Ezakuleli

0 43

UZIPHOXISE ngabantu usomabhizimusi weNgwelezane, eMpangeni ngemva kokuhlambalaza amadodakazi akhe amathathu ngokuwamodelisa lamaphepha alemibhalo ewathukayo emavinkilini eSanlam Centre, eMpangeni kwele South Africa ngempelasonto edluleyo.

Uyise wezingane esingeke simqambe ngegama ngenhloso yokuvikela zona, kuthiwa uqhube amadodakazi akhe aleminyaka elinganiselwa ku-13 kusiya ku-15 ewanamathisele amaphepha ezifubeni abhalwe ngemibhalo emikhulu ethi awalaso isimilo, athandana lenqwaba yamadoda, alala lawo.

Isenzo salusomabhizimusi owaziwayo endaweni, kuthiwa sibacasulile abantu akade bekule indawo.

“Lezi zingane bezigqoke ama-jean lezikibha ezincane behamba ngenyawo phansi. Bebebukeka bengcolile sengathi kabalalanga ngekhaya.

“Sethukile ngoba lusomabhinisi ungumuntu owaziwayo endaweni, besingalindele ukuthi angenza into efana lale.

“Amadodakazi akhe abengabukeki etshayiwe kodwa bekubonakala ukuthi ayamesaba ngoba abelokhu ethithibele eduze kwakhe,” kutsho umthombo.

Uthe abantu basola uyise wamantombazane ngokuba yisahluleki somzali ngesenzo sakhe.

“Kukhona ababikele abaphathi balezi zitolo, kwabizwa lonogada ukuthi bamnqande.

“Ucine esexotshwa kwathiwa akakwazi ukuzokwenza into efana lale ezitolo.

“Amapholisa afonelwe kodwa afike ngemva kwesikhathi esehambile lezingane zakhe,” kutsho umthombo.

Ethintwa lusomabhizinisi usiqinisekisile lesi sehlakalo, wathi wayeyothenga kwesinye sezitolo ehamba lamadodakazi akhe ayelecala ayelenzile.

Uthe onogada bamvimba lamadodakazi akhe bathi abaphume ngoba lokhu abakwenzayo akuvunyelwa.

“Angikweleti muntu ukuthi ngichaze ukuthi kwakwenzenjani. Sekulicala yini, angizange ngizibulale izingane zami.

“Abantu abalenkinga ngesenzo sami ngiyacabanga ukuthi bayawazi amanyathelo okufanele bawathathe.

“Mina ngizaphendula abantu abalegunya lokungihlohla imibuzo,” kutsho uyise wamantombazane.

Ubhoke ngolaka uma Isolezwe ngeSonto limbuza ukuthi inhloso yakhe kwakuyini ngesenzo sakhe.

“Ngiyibhinca mina ngeke ngilokhu ngigijima ezinkantolo ngaloludaba kodwa ngizokuthungatha ngize ngikuthole ngibhekane lawe ngqo,” esethusela intatheli uyise wamantombazane.

Okhulumela iSanlam Centre, uNkosikazi Lindiwe Dube usiqinisekisile lesi sehlakalo, wathi bayalele onogada ukuthi bakhiphele ngaphandle umlisa obehamba lomdeni wakhe esenza into ebiphazamisa abathengi labaninizitolo.

Uthe abahambisani lendlela lumlisa abezama ukuxazulula ngayo inkinga yomdeni wakhe endaweni yabo.

0 40
uSekai Nzenza

YiNtatheli kaMthunywa
UMONGAMELI welizwe uMnangagwa uselaye ababona ngesikhwama selizwe ukuthi banike izisebenzi zikaHulumende imali yokuziphathisa ngalesi isikhathi sobunzima i-cushioning allowance kusukela ngenyanga kaZibandlela kusiya kuMbimbitho.

Uthe izisebenzi zizanikwa imali ephakathi kwe-22,7 kanye le-5 phesenti ngenyanga njengendlela yokunciphisa ubunzima ezibhekane labo ngenxa kokukhwezwa kwentengo ngabezitolo.

