Ezamasiko – Cultural Articles

UBen 10 ongikhulelisileyo usethandana lomngane wami
NGITHANDANA lendoda encane kulami ngeminyaka emihlanu. Ngisanda kumazisa ukuthi sengikhulelwe okuyinto akade wayifuna. Okubuhlungu yikuthi ngiqeda kuthola ukuthi usethandana lomngane wami kanti laye umngani useyazifela ngaye. Indoda yami ithi kunzima ukwehlukana lomngane wami. Kunzima ukukukholwa ukuthi umngane wami nguye ongichithela umuzi wami ngale ndlela. Angazi ukuthi ngiqale ngaphi.

Amasale yinyama emila ebuntwini benkomokazi edala ukuthi ingazali ngoba iyabe ingasemukeli ubuntu benkunzi

BAKAMALANDELA kule iviki sizake sithinte indaba zokufuya njengoba nje inengi labantu emakhaya liphila ngakho. Lapha ke sizaphatha ikakhulu ngendlela okwakuselatshwa ngayo ubunyumba enkomeni kungakhathalekile ukuthi inkomo yakhona kayikaze izale kumbe yazala yama.

Umuyi uCornelius Luphahla ekomunye umkhosi wezamasiko nyakenye

Nobuhle Mgwaqo
UMBIKO wokwedlula emhlabeni kwentatheli yephephandaba likazulu, uMthunywa uCornelius Luphahla wethuse intathelizindaba kanye lozulu endaweni ezitshiyeneyo ngoba kufike njengesela elizotshontsha, akukho ngitsho loyedwa obekulindele.