Ezamasiko – Cultural Articles

Trevor Mhlanga

EKUSENI indonsakusa isankanyazela esibhakabhakeni, uyazama ukuvuka uzwe umzimba usala, usathi uyathi khwatshu uzibone suthe vutshalala, uze uthi emva kokusadalala, uzithole inyawo zakho. Amehlo lokhu ethe ziba; kuzinkanyezi zodwa, ingubo sezilaxazelwe le! Ikhanda lithi ukukukhakhatha kungathi ungahlanya, lesibane sikagetsi sokungani sikuhlokoza emehlweni.