Ezakuleli

0 183

YiNatheli kaMthunywa
IKHANSILI yakoBulawayo isikhiphe umbiko wokuba izaqala ukuvala amanzi emalokitshini wonke ngenhloso yokulondoloza amanzi asedamu leMzingwane.

Amanzi aqalise ukuvalwa ngoLwesithathu (izolo) njalo azabe ehamba okwamahola angu-36 ngeviki.

Kubikwa amanzi azabe ehamba ngo-07.30 ekuseni ayephenduka ngelanga elilandelayo ngo-19.30 ntambama.

NgoMvulo kusiya ngoLwesibili amalokitshi abalisa iNkulumane, Nketa, Sizinda, Tshabalala, Cowdray Park, Emakhandeni, Gwabalanda, Maplanka, Babourfields, Mzilikazi, Nguboyenja kanye leMakokoba yiwo ayabe engelamanzi.

NgoLwesithathu amalokitshi avalelwa amanzi agoqela iMganwini, Pumula, Nketa 9, Luveve, Magwegwe, Njube, Entumbane, Mpopoma, Lobengula, Mabutweni, Iminyela, Pelandaba kanye leMatshobane.

La wona avulelwa amanzi ngoLwesine ntambama. Kumbiko lo kuvezwe ukuthi imbangela yokuhamba kwamanzi yikwehla kwamanzi edamu leMzingwane kanye lamanye lapho okudonswa khona amanzi akoBulawayo.

Isikhulumi seKhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu ubike ukuthi kulemizamo ezakwenziwa yokutholisa abantu amanzi.

“Kuzabe kulezimota zamatanka amanzi ezizabe zithela kumalokitshi lawo ayabe engabuyanga khona amanzi.

“Indawo zokusebenzela kumele zigcine amanzi ematankeni azabanceda ngesikhathi lesi sokuhamba kwamanzi. Nxa amatanka endawo zokusebenzela esephelile abekhansili bengabalethela amanzi ngentengo engaba yi-$41 i-5 cubic meter kodwa izakhamizi zizaphiwa lawo manzi mahala,” kulandisa uNkkz Mpofu.

Kubikwa ukuthi ukuvalwa kwamanzi kuzakwenziwa idolobho lonke jikelele isimo size sibe ngcono.

0 177
Bongiwe Lwandle Ngobese

KULEQULA lezangoma elihambe esikolo seSunwards Park High School eBoksburg indawo eseEkurhuleni kweleSouth Africa lisiyatshiya umlayezo omqoka.

Izangoma lezi zibikele iphephandaba le Daily Sun ukuba zihambe kulesi sikolo ngoba zifuna ukutshela ababalisi bakulesi sikolo ukuthi bangaphathi ngochuku kumbe ukubiza izangoma ngamabizo angayisiwo afana lelokuthi dimoni.

Izangoma lezi zifika kulesi sikolo nje kungenxa yokuthi bezifuna ukuyatshengisela usekelo komunye umfundi oyisangoma ofunda ugiredi 10 kulesi sikolo.

Umfundi lo obizwa ngokuthi Bongiwe Lwandle Ngobese oleminyaka engu-15 yokuzalwa uyisangoma njalo abazali bakhe bakhonona ngokuthi ababalisi kanye lomphathisikolo bahlala behlambaza indodakazi yabo ngokugqoka kwayo amangqongqo esikolo. Kubikwa abanye bayake bambize ngelokuthi dimoni.

UBongiwe watshiya isikolo okomnyaka owodwa nyakenye ukuze athwasiswe njalo uphenduke esikolo ekuqaleni kwawonalo umnyaka.

Inhlanganiso yezangoma ibike ukuba isikolo siqinisekise ukuthi asisoze sixotshe uBongiwe esikolo njalo sizazama ngazo zonke indlela ukuba angabandlululwa kumbe ukubizwa ngamagama amabi.

Omunye wezangoma lezi uSimphiwe Manana uthe: “Kusizwise ubuhlungu ukuzwa ukuthi umntwana lo ubebizwa ngelokuthi dimoni esikolo njalo esethuselwa sikhathi sonke.

“Isikolo siwalandule amahemuhemu okuthi uBongiwe uyabandlululwa bathi bacela nje ukuba avale amangqongqo akhe ngebhulawuzi elemikhono emide.”

“Uma bekuphinda lokhu okusilethe lapha sizaphenduka njalo kulesisikolo ngeke sekele umntwana ehlukunyenzwa ngenxa yobizo lwakhe.”

Ngeviki ephelileyo esinye isikhulumi sezemfundo eGauteng sathi kwaba lomhlangano phakathi kwabazali bakaBongiwe kanye lesikolo, lapho okwavunyelwana khona ukuthi azigqokele amagqongqo akhe kodwa kumele awafihle ngebhulawuzi elemikhono emide

0 55
Family argument

UKUNGATHEMBEKI kwabantu emzini yabo sekubangele ukubhidlika kwemizi kunye lokuhlupheka kwabantwana abanengi elizweni.

