Ezemfundo – Education

0 52

2. INGUQUKO yabonsinini isiba ngolwangeni. Izibonelo: d(idada) . unsinini (d) uguquka esiba ngulwangeni j (idajana), d(idajana) > j(idajana). nd (iqanda) > nj (iqanjana),th (umuthi) > tsh (umutshana), nt (umkhonto) > ntsh (umkhontshwana), n (umkhono) > ny (umkhonywana).

0 107

FUNDA imitsho elandelayo: Umntwana olalelayo akufundiswayo uyaphumelela kuzifundo zakhe. Bamuphe amanzana esekhala ngokoma. Lindoda yakhe ngemva kwentatshana. Umkakhe bathi ngokuyindojeyana nje.