Ezemfundo – Education

0 135

P Mpofu

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbong

Imbongi – J Falala 

 

NGAMANYE amazwi indumela ngamahungahunga. Imbongi lamhla isethulela udaba ngendumela, amahungahunga.

Iyawababaza imbongi amahungahunga yikho nje iwethula ngesibabazo isithi: “Ye! We ndumela wendumela” okutshengisa ukuthi kuyisimanga ukwenza kwendumela. Siyatshelwa ukuthi imikhosi eminengi izwakala ngendumela. Imikhosi ngebika ububi kodwa isimanga yikuthi ingakafiki ngeqiniso layo ihle izwakale ngendumela. Ahle ezwakale amahungahunga ethi kulento enje eyenzakeleyo.

Amazw’ amahle abantu bengakawaboni ahle azwakale ngendumela ukuthi kulamazwe amahle endaweni ethile.

Amazwe amakhulu lawo abantu bengakafiki kuwo ahle ezwakale ngendumela.

Ngakucela labantu, abantu ababi labo bazwakala ngendumela kanti ngakwelinye icele abantu abahle labo bazwakala ngendumela. Indumela kukhanya yizo ezihambisa izindaba masinyazana.

Ulutho lusavela nje indumela isiluthethe kudala. Yilo loluya ulutho lolo seluzwakale endlebeni ezikude.

Ulutho lusavela, lungakathutshi ukuthi lube mgceke indumela isilugijimisile kwayazwakala kude. Lolo lutho luthi soluzwakala indawana yonke sebevele sebelodletshana ngenxa yamahungahunga.

Imbongi kayizizwisisi ezikandumela ngoba kayiziqedisisi. Lokhu kuzwakala ngala amazwi: “Hay’ezakho we ndumela’’. Iyamangala imbongi ngendumela ngoba kuthi lamacebo wonke esacetshwa ezwakale esexoxwa layizihambi. Ngenye indlela kutsho ukuthi kazakhi isizwe indumela nxa kuyakuthi ulutho lusabunjwa luzwakale seluxoxwa yizihambi.

Akulamfihlo elizweni ngenxa yendumela ngoba nxa zibuzwa izihambi lokho ezixoxa ngakho zithi: “Lokho sikuzwe ngendumela.”

Ngalokhu-ke yisimanga indumela okwenza imbongi ibuze indumela ukuthi ilendlebe enganani njalo ezingaki: “Kanti wen’undleb’inganani? Kanti wen’ undlebe zingaki?” Izinto okuthiwa zizwiwe ngendumela zinengi kakhulu yikho imbongi ibuza ukuthi yena ndumela lowo ulendlebe enganani njalo zingaki njengoba ekhanya esazi konke.

Ngenxa yendumela akuladaba olulala phansi lungaze lwezwakala. Imbongi iyakuqinisa lokho ngokubuza indumela, “Kanti wen’ udaba alulali phansi na?”

Ngumbuzo ongadingimpendulo lo ositshela ukuthi ngenxa yendumela akuladaba olukhulunywa luthule lunjalo lungamemethekanga.

Lapho okuhlangene khona abantu zindumela kuphela ezixoxwayo. Emidlalweni yonke zindumela kuphela eziphumayo abantu betshelana lokho abakuzwe kusasungulwa nje.

Emacaweni lakho akusileli ngoba lakho kuxoxwa ngendumela.

Labasematshwaleni labo baziphethe indumela bexoxa ngazo.

Abasemalimeni labo besebenza ndawonye baxoxa ngazo indumela, indaba ezisacetshwayo.

Iyababaza imbongi ngayendumela: We ndumela we ndumela.” Imbongi ikhuza undumela ukuthi ake ayekelane lendaba zabafowabo kanye lezaboyise labonina.

0 117

SIYAHLANGANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo.

Nanzi impendulo zamalibho ebengilitshiyele wona kuviki ephelileyo:

a. ngumqamelo

b. lugagu

c. lidelele

d. yintwala

e. lizulu

Esintwini okhokho babenanzelela ukuziphatha kwenyamazana babe sebesungula izaga kanye lezitsho ngenhloso yokufundisa, ukuxwayisa, ukulaya kanye lokulimukisa abantu ngokuziphatha okuthile.

