Ezemfundo – Education

0 207

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu

Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau

Imbongi nguS N Thebe

Isihloko senkondlo – He –e –e . . . Mntanami

Inkondlo le imayelana lomzali osekhala ngomntanakhe oyintombazana othe ezalwa kwaba lethemba ukuthi kuzaba lobuhle bodwa obuzalethwa yilentombi. Umzali uthe izalwa lingane wathi ubongile. Bayabonga phela abantu nxa kuthe kwazalwa umntwana. Esezelwe umntwana umzali njengemfanelo wondla umntwana lowo, wamutha lebizo wathi nguS’bongile. Wayebonga ukuzalwa kwaleyo ngane. Kodwa lamuhla umangele lowo mzali. Osekusenzakala akusahambelani lezenzo zomntwana.

0 242

Ukuhlaziya kuyaqhutshwa
Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguS N Thebe
Isihloko senkondlo — Thixo Ngipha Amandla
Uyifunde mfundi linkondlo ngoba ikhuluma indaba enkulu njalo ngoba imfitshane. Okhuluma lapha yisidalwa sikaNkulunkulu esingumuntu, okungaba nguye uThebe oyilobileyo le inkondlo elesicelo kuMdali wakhe.

0 261

Silo C Dube kugwalo

KESIKHUMBUZANE ngesisusa sogwalo lolu ngokucupha amazwi afinqa ugwalo lolu ngemva kwalo, hlezi abanye sebelibele ukuthi lwaqala ngaphi udaba lolu. Sizwa amagama kaSwabide Khumalo, uyise kaNkosiphile (uNkosi) ekhuluma lezalukazi ezazibelethise umkakhe uMaNdlovu: “Sesingenza amhlophe na, bo gogo? Kulungile nje konke lapha eliphuma khona?”

0 236

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu

Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau

KUVIKI ephelileyo sitshengise ukuhlaziya izinkondlo sacina ngokutshengisa umnkantsho wendaba. Sizwile ukuthi umnkatsho wendaba yikwenelisa ukuxoxela omunye ukuthi luyini udaba lwaleyo nkondlo. Nxa ususenelisa ukuxoxela omunye ngodaba olumunyethwe yileyonkondlo uyabe usuwutholie-ke umnkantsho wendaba.

0 254

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
LE yiviki yokuqala izikolo zivaliwe ngalokho ngikhethe ukuthi sikesime kancane ukuqhubeka sisiyaphambili sihluza izinkondlo ezintsha kodwa sikhumbuzane ngokuqakathekileyo nxa kucubungulwa izinkondlo. Okuhle ngokufunda kwakhathesi yikuthi abafundi sebengeniswa kulezi zifundo zokuhlaziya kumbe ukucubungula ingwalo kusukela kuviyo lakuqala kumfundo yaphezulu (Form One).

0 192

Silo C Dube kugwalo
UNKOSIPHILE (uNkosi) usesiphiwe isithupha sakhe sesibili lapha esikolo seSir Humphrey Gibbs. Lesi esesibili ngesokufuya inkukhu. Njengomuntu owenze kuhle ezifundweni zakhe, iZim Care inhlanganiso ebona ngabantwana abathathela khatshana izifundo zabo, iyaqhatsha abantu abanjalo. UNkosi laye sekufike isikhathi sokuthi asuke lapha bakhetha ukumqhatsha abakhulu besikolo lepulazini yeZimCare leyo.

0 172

SIQHUBEKA ngokukhangelisisa ezokuthuthukisa ulimi lwethu. Iviki le sizakhangela ukwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo ngokwesiko lesintu. Izakhiwo lezi zilamagama atshiyeneyo esihlangana lawo nxa sesikhangela ezolimi lwesintu. Iviki le sizakhangela ukwakhiwa kwendlu yesintu.

0 247

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguP Mpofu
Isihloko senkondlo — Kugug’othandayo

ISIHLOKO senkondlo, “Kugug’othandayo”, siyisitsho esikhulunywa nxa kubonakala umuntu osegugile, oseluphele esenza izinto ezingahambelani lesikhathi sakhe.