Ezamasiko – Cultural Articles

Ngizatshada lobaba wengane kodwa sengikhulelwe ngeyomunye
Sizatshada ekuqaleni komnyaka lobaba wengane yami. Ngenxa yokungathembeki kwakhe kimi kucine sekulomunye engithandana laye eceleni. Ngisanda kuthola ukuthi sengikhulelwe ngumntwana wejaha eliseceleni. Kodwa manje angilaso isibindi sokumisa umtshado lokuphumela egcekeni kubaba wengane yami. Unembeza wami uyangithonisisa.

Kuloba uCornelius Luphahla

MTHWAKAZI omuhle ondlela zimhlophe kwakube kubi nxa ngiziba indaba yokuchitheka kwemizi loba nje uzulu ehlala ekhala ngayo edinga isixazululo sokuthi cebo bani elingenziwa ukuze umuhlwa lo uthintitheke. Angithi nje iBhayibhili elingcwele lithi indoda yinhloko yomuzi. Ngalokhu kubalulekile ukuthi amadoda akwazi ukuphilisana kuhle labomkabo.

Kasazithandi unkosikazi wami
Unkosikazi wami usengitshitshele nje. Akasazithandi ngendlela ayezithanda ngayo ngaphambi kokumthatha. Uselala engagezanga njalo lendlini sekuhlala kumahlikilili ngengcekeza. Nxa evela emsebenzini uvele nje aziphosele esofeni abukele umabonakude. Kwezinye izikhathi ngimthola embhedeni ezihlalele etobeza ifoni yakhe. Lami ngiyazama ukumncedisa. Ngiyesaba ukuthi mhla sisiba labantwana kuzakuba njani nxa kunje khathesi.

Ngahlukuluzwa ngimncane
Ubaba wami wangilahla ngisemncane, ngakhuliswa ngumama. Umama wacina esehlangane lowesilisa owayemdala kulaye ngacina sengikhuliswa yibo bobabili. Ubaba laye wayelowakhe umntwana ongumfana kodwa omdala kulami njalo bengimbona njengomnewethu. Ngolunye usuku umfana lo wangibizela endlini yakhe njengodadewabo kanti ufuna ukungikhipha ubuntombi bami, wathi ngingatsheli muntu, wangisongela ngakho konke okubi.