Ezemfundo – Education

0 140

C Dube
Kuviki ephelileyo sitshiye uKhumalo etshengisa ukuthi yena ukholwa entweni zesintu.

Ukholwa ukuthi abantu bayathakatha. Ukholwa ukuthi umuntu isintu sakhe kasideli lanxa sekutheni.

Ukusekele lokhu ngokuthi lamakholwa imizi yawo imile kanje, yizikhonkwane kuphela. Uqhubekele phambili esithi leyabafundisi imbala.

Lokhu ukuqinise ngokuthi yikho kuyakuzwakale kuthiwa umfundisi othile uyala ukutshintshelwa kwenye indawo.

UKhumalo uthi lokhu kubangelwa yikuthi umfundisi lowo usuka azenze osejayelane kakhulu lebandla lakhe angabe esafuna ukuntshintshwa, kanti manga, wesaba ukufulathela isikhonkwane sakhe esimphilisayo.

UKhumalo ulenkolelo yokuthi abantu bonke, kugoqela abafundisi, baphiliswa yizikhonkwane emzini yabo.

Liqiniso yini lokhu, kumbe uKhumalo uzama ukusekela inkolelo zakhe ngokuninda abantu bonke laba ngodaka?

Ngenye indlela uyakuthandabuza ukukholwa okupheleleyo kubafundisi ngoba yena embaxambili, nganxanye uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ale elokhu ebambelele ezintweni zesintu njengoba lapha wayesezisola ukuthi wayelibele ukulungiselela kuhle usuku lwakusasa.

Usuku lwedili likaNkosi lokuthakazelela ukuphumelela kwakhe ezifundweni.

Ngokungalungiseleli ngokupheleleyo ngesintu sakhe, uKhumalo wayebona okungabathakathi kuzasina kuqakezelana.

UKhumalo yena ubona kufanele umuzi uvikelwe kubathakathi nxa kuzaba ledili elinjalo ngoba kuzangena wonke umuntu kunye labathakathi.

Lanxa kunjalo kukhanya uKhumalo walithola lelothuba lokuthi enze okuthile okwakuzasuthisa umoya wakhe njengomuntu owayesephakathi kokudana ngokulibala ukulungiselela lolosuku ngokuvikela umuzi wakhe kubathakathi.

Ngokulandisa kukaNkosi uthi uyise wathi lasala selitshisela elangeSonto esevuke kudala. Wathatha imfuko yakhe waqonda ekhitshini wafika wavukutha amanzi ngenkezo.

Waphuma wayaqutha eceleni komnyango. Wawabiza ngamagama wonke amathongo akwabo awaziyo.

Wawacela ukuthi abikele lawo angaphambili. Ukuze kucace sibili ukuthi uKhumalo ukholwa esintwini, uNkosi usitshela ukuthi uKhumalo uthi wawabikela ngomsebenzi owawuzakwenziwa mhlalokho.

Ekhuluma esenzenjalo, kuthiwa uKhumalo uthi waye ephethe echitha igwayi.

Ekucineni kuthiwa uthi wakhaphazela amanzi phansi kathathu enathisa amadlozi.

Esenze kanje kuthiwa wazizwa eselesibindi uKhumalo.

Kuthiwa wayesesazi ukuba umsebenzi uzakhokhelwa ngabaniniwo.

Sasesingalandela-ke isiKrestu, athabe uMaNdlovu, unina kaNkosi.

Kusobala ukuthi wayengasethembi isiKrestu somkakhe uKhumalo nxa engafakanga isintu sakhe.

UNkosi uyasilandisela ukuthi laqala ilanga ledili lakhe, liqala ngenkonzo eyayikhokhelwa nguNdiweni.

Sekuphele inkonzo uNkosi uthi kwalandela izikhulumi. Utitsha Nkomo lo owayefundisa ngaphansi kukaKhumalo kuthiwa nguye owavula umsebenzi.

UNkomo lo sizamkhumbula ukuthi nguye lowaya owahlekisa ngoNkosi ethi kuzelwe isilima koKhumalo. Zwana kuviki ezayo inkulumo yakhe.

0 159

Kunsuku ezedlulileyo sifunde ngesabizwana soqobo.

Ngithemba mfundi uyenelisa ukwakha imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo simela ibizo emutshweni.

Ulakho njalo ukwakha eminye imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo sigcizelela ibizo.

Lamuhla sixoxa ngomunye umhlobo wesabizwana othiwa yisabizwana sokukhomba.

Isabizwana sokukhomba ligama elikhomba ukuthi ulutho lolo okukhulunywa ngalo lungaphi ngebanga, okutsho ukuthi luseduze, lubuqamama, kumbe lukude.