Kumbiko okhitshwe nguMphathintambo wogatsha olubona ngezisebenzi zikaHulumende uSekai Nzenza uthe isinqumo lesi kasisoze siphambanise ingxoxo ezikhona phakathi kukaHulumende kanye lezisebenzi zakhe.

“UMongameli welizwe uMnangagwa mhlaka 12 Zibandlela waveza ukuthi uHulumende kusukela khathesi usebeka indlela zokuncedisa izisebenzi zakhe njengoba ziphakathi kobunzima ngenxa yomkhonomi omi manzonzo,” kuchaza uMphathintambo uNzenza.

UMongameli welizwe ngokunjalo usenike izisebenzi zakhe i-cushioning allowance ngemva kokunanzelela ubunzima ezibhekane labo ngenxa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota kanye lempahla etshiyeneyo.

“Imali le izanikwa izisebenzi kusiya ngokuthi zikuyiphi i-grade. Labo abaphansi bazanikwa i-22,7 phesenti kukanti labo abaphezulu bazanikwa i-5 phesenti,” kutsho uNzenza.

NgoMgqibelo ngesikhathi uMongameli welizwe esethula umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota waveza ukuthi uHulumende uzabeka indlela zokuphathisa izisebenzi ukuze zingathwali nzima nxa sokukhwezwa intengo zempahla ezehlukeneyo.

UMongameli welizwe wakubeka kwacaca ukuthi ukukhwezwa kwentengo kwakungadingeki ngoba labo abathwala abantu kanye labezitolo bazaphathiswa nguHulumende ngama-rebates ukuze ukukhwela kwamafutha ezimota kungabiseli emuva amabhizimusi abo.

UMphathintambo uNzenza uthe imali le ihlose ukuncedisa izisebenzi nanko phela iholo labo kalisathengi lutho ngenxa yokukhwela kwempahla elizweni kanye le-inflation.

“Imali le yimali enikwa nguHulumende esipha izisebenzi zakhe, kayisiyomali okuhlalwe phansi kwakhulunyiswana ngayo.

Uthe ingxoxo zeholo lezisebenzi zizasungulwa maduze nje ukuze kusiyafika inyanga kaMabasa kube sokusaziwa ukuthi kwenziwe njani.

0 36

Bongani Ndlovu
KULENDODA yeMhofu Homestead Village 1 eMcDonald koBulawayo emiswe phambi komthethwandaba izolo isetheswa icala lokubopha umkayo izandla andubana imbhaxabule ngenduku lensimbi emhlane isola ukuthi kungani ephuze ukufika ebhawa ukuthi bakhelele uMagwebu.

UHerbert Ncube oleminyaka yokuzalwa engu-31 kazange achithe isikhathi senkundla ngoba uhle walivuma icala lakhe.

Umtshutshisi kulelicala ubikele inkundla ukuthi ngoMvulo kuyonale iviki uNcube waxabana lomkakhe uNokwanda Dube oleminyaka engu-23 yokuzwala okwabangela ukuthi acine embopha izandla ngentambo yamathenisi andubana ambhaxabule ngenduku lensimbi emhlane.

Kuzwakale ukuthi uNcube wasuka endlini emini ngeSonto esiya ebhawa eWaverly lapho afika wafonela uMaDube ukuba agade abuye edolobheni bazokhelela amabele bendawonye.

Ekufikeni kwakhe bakwejisa bebukhelela bonke kwaze kwafika lapho uNcube abuza khona uMaDube ukuthi uphuziswe yini ukufika.

Ekufikeni kwabo endlini kubikwa uNcube wayesethukuthele egane unwabu wafika wabopha unkosikazi wakhe izandla ngentambo ngaphambi kokuba athathe induku lensimbi akusebenzise ukumtshaya ngakho ngehola lesibili ekuseni ngoMvulo.

