Ezemfundo – Education

0 63

Silo C Dube kugwalo
UKHUMALO uthi kwasekulensuku esilwa lemicabango yakhe mayelana langekusasa yomfana wakhe, uNkosiphile. Siyakwazi ukuthi uNkosi wayefunda esikolo seSir Humphrey Gibbs njengoba laye wayengomunye okuthiwa wayebambela izinto khatshana.

0 61

SILOKHU siqhubeka ngemihlobo yezaga etshiyeneyo. Sizake sikhangele umhlobo wesibili. Izaga ezivela enyamazaneni ezifuywayo kanye lezeganga. Ngaphansi kwenyamazana siyabe sigoqela izinyoni, izinyoka kanye lezinye izinanakazana. Ngokunanzelela ukuphila kwenyamazana ezitshiyeneyo lakhona zaphuma izaga ezichaza impilo zabantu zinamathele kunyamazana lezi ngokwenza kwazo okutshiyeneyo.

0 36

Ibizo liyaqhutshwa
KUVIKI ephelileyo sichaze ibizo sisithi ligama lento esingayibona ngamehlo siyibambe ngesandla loba singeke siyibone kumbe siyibambe kodwa esaziyo ukuba ikhona. Siphe izibonelo ezinjengalezi ezilandelayo ukusekela ingcazelo le: umuntu, abantwana, ugwalo, umoya, uthando, izifo, uTshangane, uMeli njalonjalo.

0 32

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe Zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguO L Mlilo
Isihloko senkondlo — Umgubhana
KULE inkondlo imbongi ikhuluma lenyoni leya encane okuthiwa ngumgubhana. Iyawuzwa ukhala lowo Mgubhana, ngokunjalo iyawukhuthaza ukuthi ukekele ngamandla. “Ngiyakuzwa, Mgubhana. Kekela mama; Kekela gogo.” Inyonyana le sekungathi yenziwe samuntu, umama kumbe ugogo bona abalokwenza labantwana bekhuluma bebaxwayisa ukuthi bengenzi izinto ezimbi. Sekungathi ekukekeleni komgubhana lo uyayixwayisa imbongi yikho izwakala ixoxa lawo umgubhana.

0 74

Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe Zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguO L Mlilo
Isihloko senkondlo — Ngiyathuthumela
LAMHLANJE bafundi sihlangana lenkondlo engabisitsho izinto ezitshile ezitshiyeneyo. Sijayele ukuthi inkondlo esizifundayo zihle zibesobala ukuthi zikhuluma ngalokhu. Lapha kungaba yimbongi kumbe njalo kungomunye umuntu othi uyathuthumela. Nxa umuntu ethi uyathuthumela kutsho ukuthi izinto ziyabe zingamhambeli kuhle elokwesaba okuthile. Uyaqhuqha lumuntu.

0 52

LESI yisigaba sokucina somnyaka okumele abafundi beviyo lesine lelesithupha kumfundo ephezulu basebenze gadalala ukuze baphumelele emhlolisweni yabo balandele abanye asebephambili. Yinto enhle ukuphumelela ezifundweni. Nxa usasalele emuva kwezinye izifundo bona ukuthi ubamba ziqine sibili.

0 43

Silo C Dube kugwalo
KUVIKI ephelileyo sitshiye uSwabide Khumalo esegolonjweyinkulumo yomkakhe uMaNdlovu wacina eseveza imfihlo eyayingakaphumeli egcekeni eyokuthi uNothando lo ayemsola ngokungathi kaphathi kuhle uNkosi kwakungenzeka asuke koBulawayo.