Ezakuleli

0 250

YiNtatheli kaMthunywa
KULEPHOLISA elitshiye inkamba yeMzilikazi ithithibele ngemva kokuba licele ezinyaweni lisuka enkabeni le lapho akade libotshelwe ukuhlukumeza intombi yayo.

0 138
Induna uNdondo

Musa Janga
ISIKOLO seMqwashwini Primary sesitshengisele ukuba lembali enkulu yesiXhosa ngemva kokuba kwenziwe idili kuthakazelelwa ubudala baso. Kubikwa isikolo lesi ngesinye sezikolo ezindala kwelakithi nanko phela sasungulwa ngomnyaka ka-1898.

0 221

Musa Janga
Lokhe zisevalweni izakhamizi zeMagedleni kuWard 1 eGwanda ngalokhu abakucabangela ukuthi yinjuzi ngoba isibonakala ebusuku.

Ekhuluma lentatheli uSobhuku uPatridge Ndlovu ubike ukuthi injuzi le sibonakala ebusuku ngakho kulindwe abakhulu ukuthi bavumele uMphurofethi uDumisani Moyo ababembizile ukuthi azobancedisa enze umsebenzi wakhe

“Sekulesikhathi silinde abakhulu besigaba ukuthi bavumele uMoyo enze umsebenzi wakhe edamu ngoba linjuzi khathesi ayisabonakali emini kodwa sibonakala ebusuku kuphela okutshengisa ukuthi lokhe ilinde ukwenza umsebenzi wayo, kuchaza uMnu Ndlovu.

Ubuye wathi umphurofethi lo sebasize kakhulu ngoba ngaphandle kwenjuzi bekulabanye abavele bekhaliswa yizikhova emizini yabo.

“Ngingathi bengavumela uMphurofethi uMoyo enze umsebenzi wakhe sengenelisa ukuthi akhiphe linto esedamu ngoba abantu balokhe besesaba ukuyakhona nanku phela usencede abanye khonapha esigabeni akade bekhaliswa yizikhova ebezibuya ebusuku zikhale ubusuku bonke phezu kwendlu zabo.

Uphethe ngokuthi ufisa ukuthi abaphathi bavume kulungiswe idamu leli lingabi njengelinye eliseduze labo eselafela abantu kugoqela lomntanakhe usobhuku.

“Kumele kulungiswe kungaze kwaba njengaleli eleMsholomole ngoba lami sengatshiywa ngumntanami efela edamu leli ngakho sithemba bazavuma ukuthi UMoyo enze umsebenzi wakhe,” kuphetha uNdlovu.

0 142
UNkosikazi Grace Bangure

YiNtatheli kaMthunywa
KULENINA leChihota elipika ligqoke ezalo nanko phela umkalo owabhubhayo usephenduka ebusuku elande ukuzolimunya amabele.

0 52

INDLELA abantu abaphela ngayo emgwaqweni kulezinsuku iyethusa. Kumaviki la edluleyo akulalwa abantu bengezwanga ngabantu abatshabalale baphele du engozini zemigwaqo ezitshaqisa umzimba ziphinde zethuse abantu bazibuze ukuthi kambe sokusenzakalani. Sebesesaba lokuvakatsha abantu beNkosi ngengozi zemigwaqo lezi ezenzakala kusa kwamalanga, esezisenzakala njengemidlalo, sihamba imphefumulo yabantu njengeyezinyamazana.

0 37
UDkt Obadiah Moyo

Musa Janga
UMPHATHINTAMBO wogatsha olubona ngezempilakahle lokuphatheka kuhle kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo usebike ukuthi kusiyafika umnyaka ka2030 ugatsha lwakhe lukhangelele ukuthi kube sokungasela-cholera kanye leminye imikhuhlane etholakala emanzini.

0 122
Omunye wamanina uthe ekuseni uvuka iqolo libuhlungu okumuntu obesebenza okuzwayo okocansi kodwa ubaba engekho

YiNtatheli kaMthunywa
BATHWELE amagabha avuzayo omama beZezani eBeitbridge nanko phela bakhala ngokuhlukuluzwa emacansini yilokhu abakucabangela ukuthi ngondofa.

0 115
UNkosikazi Nokuzola Matyobe

KULEMULI ephakathi kwetshe lembokodo nanko phela kulezigebenga ezabulala elinye ilunga layo zakhipha isidumbu amehlo osokusenza kubenzima ukungcwaba umuyi engelamehlo.

0 42

Trevor Mhlanga

Insuku ngisafunda kumfundo yangaphansi ngisazikhumbula sengazathi bekuyizolo nje. Ngisacathula ngezilukhuni ama-Toughees, ngigqoka ifanalabanye eyikhakhi, amasokisi atshaya amadolo, lengwane elikhowa.