Kuyabe kutshiwo umuntu onjani nxa kuthiwa:

1. Umlomo wakhe kawuhlalwa mpukane

2. Uncweba ufudu lubhense

3. Usenga lezimithiyo

4. Uluma ephozisa

5. Wadlula zisengwa

6. Uyanyenyezwa

7. Ulenhliziyo elengayo

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu. 

-Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0776710190 ngeWhatsApp loba ngeSMS.

-Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo.

-Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

0 118

C Dube

“AYIHLABI Ngakumisa”. Ekuzalweni kwakhe uNkosi wayengaqedakali ukuthi uyinto bani.

Ugogo uMaNsingo loMaKhuphe babebona kufanele kulandelwe isintu ukuthi nxa kuzelwe umntwana otshengisa ubulima obuphezulu kakhulu kwakumele aklinywe asiwe kogoqanyawo.

Njengokutsho kwethu ngaphambili ukuthi usane lolo lwasilela unina uMaNdlovu owanquma ukuthi wayezaphila umntwana kanti lomyeni wakhe uKhumalo wayezatshaya khonapho athi umntwana uzaphila.

Waphila uNkosi lanxa nje esemncane watshengisa ubuyelele kodwa wenela ukuthi asiwe esikolo waguquka wenelisa ukuzenzela izinto.

Wenelisa ukufunda kuhle encinta abanye abantwana ayefunda labo.

Emaphethelweni ogwalo usephumelele usengophiwa imendulo enzelwe idili elikhulu ngakwabo.

Usebukwa ngemisebenzi emihle ayenzileyo njalo usenikwa lemisebenzi, into eyayingacatshangelwa ukuthi angayenza.

Wayekhangelelwa phansi uNkosi ngabantu abanengi, abanye abafana behlekisa ngaye ekweluseni kugoqela uVikinduku owayesebenza ngakibo.

Sizwa uTshili ekhuluma amagama amahle ayevela kumphathi wesikolo sabo. Ukubeka ngale indlela uTshili: “Ungithumile umphathi wesikolo sethu ukuthi ngizembongela ebazalini bakajaha ngokuvuma kwabo ukuthi imqatshe iZimcare. Ngiyalithembisa ukuthi sizasebenza laye kuhle. Okunye njalo okuthiwe ngilazise ngakho yikuthi sesilungise labako Irvine Chicken Breeders ukuthi uNkosi uzabe esiyasebenza khona kabili ngeviki. 

“Lokhu sizabe sikwenzela ukuthi afunde ukusebenza labantu angabaziyo lokuthi abanini baleyo khampani babone ukuthi uyawuqedisisa umsebenzi wezinkukhu. Ngaleyondlela-ke silethemba lokuthi bangagcina bemqatsha.”

Waqhubeka uTshili ngombiko kamphathi wesikolo othi yisifiso sabo ukuthi abantwana ababafundisayo bengapheleli kuyo iZimcare.

Waqhubeka ethi bafuna imfundo ibavulele amasango emisebenzini njengabo bonke abanye abantu abafundele imisebenzi.

Wayaphambili umphathisikolo ethi uyadana kakhulu ukuthi okwamanje kunzima ukuthi abantwababo bangene imisebenzi emafemu.

Wathi lokho kubangelwa yikuthi abantu abanengi bacabanga ukuthi abantwana laba zinhlanya ezifanele ukuhlala zivalelwe esibhedlela sabahlanyayo iNgutsheni.

Waqhubeka ethi uthemba ukuthi bonke ababelapho mhlalokho babefundile ukuthi akunjalo. Wathi bayafunda abantwana abanjengoNkosi nxa beliphiwe ithuba lokufunda.

Esengezelela wathi asebefundile bayaqatsheka basebenze ngokuzinikela okukhulu.

