Ezamasiko – Cultural Articles

B, D. Ndlovu

SIQHUBEKA lendaba yethu yempi yenkululeko, sihamba lamajaha ayezimisele ukukhulula ilizwe leZimbabwe, amajaha ayesezinikele ekufeni lasekuphileni. Siqhuba indaba siqala isahluko sesine. Lapha sihlangana lamadoda empi yenkululeko esehla ngodonga olwesabekayo bahamba okwebanga elide bazizwa sebatshaywa liphango njalo. Ngokujayelekileyo kwasekumele bayedinga ukudla phakathi kwezakhamizi.