwa kungesilo bala eliqondileyo. Kulemitsho elandelayo khetha isenzo esiqondileyo.

0 1272

Silo Ophezulu Stinta
Ngeviki edlulileyo sixoxisane ngamagama athile lilinye elitsho izinto ezimbili. Lapho ke bekumele wakhe imitsho eveza lowo mehluko.
a. UDube ulomnyama uxotshwe emsebenzini izolo
b. Uze wakhanyisa ngesibane ngoba kulomnyama owesabekayo endlini
c. Inyanga lazo ziyawelapha umkhuhlane wofuba
d. Inyanga kaMfumfu iyatshisa okwamagama
e. Ukuze uyefika masinyane vuka kuqala ukusa uhle ungene indlela.
f. Ukusa kwakhe uSipho yikho okumfake emanyaleni
g. Insimu yangakithi lonyaka ilamabele amahle
h. Singakalali ugogo usethela insimu nsukuzonke
i. Izulu lalonyaka lina lilomdumo omkhulu
j. Sonke sikholelwa ukungena umbuso wezulu
k. Umntwana lo ubukhali kafuni kubona umuntu odlayo
l. Ihloka agamula ngalo libukhali yikho nje eselebonda lenkuni elingaka
m. Intanga kagogo yethanga yahlanza amathanga amanengi
n. Bonke abenyanga kaMusa basekolitshini
o. Thatha isimbo lesi ugebhe ngaso.
p. Inyanga ingakwelapha ungalibali ukubhadala isimbo sayo.
q. Inja yakhe ilemfulo bebezama ukuzikhipha okuyizibungwana okumhlophe
r. Qala uzwisise imfulo yendaba ungakaphenduli
s. Izolo ngitshebe ngesibindi
t. UMoyo ulesibindi nguye obulele inhlathu

0 6604

Silo OPhezulu Stinta
Kule iviki sikhangela indatshana elesihloko esithi Awumbiwa Ndawonye. Wawuthi ke ungezwa abadala sebesitsho lamazwi kuyabe kulokuphosana thize okwenzakalayo ngezesintu. Lowo lalowo uyabetemeleza ezakhe izihlahla ngelokuthi lowo alwa laye kumbe aphosana laye kagebhanga ndawonye laye kusengenzeka ke ukuthi ezakhe zilamandla adlulileyo. Ngalesisihloko sinanzelela indikimba yenkolo ukuthi yayibusa ngalesi sikhathi abantu baseNingizimu Africa babekholelwa kunkolo thize beqhubeka ngempilo yansuku zonke.
Lapha ke kule indatshana sihlangana loDuvuza insizwa okucaca ukukabi lamaviki atheni itshadile lentokazi yayo uNomasilo. Lelolanga kusobala lalitshisa likhupha inhlanzi emanzini. Kodwa ke kuthe selisiyatshona kwacaca ukuthi lalizaduma line izulu selisehlisa ilanga ebelitshisa emini yonke. Ngesikhatshana nje amafu abonakala esemnyama, esingakunanzelela njengesibonakaliso esingesihle leso ukuthi ukuguquka komkhathi nje ngesikhatshana kwakucaca njalo kubika ezitshwaqisa umzimba.
UDuvuza waphumela phandle kwendlu yokuphumulela ngelokuyachitha amanzi kulapho ke abona kusithi tshazi izithunzi zabantu ngale nje kothango. Ekunanzelela lokho wangena endlini wathatha okuthile okucaca kungaba yisikhali sokuzivikela wakuthukuza ngasebhulugweni. Zaya zavela lezo zithunzi kwacaca ukuthi kwakuzinsizwa ezimbili zimnyana bhuqe kukanti njalo zazihlome ngobuhle kodwa zilinde ukuhlasela iloba nini.
Umuntu ophilayo lapho ebhekane lengozi uyezwa nje umzimba kanye lokunyakaza kwegazi kumazisa ukuthi izinto azimanga kuhle. Kwabanjalo ke lakuDuvuza lapho esebhekane lamajaha la womabili. Akhuluka angina. UNomasiko laye ngalesosikhathi wayesephethwe luvalo thize olwaselumdutshuza esifubeni wavele nje wathi njo phansi akazange athande ukuvusa ikhanda okungaziwayo ukuthi angabe wayelesazela thize na.
Le enye yezinsizwa ezimbili yazethula kuDuvuza okucaca yayimazi angazange nje imboniswe muntu. YayinguGcaleka Mathenjwa owayezalwa eMkhomazi waye lomngane angathandanga ukumbetha ngegama. Yake yathi ukuthula insizwa le kungathi kukhona okuthile eyayikwehlisa loba ikwedlulisa. Ekuvuseni kwayo ikhanda yamkhangela uDuvuza ngelingacwayiziyo. Pho yayiqukethe ndaba bani lensizwa.