Ukutshengisa ukuthi abantwana abanjengoNkosi bangabantu labo abalakho ukuphumelela empilweni basebenze, uTshili waphetha amazwi kamphathisikolo ngokuphosa isicelo kuzulu owayelapho.

Wathi kubo bonke ababelapho aluba ekhona owazi izindawo ezifuna izisebenzi ezithembekileyo ezokulima imibhida, ukufuya inkukhu, ukugoqa amakhothihenga lokunye okunjalo, wathi kathintane labo eZimcare bamuphe abantu bokuqatsha.

Konke lokhu kutshengisa ukuthi baphilile njalo baphelele abantwana abafunda kuzikolo zeZimcare.

Ubona okungayisikho nxa ubakhangele ucabange ukuthi akulalutho oluhle abangalwenza kodwa nangu uNkosi usenze izimanga waphumelela okwamagama.

Ngalokho-ke, ayihlabi ngakumisa. Sizezwa ukuthi uthini yena uNkosi kunsuku ezizayo.

0 64

NANZELELANI bafundi ukuthi kuviki ephelileyo sifunde ngesabizwana sokuchasisa singakafundi ngesichasiso uqobo lwaso.

Lingazikhathazi kakhulu ngalokhu ngoba kuzabalula nxa selifunde ngesichasiso.

Qaphelani njalo bafundi ukuthi ingxenye zohlelo lwesiNdebele kusukela kubizo ziyangenelana.

Umbuzo wokuqala okumele siwuphendule ngothi: Siyini isichasiso ngohlelo lwesiNdebele?

Funda imitsho elandelayo singakaphenduli umbuzo lo.

Bathi bezingela bahamba phakathi kwegusu elikhulu elilezihlahla ezinde ezitshaya khonale.

Kabazange besaba ngoba behamba lomuntu omdala uNdlovu.

Yena phela yindoda emfitshane kodwa elamandla amakhulu.

Esigabeni sakwabo kulezintombi ezinhle. Kulamantombazana amabili akoThebe wona ayiziqamula amayezi.

Asikhetheni amagama asetshenziswe ukuchaza amabizo kumitsho engaphezulu: elikhulu, ezinde, omdala, emfitshane, amakhulu, ezinkle, amabili.

Amagama la abizwa kuthiwe yizichasiso.

Isichasiso ligama elichaza usobizo (ibizo kumbe isabizwana) emutshweni njalo limlandela.

Isichasiso silengxenye ezimbili: isivumelwano lesiqu. Izivumelwano yizakhi esiqalisa ngazo ezichasisweni.

Izivumelwano lezi yizo ezidala umehluko phakathi kwezichasiso zemihlobo etshiyeneyo.

Mine imihlobo yezichasiso:

(a) Isiphawulo

(b) Isibaluli

(c) Inani

(d) Ubumnini

Kufanele kube lokuvumelana phakathi kwesivumelwano sesichasiso losobizo ochazwayo.

Khangelani izichasiso ezikhethwe kumitsho esiyakhe ngaphezulu: igusu elikhulu, izihlahla ezinde, umuntu omdala, indoda emfitshane, amandla amakhulu, izintombi ezinhle, amantombazana amabili.

Izichasiso lezi yiziphawulo, umhlobo wakuqala wesichasiso.

Sizaqhubeka ngaso isiphawulo kunsuku ezilandelayo.

0 70

SIYAQHUBEKA sixoxisana ngolimi lwethu, sikhangela okwehlukeneyo sikubiza ngendlela eqondileyo ngolimi oluyilo njalo.

Kunengi okwenzakalayo ezintweni ezithile esiphila lazo, lezo zehlakalo zilendlela eqondileyo ezibizwa ngayo njengokuthi ukuphuma kwezitshakala zomumbu yikutshakaza, akuphe amangama akhoma izinto ezithile kulokhu okulandelayo.

