Ezemfundo – Education

0 700

Imbongi nguS Mkandla
Isihloko senkondlo – Iminakano ngothando
INKONDLO emfitshane kanje ithakazelelwa ngabafundi abanengi. Isihloko sayo simayelana lothando okusobala ukuthi oyifundayo uyayithanda laye. Abafundi abayithandayo bayihlaziye baqondile kulokho ngoba lanxa sekufika isikhathi semihloliso bazayikhumbula kalula. “Iminakano ngothando,” yisihloko esitsho ukuthi imicabango ngothando. Imbongi isinikeza lokho ekunakanayo kumbe ekucabangayo ngothando.

0 625

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SINGENA kusahluko sesithathu lapho esihlangana khona loLamonti ehlezi endlini ahlala kuyo.Simthola nje ehlaselwa yibuthongo emini kabha okuyinto engajayelekanga okwenza laye wamangala. Elokhu nje ephakathi kokulwisana lobuthongo bakhe umkakhe umbizela umakhalekhukhwini owayesembiza emoyeni.

0 562

Imbongi nguJennifer Ngwenya
Isihloko senkondlo — Isimilo
YINI na isimilo? Isimilo yindlela umuntu aziphatha ngayo. Imbongi uJennifer Ngwenya ubhala ngayo le indlela abantu abaziphatha ngayo. Lokhu kufana lesembatho kumbe isigqoko umuntu asigqokileyo. Nxa umuntu eziphatha kuhle okuhambelana lalokho okuhambelana lokufunwa nguzulu kuthiwa ulesimilo.

0 197

KUNKULUMO yethu yensuku ngensuku sasikhulume amazwi aveza imizwa yethu lomumo esikuwo ngaleso sikhathi. Nxa sikumumo onjalo sithi siyababaza. Siyababaza ngezizatho ezitshiyeneyo njengokukhuza umhlola, ukutshaywa lubalo, ukuthokoza okukhulu, kumbe ukuba sesizini olukhulu.

0 220

Silo Ophezulu Stinta kugwalo
SISAQHUBEKA ngodaba lwethu lapho esicine khona amanina athile esenephuzane kwaze kwabizwa lemota yezigulane bagijinyiselwa esibhedlela.Esikunanzelelayo lapha yikuthi abanye abantu balenhliziyo ezincane, okubenza behluleke ukucazulula inkinga loba indaba abahlangana lazo ngendlela ezothileyo.

0 183

Silo C Dube kugwalo
KUVIKI edluleyo sitshiye zithobelene izinkunzi, uSwabide Khumalo engakwelinye icele, kukanti nganxanye kwakungugogo uMaNsingo logogo uMaKhuphe. Sizakhumbula ukuthi ogogo laba yilabaya ababelethisa umkaKhumalo, uMaNdlovu, mhla kuzalwa umntwana okhubazekileyo (isilima) emzini kaKhumalo. UKhumalo wayethembise ukuzibonga nxa zingagcina lolo daba ezifubeni zazo zingatsheli abanye abantu. Kwedlula isikhathi eside uKhumalo engasigcwalisanga leso sithembiso.

0 265

Silo C Dube kugwalo
UMPHATHISIKOLO wasikolo seTotololo, uSwabide Khumalo, kabamzwisisi abanye ababalisi abasebenza ngaphansi kwakhe, ikakhulu uNkomo loDube. UNkomo kamxolelanga umphathisikolo wakhe ngokubemuka indlu ababehlala kuyo. Babekwazi uNkomo loMzamo Dube ukuthi indlu ababehlala kuyo yayakhelwe umphathisikolo, kodwa yena wakhetha ukuhlala ngekhaya ngoba izindlu zababalisi zingeneli. Umphathisikolo uSwabide Khumalo weza ukuzohlala esikolo ebalekela uhlupho ayelalo emzini wakhe.