Njengezinye izabizwana, isabizwana sokukhomba simela ibizo njalo sigcizelela ibizo emutshweni. Funda imitsho elandelayo:

a) Induku le yephuke umzaca.

(b) Lezi zifohlile zayakudla amabele emasimini.

(c) Amaluba esihlahla lesi mahle.

Izabizwana zokukhomba:

Ku (a) ngaphezulu, u/le/ yisabizwana sokukhomba.

Ku (b) isabizwana sokukhomba ngu/lezi/.

Ku (c) u/lesi/ yisabizwana sokukhomba.

Kumutsho wokuqala u/le/ yisabizwana esikhomba eduze.

U/lezi/ yisabizwana sokukhomba eduze kanti lo /lesi/ laye yisabizwana sokukhomba eduze.

Singayiguqula umitsho engaphezulu ibengekhomba buqamama ngokuguqula izabizwana zokukhomba eduze zibe ngezokukhomba buqamama.

U/le/ uba ngu/leyo/ kusabizwana sokukhomba buqamama.

U/lezi/ uba ngu/lezo/. U/lesi/ uba ngu/leso/.

Siyazakha njalo izabizwana zokukhomba kude kwezikhomba eduze kanje: Kusabizwana sokukhomba eduze u/le/ isabizwana sokukhomba kude ngu/leya/.

Kusabizwana sokukhomba eduze u/lezi/ isabizwana sokukhomba ngu/leziya.

Kusabizwana sokukhomba eduze u/lesi/ isabizwana sokukhomba kude ngu/ lesiya/.

0 100

 P Mpofu

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi
Isihloko senkondlo – Zasobel’ezinhle

KULE inkondlo kukhuluma umuntu osemdala, oyindoda osekhala ngensuku ebizizinhle ezezolo.

Nxa lumuntu ethi uyakhangela lezo nsuku seziyezaphela. Sezisobela lezo nsuku ezinhle okutsho ukuthi seziphange zaphela.

Nxa ethi uyakhangela lumuntu omdala esingathi yingwevu kayisabuboni lobo buhle obebukhona izolo.

Lo okhuluma lapha uyikhangele lingwevu esiluphele esimxhiliba ngemixhele, ngemigwaqo owayeqa empilweni.

Ngensuku zalo lelixhegu lalo belile sikhumba esitshelelayo esibucwazicwazi kodwa lamhlanje ngenxa yokuluphala sieimxhiliba njalo selilemixhele kutshengisa ukuthi isiminengi iminyaka eseyaphilwa yilingwevu kumbe ngithi lelixhegu.

Imixhiliba le itshengisa zona ndlela ezazihanjwa yilelixhegu.

Selitshwabhene leli xhegu ngenxa yokuluphala.

Lokhu kuvela mhlophe lapha okuthiwa: “Ngibuk’wenu osumaklewuklewu Ngemidwayidw’emide eyadwetshwadwetshwa Ngokuklalukel’uZulu.”

Limadwetshudwetshu lelixhegu ngoba lalisebenzela uZulu kumbe njalo lalimlwela uzulu limvikela ezitheni zakhe.

Lo oloba lapha ulilalele lelixhegu likhuluma ngensuku ezadlulayo njalo yena uyalikhuthaza ixhegu ukuthi kalikhulume yena abhale phansi.

Likhuluma indaba enzima lelixhegu ngoba lo olikhuthazayo uthi kalikhulume lize likhale njalo lize liyetshona ilanga lilokhu likhuluma.

Uyalikhuthaza lo olaleleyo leli xhegu ethi limchathazele yena alobe ukuze izizukulwane ezilandelayo zisale zincinda iminwe.

Ngalokhu utsho ukuthi angaloba izizukulwane eziseleyo zizasala zifunda ngempilo yezolo ziyithande ziyikholise okungathi ngumuntu odle okumnandi osala enambitha leminwe.

Nxa engasalobanga phansi akulandlela izizukulwane zakusasa ezingazi ngayo impilo yezolo.

Insuku zezolo kuthiwa zedlula ngodlwangu okutsho ukuthi ngolaka kumbe ngezimhi kodwa zedlula ngesiphangiphangi njengamazolo ekutshiseni kwelanga.

Ngezimpi lezo ezaziliwa izolo kwafa izinsizwa ezinengi, zakhithika njengamazolo abakhona okwesikhathi esifitshane.

Ngokufa kwalezo zinsizwa ezazikhithika samazolo zasobela insuku ezinhle kanye lezihlangu ezazivikela uZulu.

“Yasobel’imihl’emihle lezihlangu zikaZulu.”

Sezedlula lezonsuku lapho uZulu ayehlezi kuhle khona efuyile esidla esutha.