Kuyini lokhu:

1. Igazi eliphekiweyo eselilungele ukudliwa?

2. Imfe eyahlutshwa yachaywa ukuze yome?

3. Insimu endala engasalinywayo?

4. Ukusenga inkomo ingehlisanga?

5. Intombi eseyake yazala?

6. Umuntu ogada isambane?

7. Izingane ezizelwe zambili sikhathi sinye?

8. Amazinyane azelwe amabili sikhathi sinye?

9. Ukhezo lokubhemisa igwayi?

10. Umuntu onuka abathakathi?

11. Umuntu owelapha abagulayo?

12. Umuntu otshaya amathambo ukuze aveze imfihlo?

13. Inkanyezi ephuma sekuzakusa?

14. Amagcobo enziwe ngamafutha ochago?

15. Ukukhala kwenkomo enduma engathenwanga?

16. Ukukhala kwenkomo ensikazi elenkonyane?

17. Isigubhu sokugcinela amagcobo enziwe ngochago?

18. Amangqongqo amancane amnyama loba amhlophe andise ukugqizwa zinyanga?

0 95

NGEVIKI edluleyo sitshiye indaba sezithanda ukuba zimbi kulolu hambo olungaziwayo.

UMzila wayeselenhlansana ngalokho okwakusenzakala kusukela ekuthathweni kwakhe esibhedlela ezongena imigwaqo lezindledlana ababezihamba.

Isiqokoqela sendaba kwakuyikuhlangula yena uMzila phakathi komlomo wesitha, isitha esasesimvulele inkalakatha yomlomo sekusele nje kancane ukuthi simgxavune.

Indaba eyayisinzima-ke lapha ngeyokuhlangana lamasotsha endleleni lapha, babezaphendula besithi bangobani njalo bavela ngaphi loba nje uSicelo wayesephume lamacebo okuyiwona ayezaba litshoba lokuziphungela.

Akwaziwa-ke ukuthi babezaphumelela na ngalawo macebo. Ngaleso sikhathi-ke kwasekukude emuva laphambili, kwasekudingeka isibindi kuphela, kukanti kwakungamelanga balibale isimilo sokufelwa kanye lokuhlulukelwa.

UMzila wayebuka konke lokhu kusenzakala esamukela izixwayiso ayeziphiwa kungela nje ayengakwenza.

USethekele wayelokhu elovalo lokuthatha indlela eyayizabalahla, waze walibhoboza ithumba elithi wayesazi njani ukuthi indlela leyo yayizabafikisa eBrunabhegi.

Wahleka nje uhleko olwalutshaya indiva echaza ukuthi yindawo ayeyazi okwamagama leyo ngakho ukulahleka kuleyo ndawo kwakungasoze kwenzakale.

Wavika ngelithi indawo leyo wasebenza kiyo kakhulu yayingeke imlahle, uMzila-ke wayesemangele ezibuza yedwa ukuthi kwakungumsebenzi bani lowo ayekhuluma ngawo njengoba wayelokhu elesifiso sokwazi okunengi ngendoda le.

Wayelokhu elemibuzo uSethekele nango njalo ewuvusa umbuzo wokuthi pho kwakuzathiwani bangahlangana lamasotsha egangeni lapha, babezakuthi bavela ngaphi bevele belubhekise ngaphi kwakhona.

Indoda le kucaca nje yayilaso isibindi ukwenza kwayo kukhomba ukuthi indaba ezifana lalezi wayevele nje ezijayele.

Wabuye njalo wabaqinisa uvalo ngelithi, okwakuzabaqonda kwakuzabe kubaqondile. Masinyane nje uSimilo wangena ezikhwameni zakhe emoteni lapha, waphuma lesikhwama esasilesinkwa kanye lenyama eyayisikhupha.

Banikana badla babuya behlisa ngamanamunede.

Indlala eyayisiphose yabacitsha umoya yavele nje yanyamalala ngemizuzwana emlutshwane, lasengqondweni-ke kwasekuvulekile sekuthe dlwe sebesenelisa nje lokucabanga.

Sebedlile bonke basutha imota yangena indlela lapho-ke yayisihamba kuhle ingasahambi nzima njengalokhuya ababekubonile. Luyaqhubeka-ke uhambo lwabo.

