Ezamasiko – Cultural Articles

B, D. Ndlovu

SIQHUBEKA lendaba yethu yempi yenkululeko, sihamba lamajaha ayezimisele ukukhulula ilizwe leZimbabwe, amajaha ayesezinikele ekufeni lasekuphileni. Siqhuba indaba siqala isahluko sesine. Lapha sihlangana lamadoda empi yenkululeko esehla ngodonga olwesabekayo bahamba okwebanga elide bazizwa sebatshaywa liphango njalo. Ngokujayelekileyo kwasekumele bayedinga ukudla phakathi kwezakhamizi.

Kafuni sitshade emthethwandaba
Sileminyaka engu-20 sindawonye lomkami njalo walobola. Kusele umtshado omkhulu nje kuphela. Ngoba ngibona isimo sethu sezimali ngike ngamcela ukuthi siye bhalisa emthethwandaba. Watshengisa ukungasithokozeli isinqumo sami kwaze kwacina sekulokungazwani phakathi kwethu.

Sitshadile, asilabantwana

Ngagana indoda engitshiya ngeminyaka engu-22 ubudala kanti mina manje ngileminyaka engu-34. Sesileminyaka emihlanu sitshadile kodwa asilabantwana. Loba yena esola ukuthi yimi engilohlupho, kangikaze ngimtshele ukuthi ngake ngazithwala umntwana wenye indoda engangithandana layo kudala kodwa ngakhipha isisu. Angikaze ngimtshele ngempilo yami yaphambilini ngoba angifuni angahlulele.

Umkami ungihoza ngeholo lakhe eledlula elami
UNKOSIKAZI wami usehlezi engimbuluzela ngeholo lakhe eledlula elami kulezinsuku. Noma engakwenzi lokhu ngokudelela kodwa uhlezi ebeka umzekeliso wokuthi mina kangilethi imali enengi endlini. Ngihlezi ngimtshela ukuthi umkhuba wakhe lo kangiwuthandi.