Ngembuzo engadingimpendulo uyabuza umlobi: “Yin’eyayisuthis’uZulu? Yin’eyayipheth’uZulu? Yin’eyayicebis’uZulu? Yin’eyangikhumula la? Zinsith’ezazisith’ompofu!”

Kumbuzo engaphezulu le sithola ukuthi izinkomo zaziqakathekile empilweni kaZulu. Kwakudliwa inyama.

Inkomo yizo ezaziyinotho kaZulu.

Yayidliwa inyama kuphela amazinyo endoda ngenxa yokudla inyama njalonje.

Iyasivezela imbongi ukuthi zinkomo ezazisuthise uZulu njalo ziyinotho yakhe.

Unsitha libizo elihlonipha inkomo.

Ngenxa yokuthi zaziqakathekile inkomo kuZulu imbongi ikhethe ukuzibiza ngegama elihloniphayo yikho zinsitha.

0 123

Siqhubeka lodaba lwethu uMzila Kawulandelwa azithola esephakathi kobunzima esezithezele olulenkume ngokufanisa umongikazi owayemsiza lapha esibhedlela.

Abafana bempi laba babengafanelanga ngitsho ukuthi bazwanane kumbe babelobudlelwano labantu bomphakathi ngokuchazwa ngumthetho wesitha, kumbe umthetho wabamhlophe.

Kwakumele nje babe zinyamazana kuphela ezingananzwa muntu. Siyananzelela njalo uchuku lwesitha ngesiphatho esifana lalesi.

Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi abafana beganga laba babengazilweli bona ukukholisa kwabo kodwa-ke babelwela inkululeko yomuntu onsundu, babelesifiso sokukhulula umuntu onsundu esandleni somhlophe.

Kunzima-ke ukunanzelela ukuthi bakhona njalo abantu abamnyama ababelwisana labafowabo okuyikho njalo okwakuzakwenza ukuphumelela kwabantu abansundu kubenzima.

Ukungena phakathi kwabantu ngekhono lokwehlukanisa kwakuvele kuyinjongo lenhloso yomhlophe, angabehlukanisa ingqubelaphambili yakhona kwasekusiba yileyo etshedela emuva.

UMzila wananzelela ukuthi kwatshintshwa umongikazi okunguye owayemsiza, kwalethwa omunye owayemzonda ukufa lokuphila.

Inzondo yakhe yayibhalwe ebusweni lanxa nje emkhangela, lalapho ekhuluma laye kwakungani ulesikhwili laye, wayemhwabhela kungasafani ngitsho lomongikazi wokuqala.

Ngalobo busuku kazange abuquthe ngitsho uMzila, wayekhathazekile ngaphakathi kwakhe ukuthi kodwa umongikazi lo wayesengaze afane kangaka kodwa loSethekele wakhe, loba kuthwa abantu babefanana phandle lapha. USethekele lo amfanisayo usilandisela udaba lokwehlukana kwabo.

Kwakuyintombi eyayifundele ukuba ngumongikazi esibhedlela seMpilo ngesikhathi yena esebenza komanisipala.

Babethandana laba ababili baze batshada sibili umtshado omhlophe nke! Kwathi nje bephakathi kwekhefu lenyanga kaMabasa ngomnyaka ka1974 eziyela eGwanda kulapho okwachitheka khona igula lamasi.

Wayeziyela eGwanda ngebhasi, dukuduku ibhasi yabo yaphanjulwa endleleni ngabalweli benkululeko ababa qondisa kweleBotswana bafika njalo babadlulisela phambili kweleZambia lapho abafika baqeqetshwa ngezokulwela inkululeko.

Kwakungadingwa owayefuna kumbe owayezimisele, kwakubuthwa umuntu wonke ngaleso sikhathi kungakhathalekile ukuthi umuntu wayevalelisile ngekhaya kumbe hatshi.

Ngekhaya lakho babebona nya bahle nje bayifunde ivaliwe.

Sasingekho ngitsho isikhathi sokuvalelisana ezimulini lapha njengoba USethekele kwamehlela kanjalo nje elokhu esithi umyeni uyabuya, kaphindanga umyeni waphenduka ngekhaya.

0 128

Siyaqhubeka sinanzelela izakhiwo zesintu ezitshiyeneyo.

Besisaxoxa ngokwakhiwa kwendlu yesintu, efulelwa ngotshani ibuye njalo ifakwe imigubazi lokuthi lezi zinto ezehlukeneyo zazisenziwa ngobani ekwakheni lapha.

Amadoda-ke ayedingeka ukuthi wona enze ingalane emsamo lapho okuyindawo yokufaka imiganu kanye lembiza okuyizitsha zemkulwini.