0 138

UKUZE sizwisise kuhle umhlobo lo wesabizwana, siyakhuthazwa ukuthi sibale isahluko esethula imihlobo yezichasiso ngoba sakhelwa ezichasisweni.

Ake sibale imitsho elandelayo:

1. Ugqoke isigqoko esihle. (esihle) yisiphawulo.

2. Uthe tshazi umama ohlakulayo. (ohlakulayo) yisibaluli.

3. Umbuze ukuthi ufuna ziphi iziwiji? (ziphi) inani.

4. Inkomo yakhe ibulewe izolo. (yakhe) yibumnini.

Emitshweni engaphezulu amagama asezibayeni zabakope ayizichasiso. Izichasiso lezi zilandela usobizo (okutsho ibizo kumbe isabizwana).

Siyakwenza-ke ukuthi nxa sikhuluma igama eliyisichasiso silisebenzise landulele kumbe limele usobizo (ibizo kumbe isabizwana).

Siyagcizelela lapha ukuze abafundi bazwisise ukuthi sitshoni nxa sikhuluma ngosobizo.

Izibonelo:

1. Esihle isigqoko sigqokwe nguye. Esihle yisichasiso esandulele ibizo.

2. Ohlakulayo umama uthe tshazi. Ohlakulayo wandulele ibizo umama.

3. Ufuna ziphi iziwiji. Ziphi, yisichasiso esandulele ibizo iziwiji.

4. Eyakhe inkomo ibulewe izolo. Eyakhe yisichasiso esandulele ibizo inkomo.

Nxa-ke isichasiso sisetshenziswe kanje emitshweni siba yisabizwana sokuchasisa ngakho isichasiso siba yisabizwana sokuchasisa nxa sandulele ibizo kumbe simele ibizo.

Qaphela:

Akutsho ukuthi isichasiso asisachazi usobizo nxa sesiyisabizwana sokuchasisa, siyabe silokhu simchaza usobizo kanti njalo siyamela ibizo lokugcizelela usobizo.

Nxa sisebenzisa isiphawulo, isibaluli lenani njengezabizwana akubi lenguquko kuzo izichasiso lezi.

Kodwa nxa sisebenzisa ubumnini njengesabizwana sokuchasisa siqala ngonkamisa a-, loba e-, noma o-. Kanje: Ilihlo lami libuhlungu – Elami ilihlo libuhlungu.

Amathambo enkomo amnandi Awenkomo amathambo amnandi. Ubuhlalu bakhe buchekile – Obakhe buchekile.

Ingxenye yalesisabizwana iyabahlupha abafundi abanengi ngakho kudingeka ukuthi bayifundisise le ingxenye.

0 127

C Dube

“AYIHLABI Ngakumisa”. Ekuzalweni kwakhe uNkosi wayengaqedakali ukuthi uyinto bani. Ugogo uMaNsingo loMaKhuphe babebona kufanele kulandelwe isintu ukuthi nxa kuzelwe umntwana otshengisa ubulima obuphezulu kakhulu kwakumele aklinywe asiwe kogoqanyawo.

Njengokutsho kwethu ngaphambili ukuthi usane lolo lwasilela unina uMaNdlovu owanquma ukuthi wayezaphila umntwana kanti lomyeni wakhe uKhumalo wayezatshaya khonapho athi umntwana uzaphila.

Waphila uNkosi lanxa nje esemncane watshengisa ubuyelele kodwa wenela ukuthi asiwe esikolo waguquka wenelisa ukuzenzela izinto.

Wenelisa ukufunda kuhle encinta abanye abantwana ayefunda labo.

Emaphethelweni ogwalo usephumelele usengophiwa imendulo enzelwe idili elikhulu ngakwabo.

Usebukwa ngemisebenzi emihle ayenzileyo njalo usenikwa lemisebenzi, into eyayingacatshangelwa ukuthi angayenza.

Wayekhangelelwa phansi uNkosi ngabantu abanengi, abanye abafana behlekisa ngaye ekweluseni kugoqela uVikinduku owayesebenza ngakibo.