Kwakungemnandi ukwehlukana lengubo ngesikhathi somqando. Wawusizwa sekubikwa imikhuhlane engekhoyo abadala baze baphundle izihlahla kulwiwe ukuze kube lento ephumayo. Ngiyakhumbula ngolunye usuku umkhathi ugubuzele kulamakhaza asikayo, ngahle ngafikelwa ngumkhuhlane owatshaya umzimba wonke.

Amehlo angcineka ukwedlula awesiphofu, inyawo zafutha okomuntu ovuthelwe ngufezela, ikhanda lavutha lesisu satshilana. Mzwalokho ngaqunga ukucimeza kokuphela, kanti kangibuzanga elangeni; ngathathwa, ngageziswa, ngaze ngaqhutsha nginjalo ngicimezile.

Enkabeni yomango yakhonkotha eyesabekayo, ngakhanya sengandulela sibi semota ukungena amasango esikolo ongiqhubayo esephelewe ngumsebenzi.

Ngiqala ngqo ukudibana lalinyamazana eyesabekayo ebizwa isikolo akuzange kube kuhle kimi. Kwakungathi ngiphoselwe enkantolo yabalamacala asinda ulimi. Umbuzo engahle ngawubuza ngifika ngekhaya kwaba yikuthi zivalwa nini? Impendulo engayithola lapha yaba luxakuxaku oluthelwe ibilebile lamaNdiya.

Usuku lokuvalwa lalo lwafika lezalo, incwadi yombiko walokhu ebengikufunda iripoti yayingumungula wodwa kungafikeki layo ngekhaya.

Zonke lezi nsuku zaphela okwamazolo, khathesi sokuyimbali kaNgwalongwalo laMawaba. Manje kukhona kukhanya umsebenzi omangalisayo owenziwa yinja leya, eyaguqula isigulane somntwana waba yintshantshu kwabalesiqubu. Uhlupho kwakungasi kuthi ngangilele mzwanokho kodwa ngangifunge ijoyi lamakhala abomvu lelanga, ngazimisela ukuba nguCimezile.

Okwabangela ukwehluleka kwami esikolo ngalezo nsuku kwakungasi kungezwa, kumbe itabusi yamatitshala eyayibaba gamu, kumbe ukuthathela khatshana, kumbe ukulala kodwa ukucimeza. Lanxa amehlo onke ayekhangele, lobona intuthu wayengcono. Thatha umkhondo wempilo yakho, kungaki ocimeze kukho ngoba kungahlabusi ukukwenza?

Nxa ungelambono ngekusasa ubona umsebenzi owenzayo ukhathaza, imali engena esambeni ingakukhuthazi ukuba ukhuthalele umsebenzi, isikhathi singabambeki loba ngaphi njalo ulokoloko lokwenza ngamandla lungekho.

Akukho ukucimeza okwedlula lokhu, lanxa sokumele kukulungele uyabe usuvele wejwayele ukwenza usekethekisa, ukungagcini isikhathi lokuhlala ukhonona, khonokho zwi kuyakwenza ulahlekelwe ngamathuba okuqansa ilele lempilo. Uzahlala ungokhalayo kokuphela.

Kimi kwathatha inja ukuba nginanzelele ukuba ukucimeza akuguquli lutho ebantwini engikhethe ukungababoni kumbe indlela into ezenzakala ngazo, kodwa kubuyisela mina emuva. Nga kangiwavulanga amehlo esikolo nga kangifinyelelanga la engikhona namhlanje.

Angazi ukuthi nja bani ezakusiza ukuba ubone ukuba ngelakho inyathelo manqamu elifunakalayo ekuguquleni impilo yakho?

Mehlo amhlophe kulaba abathi ngokujulisa imicabango bananzelele ukuqakatheka kokuhlala besenza izinto ngendlela lanxa kungamnandanga, ukusebenza gadalala lanxa inzuzo ingabonakali ukuze lelothuba lokuntshungubala nxa lifika baleqele bengela kwehluleka kumbe ukuthandabuza.

Ungaze wayilinda, funa uyiswele ezakhokhonta ikuvuse inkophe, uzayibona imihlolo kaCimezile!!!

– Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zika makhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605
Kumbe kumakheli omqhafazo la: mhlanga.trevor@gmail.com; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

0 192
Inkomo ezidle itshefu

ZIKHIHLA esikaNandi izakhamizi zeNkunzi, eMnambithi, ezifelwe zinkomo ezidle itshefu okuthiwa ithelwe ngumuntu ongaziwayo emadlelweni zasala ziqumbile. Zibalelwa ku-20 sezizonke inkomo ezifileyo kulembuzi layo okuthiwa ikhothe endaweni efanayo yaqumba.