0 2198

. . . Silo Charles Dube

Ezivusa Usinga luqoqwe lwahlelwa yiLiterature Bureau lwakhitshwa yiMambo Press
Imbongi ngDavid N Ncube
Isihloko senkondlo – Izibongo zamaqhawe
Imbongi uDavid N Ncube kule inkondlo udumisa amaqhawe alwela inkululeko yelizwe lakithi eZimbabwe. Uyawabonga ngomsebenzi omkhulu abawenzayo ngokubakhumbula ngemihlangemihla.
Ngombuzo ongadingimpendulo iyaqamba amanye amaqhawe afela empini imbongi. Ekuqaleni ubuza ukuba bangaphi oNyakanyaka bakoMlotha? Uphi uMadayizela wakoPhunga? Uqhubeka ebuza ukuthi wangena ngaphi uZenzele? Zonke lezi zinsizwa zempi ngoba imbongi iphetha ngokuthi ziphi lezonsizwa zempi na? Lanxa engakuthi bhadla lokho kodwa siyazizwela ukuthi bonke laba bantu abaqambe lapha basala kumbe bafela empini.
Okwasalayo abakubonayo bona labanye ngamagceke, omileyo lamadlinza esabekayo. Amadlinza ngamangcwaba lawo abawabonayo egangeni nxa izulu liduma likhwaza. Imbongi ikubeka sobala ukuthi iyawazi lawomabutho, agiqika afela kundawo ezinengi ezingela kubalwa. Impi kayilwelwa kundawo eyodwa kodwa iyasabalala kulizwe lonke, yikho imbongi ithi amabutho la ewaziyo afela kulezo zinkundla ezingela kubalwa.
Lo okhuluma kule inkondlo ongaba yimbongi njengoba ngitshilo ekuqaleni kukhanya laye wayekuleyompi lapha abona khona amanye amaqhawe esiwa esifa. Uthi lanxa elele obukaBhuka, ejumekile ebuthongweni uphupha bebhixana legazi elalezo zinsizwa ezasala empini. Nxa ephaphama kulobo buthongo lumeqa uvalo. Ngemva kwalokho ukhumbula izihlobo zakhe zegazi. Lezi yizihlobo zakhe eziseduze ezafayo ngesikhathi sempi zibulawa yisitha, kanti abanye bafa bebulawa yindlala ngaleso sikhathi sempi.
Ngokufanayo abanye abantu kugoqela izihlobo zalo okhulumayo zafa ngesikhathi sempi bebulawa yimikhuhlane eyesabekayo. Kuhlatshelwa ngabo labo abafayo ngesikhathi sempi, bephiwa indumiso. Iyavuma ukuba laba asebadlulayo babatshiyela umsebenzi omkhulu. Isiphinda njalo imbongi ngombuzo ongadingimpendulo isitshela ngamanye amaqhawe atshonayo ngesikhathi sempi yenkululeko. Amaqhawe aqanjwayo lapha ngoMakwati, oMashayamonde, okaMagama, uJosiah Tongogara, okaMangena owaziwa ngokuthi nguAlfred Nikita kwezinye izibanga.
Leqhawe elikhulu, uMasotsha Ndlovu ngomunye laye owatshonayo. Bonke laba abaqanjwe lapha imbongi ithi bami njengamadlozi enkululeko yakithi emhlabeni laba asebafayo. Bayakhunjulwa njalo bebongwa bedunyiswa ngokwenza umsebenzi omkhulu wokulwela ilizwe. Lanxa bekhona abanye, njengentsha enengi engazange iye empini kodwa bayayizwa imbali yokuthi wayeliphethe njani ibutho okaMangena, uAlfred Nikita. Wayelibutho elikhaliphileyo okaMangena.
Ngakwelinye icele laye wayeyihlomisa okaMagama, uJosiah Tongogara, elinye iqhawe lempi yenkululeko elalikhaliphile. Wonke la amaqhawe aqanjwe lapha ngasebabhubhayo kodwa into enhle yikuthi imisebenzi yabo bayayikhumbula.