Sizwa uTshili ekhuluma amagama amahle ayevela kumphathi wesikolo sabo.

Ukubeka ngale indlela uTshili: “Ungithumile umphathi wesikolo sethu ukuthi ngizembongela ebazalini bakajaha ngokuvuma kwabo ukuthi imqatshe iZimcare. Ngiyalithembisa ukuthi sizasebenza laye kuhle.

Okunye njalo okuthiwe ngilazise ngakho yikuthi sesilungise labako Irvine Chicken Breeders ukuthi uNkosi uzabe esiyasebenza khona kabili ngeviki.

“Lokhu sizabe sikwenzela ukuthi afunde ukusebenza labantu angabaziyo lokuthi abanini baleyo khampani babone ukuthi uyawuqedisisa umsebenzi wezinkukhu. Ngaleyondlela-ke silethemba lokuthi bangagcina bemqatsha.”

Waqhubeka uTshili ngombiko kamphathi wesikolo othi yisifiso sabo ukuthi abantwana ababafundisayo bengapheleli kuyo iZimcare.

Waqhubeka ethi bafuna imfundo ibavulele amasango emisebenzini njengabo bonke abanye abantu abafundele imisebenzi.

Wayaphambili umphathisikolo ethi uyadana kakhulu ukuthi okwamanje kunzima ukuthi abantwababo bangene imisebenzi emafemu.

Wathi lokho kubangelwa yikuthi abantu abanengi bacabanga ukuthi abantwana laba zinhlanya ezifanele ukuhlala zivalelwe esibhedlela sabahlanyayo iNgutsheni.

Waqhubeka ethi uthemba ukuthi bonke ababelapho mhlalokho babefundile ukuthi akunjalo.

Wathi bayafunda abantwana abanjengoNkosi nxa beliphiwe ithuba lokufunda.

Esengezelela wathi asebefundile bayaqatsheka basebenze ngokuzinikela okukhulu.

Ukutshengisa ukuthi abantwana abanjengoNkosi bangabantu labo abalakho ukuphumelela emplilweni basebenze, uTshili waphetha amazwi kamphathisikolo ngokuphosa isicelo kuzulu owayelapho.

Wathi kubo bonke ababelapho aluba ekhona owazi izindawo ezifuna izisebenzi ezithembekileyo ezokulima imibhida, ukufuya inkukhu, ukugoqa amakhothihenga lokunye okunjalo, wathi kathintane labo eZimcare bamuphe abantu bokuqatsha.

Konke lokhu kutshengisa ukuthi baphilile njalo baphelele abantwana abafunda kuzikolo zeZimcare.

Ubona okungayisikho nxa ubakhangele ucabange ukuthi akulalutho oluhle abangalwenza kodwa nangu uNkosi usenze izimanga waphumelela okwamagama.

Ngalokho-ke, ayihlabi ngakumisa. Sizezwa ukuthi uthini yena uNkosi kunsuku ezizayo.

0 200

SIPHAKATHI kodaba lwethu olutshisayo lapho lwaselusesigabeni esivuthayo, uMzila loSethekele kanye loSimilo sebezibonela nje labo ukuthi basebephakathi komlomo wengwenyama.

Kwasekudingakala isibindi seqhawe, inkombalanga layo yayisichaza ukusa kukanti njalo ukusa lakho kuhuga amehlo abantu lawesitha njalo ngokufanayo.

USimilo wadla amathambo engqondo njengoba nje kuyikho okwakudingeka ngaleso sikhathi.

Wakhuthaza uSethekele ukuthi akhumule impahla zesibhedlela agqoke ezinye ayeze lazo azazisemoteni, lokhu kwakusenzelwa ukuthi loba ngubani ababehlangana laye angaze aba lemibuzo ethile ngokubona umongikazi egqoke impahla zabo mongikazi engekho esibhedlela.

Ngokufanayo loMzila laye kwasekumele akhumule impahla zezigulane, lapha ikhanda likaSimilo laseligaya okomtshina omkhulu.