Kwakungenzeka ukuthi uphahla lwendlu lwenziwe lungaqini, nxa sekunjalo okwakusenzakala yikuthi kwakugelwa uthungo olude oluqinileyo phakathi laphakathi kwendlu luxhonywe lapho okuhlanganisa khona intungo esihlothini.

Uthungo lolu-ke lubizwa kuthiwe yinsika.

Silokhu siphakathi kwendlu yesintu, kuyadingeka ukuthi kulungiswe iphansi yendlu le, kuyafakwa inhlabathi yesiduli phansi besekutshaywa-ke ngesitshayo ukuze umhlabathi uhlangane, kufafazwe ngamanzi kuphindwa phindwe ukutshaya lokhu indlu ize ilingane yonke.

Ukutshaya lokhu-ke kwenziwa ngabantu besifazana.

Ngemva kokutshaywa kwakudingwa ingqolwane, yayigigwa ibe yimpuphu ecolekileyo kusindwe ngayo phansi kuthi lapho nxa isisoma yayitshaywa ize icazimule ibenjengesamende sesiLungu.

Phansi kwakucholwa ngembokodo ukuze kucazimule, imbokodo lilitshe nje elinciyane elilengxenye eyisicantalala okuyiyo okucholwa ngayo.

Ukuchola lokhu kwakungasali kuleso sigaba, kwakubuya kuthelwe ubulongwe kucholwe njalo phezulu lapha indlu yakhona isale ibambene kungafakwanga ngitsho isamende.

0 163

Siyadibana njalo bafundi abahle kule iviki sisanda kuvula izikolo. Ngithemba likwenzile engathi likwenze kuviki ephelileyo; ukuhlala phansi licabangisise ngalokho elifisa ukukufeza kulo umnyaka ka2019.

Ngithemba inengi lenu libhale ukuthi lifuna ukuphumelela ezifundweni zenu, lokhu ke khona kuqala ngawe ukuzimisela emsebenzini wakho.

Ngizaqala ngokulipha impendulo zomsebenzi wakuviki ephelileyo:

1. Yimvimbi

2. Umchithiso

3. Imbozisamahlanga

4. Indonsakusa

Sizaqhubeka njalo kule iviki ngezifundo zethu. Kule iviki ngifisa ukuthi lichaze ukuthi kuyini lokhu okwakusetshenziswa ekwakhiweni kwendlu yesintu kudala.

Njengabafundi ngilethemba lokuthi liyazilandela izifundo eliziphakulelwa kuleliphephandaba maviki onke.

Kulezinsuku ku-Asithuthukiseni ulimi lwethu sifunda ngokwakhiwa kwendlu yesintu lapho engidobhe khona amabala ambalwa engifisa litsho ukuthi kuyini.

1. Ukubhada.

2. Isileyi.

3. Ijumo.

4. Ukugudula.

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

-Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

0 176

Silo C Dube kugwalo

 

Sesisiya emaphethelweni okubala lolugwalo lapho esibona sokuvela iqiniso. Ezinye izinto ebezikhulunywa ngasese ngabanye abantu ziyavela kubekuhle kubenjeya. Siyakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sitshiye uKhumalo ekhala ngokuthi ulibele ukuvikela umuzi wakhe njengoba kuzaba labantu abanengi belanda idili lokwenzela uNkosi amhlophe ekuphumeleleni kuzifundo zakhe.

0 187

Kunsuku ezedlulileyo sifunde ngesabizwana soqobo. Ngithemba mfundi uyenelisa ukwakha imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo simela ibizo emutshweni. Ulakho njalo ukwakha eminye imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo sigcizelela ibizo.

0 155

Silokhu siqhubeka ngokwakhiwa kwendlu yesintu. Ngeviki edluleyo besisesigabeni sokulungisa umhlobo wezitina esinanzelela ukuthi wawusenziwa ngomama ngezandla kungela mtshina osetshenziswayo. Indlu yesintu-ke yona ibikhangelwa njengendlu ebunjwayo kabanzi siqathanisa lendlu eyakhiwayo.

0 177

Umzila kawulandelwa

Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Sitshiye indaba yethu kuviki edluleyo uMzila esalandisa ngokusuka kwakhe ekhaya langendlela ebuhlungu ehlukana ngayo lomkakhe. Loba abantu befana babengaze bafanane okunje kodwa umongikazi lo, loSethekele wakhe. Angakwaziyo-ke yikuthi lapho ayekhona uSethekele laye wayecabangani ngaye. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu lesi esasisehlukanisa izithandani ngendlela ebuhlungu kangaka. Wafika kusigaba sokuziduduza ngelithi mhlawumbe kwakungumnawakhe lowo.