Ezemfundo – Education

0 35

UNKOSIPHILE Khumalo usengenile esikolo seSir Humphrey Gibbs. Usilandisela udaba lwakhe kuhle kakhulu okwenza simangale ukuthi kanti vele yisilima esinjani. Kungxoxo yakhe katshengisi ubuyelele lobo obukhanya bucokiswa ngabanye. Konke abakwenzayo lalokho abakufundiswayo kukhanya ukubamba masinyane. Siyezwa kungxoxo kaNkosi ukuthi lanxa eyisilima kodwa yena yisilima esingcono esenelisa ukubona ukwehluleka kwabanye.

0 64

Silo C Dube kugwalo

KHUMBULANI bafundi ukuthi ngeviki ephelileyo sitshiye oKhumalo, lomkakhe uMaNdlovu, kanye lomlamu wakhe uNothando behambise uNkosi esikolo seHumphrey Gibbs. UNkosi wayethole indawo yokuba libhoda.Wayethabile emanzi te uNkosi engatshengisi ukuhlulukelwa lanxa abazali bakhe babezamtshiya kuleso sikolo. Sibonile ukuthi izisebenzi zenzani nxa zitshelwa ukuthi ziyabizwa ngomkhulu wazo.

0 35

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene
leThe Literature Bureau
Imbongi nguL C Sidambe
Isihloko senkondlo — Kumzali
KULE inkondlo imbongi kumbe omunye umuntu engabe imkhethile imbongi ubonga umzali wakhe ngalokho okuhle amenzele khona. Siyezwa ukuthi lanxa ephuma endleleni ayikhonjwe ngumzali wakhe angezwa ilizwi lomzali uyaphenduka ngesiqubu.