Ngesikhathi uSethekele eyetshintsha impahla uMzila wasala eyibukisisa indoda le ayengayazi eyazi nje ngokuhlangana layo egangeni lapha, yayisobala ukuthi indoda le yayingeyebutho, pho liphi-ke ibutho, ngumbuzo owawusumkhathaza lowo.

Wayengathini aluba indoda le yayiyingxenye yebutho lesitha. Wazizwa efikelwa yikwesaba enanzelela nje lokuthi kwakukhona ukukhalipha kulindoda kukanti lwalukhona futhi lolaka olwalucatshile.

Wazibuza imibuzo eminengi waswela impendulo ngendoda le.

Okwamdida kakhulu yikwenza kukaSimilo lapho esemncedisa ukugqoka impahla aze amlungise lenwele lezi, kungabe kwakungumusa oqotho na?

Wabuye njalo wamqonqosela ngelithi uhambo lwabo lwaselulubi kwasekumele laye azifihle ukuba yisigulane ayeyikho khona.

Esabindana lemicabango wathutsha uSethekele esetshintshe impahla esengomunye umuntu.

Akuphoziswanga maseko, khonapho nje wahle wabalaya okomdala elaya umakoti, wabazisa ukuthi igazi lakhe lalibika nje ukuthi kwakulamasotsha kuleyo ndawo, kwakungaba kubi nje ukuthi babamise baqale ukubuza imibuzo ethile.

Indoda le kwakusobala ukuthi yayilolwazi olubanzi sibili ngezombangazwe kanye lokuhamba kwamasotsha.

Wabalaya ukuthi kwasekumele-ke baziveze njengomuntu lomkakhe, ababelahlekelwe ngamawele ayetshiswe ngamalwa ecatsha ngakho-ke babelubhekise esibhedlela besiyalungisisa udaba lwabantwana.

Kwasekudingeka-ke bahlulukelwe sibili babe ngabantu abasesizini olubuhlungu.

Yena-ke nguye owayezakhuluma labo okunengi, uMzila wahle waphiwa isithupha esitsha, kwasekumele abambe ibizo lakhe elitsha kanye lenombolo zakhe zesithupha ukuze ithole lingawuchithi umuthi.

0 138

SIYAHLANGANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo.

Ngithe sike sifundisane, kulezinsuku kuyatshisa kakhulu bafundi kungakho kuqakathekile ukuba sihlale sinatha amanzi kanye lokugqoka ingwane zelanga ukuze singatshi kakhulu.

Asidlaleleni ngaphansi komthunzi.

Ngizaqala ngokulipha impendulo zomsebenzi wakuviki edluleyo:

1. Umlomo: isitho esisebusweni esidla ngaso
ii. Umuntu othanda ukuqala abanye
iii. Wethumba lapho elibhotshozwa khona

2. Umuzi: lapha okuhlala khona abantu
ii. Itshatha elimnyama emzimbeni umuntu azalwa lalo
iii. Utshani obude obumila emaxhaphozini

3. Isithunzi: umfanekiso wesimo somuntu loba into evezwa yikusitha ukukhanya
ii. Sokuhlonipheka komuntu ngenxa yesikhundla loba ukubukeka nje

4. Isimbo: insimbi ecijileyo yokugebha
ii. Isimbo: inhlawulo ebhadalwa enyangeni ngemva kokwelapha.

Amalibho ngeyinye yezinto ezenza ukuthi ulimi lwesiNdebele luhlabuse. Kuyabe kudingeka ukuthi udle ingqondo.

Sithi “Ngikulibha ngomfana wami ofa egiqika sithi ngumthanyelo.

Lapha-ke:

a. Ngikulibha ngomfana wami othi esiyageza akhiphe amathumbu.

b. Ngomfana wami ogwaza eqethukile.

c. Ngomfana wami othi sukuma sihambe.

d. Ngomfana wami othi hambe sihambe kodwa umphako nguwe.

e. Ngonangu nangu lamhla kungasuye.

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

-Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0776710190 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.