Inengi labantu abatshadileyo njalo asebemise imizi yabo emihle emadolobheni kunye lasemaphandleni basuka bahugwe yizinto ezingelamsebenzi batshiye imuli zabo bethi bayakholisa kanti cha baya kogoqwanyawo.

Ukungathembeki kwendoda lomkayo kuyaphambanisa ukukhula kwabantwana loba bethola konke abakufunayo.

Abanye abazali bayalwa phambi kwabantwababo bathethisane ngenkalakatha zenhlamba kube luthuli endlini kodwa kungabi ndaba zalutho.

Lokhu kungezwani phakathi kwalaba ababili esikhathini esinengi kuyabe kubangelwa yikungathembani kunye lokungakhulumisani kuhle.

Uthola ubaba kumbe umama esephuma emzini wakhe esiyathandana lomunye umuntu ethi uyaziphumuza ukuhlulukelwa okusemzini wakhe kanti cha usephambanisa ngamandla.

Abanye baze baziduduze ngokuthi benza lokhu abakwenzayo ngenxa yokuthi bafuna ukuzijabulisa empilweni yabo ngoba bengabulawa yikucabanga kakhulu.

Akusamangalisi ukuthola amanina emizi etshukana ledlalicatsha ayabe esethole ukuthi lithandana labomkabo.

Uthola abanye abantu bengabazwela umama womuzi kuthi abanye bengabazwela lelidlalicatsha.

Ngenxa yalokhu inengi lemizi iyachitheka itshiye abantwana beyimihambuma belala ezitaladeni.

Abanye njalo abangenelisiyo ukuphila ngendlela embi bakhetha ukuzibulala benatha imithi kumbe bezibophela.

Konke lokhu kubangela ukukhathazeka kunye lokuhlupheka okukhulu kulaba ababukeleyo ikakhulu abantwana bona abayabe bengonanga lutho.

Abantu abaphila legcikwane lengculazi baya besanda elizweni ngenxa yokwehluleka ukukhulumisana kwabantu ababili nje.

Kukanti bekuyinto enhle ukuthi abantu bakhulumisane nxa kulokungazwisisani okuthize phakathi kwabo.

Akulabunzima obungalungisekiyo nxa abantu bezimisele kodwa okusuka kube nzima kuphela yikuthi umuntu nxa elensolo usuka akhethe ukuzithulela ethi akunani kanti enhliziyweni uyabe evutha.

Kukanti uma angakhulumisana lomunye wakhe, babonisane ngodaba olungabe luyabahlupha kuba kuhle kube njeya.

Inengi labantu abatsha abatshadayo kulezi insuku alisahlali iminyaka engaba litshumi betshadile.

Bayaqala ukulwa, ukuthethisana anduba behlukane.

Yebo kudala izinto zisahanjiswa kuhle indoda lomkayo babethi bengaxabana behluleke ukukhulumisana kuhle badinge isihlobo abasethembayo sizobalungisela udaba olubahluphayo kodwa lokhu akusekho khathesi, abantu bangaxabana yilowo lalowo usethwala imitshaqana yakhe azihambele.

Kuyadanisa ukuthi inhlanganiso ezigcina intandane zilokhu zisandelwa ngabantwana hatshi abazintandane kuphela kodwa laba labazali abasuke bababalekela.

Pho ilizwe lethu eleZimbabwe lizabe lisakhangeleka na eminyakeni ezayo uma abantu bengaphanganga bazinikela ekulungiseni loluhlupho.

Abadala batsho beqinisile nxa besithi akulamuzi ongathunqi intuthu, kodwa phela nxa uthunqa intuthu akutsho ukuthi abantu abasathandani sebengabhidliza izithukuthuku zabo babulale lempilo yengane zabo.

Nxa abantu bethandana njalo bekhulumisana abangeke badlalelana umacatshelana loba sekutheni.

0 135

Silo Trevor Mhlanga

Kubikwa esabelweni sakoNtunjambila isikhukukazi sabonakala sibhodabhoda egangeni. Sasilokhu sihamba sisidla siziphandela, sathi siyathi mehlo suka, nantiya iqanda elingajwayelekanga. Zukuzuku laselithethwe leliya qanda selisiyafakwa kwamanye ayelungiselwe indawo koMthethwa.

0 136
Oliver Mtukudzi

INGCITSHI kwezomculo wakuleli uOliver “Tuku” Mtukudzi kasekho.
UMtukuzi obeleminyaka yokuzalwa engu-66, ubhubhe ngemva kokulwisa isifo setshukela okwesikhathi eside esibhedlela se-Avenues Clinic eHarare izolo emini.
Ingcitshu yezomculo le ibilamadlalade angu-66 njalo yavakatshela amazwe ehlukeneyo ijabulisa abalandeli bayo.