Umantshi uNkosikazi Adelaide Mbewure uthole uNcube elecala wathi ayehlala ejele okwenyanga eyodwa kodwa wasesithi angasebenzela umphakathi.

0 27

KULANDELA umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ensukwini ezisanda kwedlula, kunengi okwenzakeleyo kule iviki endaweni ezehlukeneyo elizweni.

Singalandeli abantu abafuna ukuphambanisa ukuthula elizweni lethu ngokuqala udlame endaweni esihlezi kuzo.

Kunengi okwenzakeleyo koBulawayo kule iviki, abantu baphaphatheke sankukhu eziqunywe amakhanda bangena ezitolo ezehlukeneyo bathatha impahla ephakathi, abanye babulele izakhiwo kwatshiswa izimota lokunye okubi.

Lokhu ludlame olungafunakaliyo ngitsho elizweni lethu, ngeke sakhe ilizwe ngokwenza okubi.

Kambe khona njengoba uMongameli wethu welizwe eyevakatshela kwamanye amazwe ukuze ayewahuga ukuthi azosungula amabhizimisi kuleli nxa bangabona isiphithiphithi esikhona bazasibona njengabantu abanjani.

Bantu bakithi, asekeleni ukwenza okubi kodwa asidonseni kanye kanye labakhokheli bethu kuphakanyiswe umkhonomi wakithi.

Angithe nje abakhokheli bethu kabazange batshaye inja bafihle umphini, bakubeka kwacaca ukuthi ukuze ilizwe lethu liphakame kumele kube buhlungu ukuze konke kuhambe kuhle.

Kuyadanisa ukuthi abakhokheli bethu abazama ukuthi amankampani avulwe intsha ithole imisebenzi yiyo ephanga iphatheke ekwenzeni okubi okucina kubangela ukuchitheka kwemiphefumulo yabantu abangela cala.

Sizwe sikaMthwakazi, siyangaphi ngalesi senzo? Ngemvama, kumele sazi ukuba nxa sitshabalalisa impahla sibisela ilizwe lethu emuva, akukho esimkhawulisayo ngaphandle kwethu futhi.

Uhlupho olukhona yikuba inengi labantu licabanga ukuba nxa betshabalalisa impahla bakhawulisa ozibanibanyana kanti iqiniso yikuthi sibisela intuthuko yelizwe lethu emuva.

Kungumbono woMthunywa ukuba amapholisa abophe zonke izigilamkhuba lezinkokheli ezithuma leyo ntsha ukuba baphatheke kudlame kanye lekuchitheni igazi ngoba isizwe sethu singatshabalala nxa kungathathwanga amaqhinga aqondileyo.

0 30

USEBAME emphinjeni umam’ mfundisi abazalwane abasonta ebandleni labathandana labalobulili obufana lobabo, abathi uhlala eseboleka imali kibo ebatshintshatshintsha masonto onke.

Bathi citshe wonke umuntu okulelibandla, ukweledwa ngumama umfundisi.

Bathi lokhu sekwenze abanye bakhetha ukungabe besalubeka kuleli bandla njengoba bethi ubabizela emaceleni eboleke imali.

Abazalwane bebandla iVictory Ministries Church International (VMCI) eholwa uMfundisi Zenzi Zungu, bathi uNkosikazi Ayanda Zungu (uMam’ Mfundisi) ufike walidunga leli bandla.

UZungu owazakhela udumo ngokuphumela obala ngaleli bandla elingabandlululi izitabane, watshonelwa ngumkakhe njengoba sekukhona omutsha ofike ngePhasika elidluleyo.

Isolezwe NgoMgqibelo lithole ukuthi kulabazalwane abakhala ngokukweledwa nguNkkz Zungu.

Kuthiwa uboleka imali encane athi uphuthuma ukuyocwala ikhanda, kwabanye aboleke enkulu esuka kuR500 kusiya phezulu.

Elinye ilunga lebandla elingathandanga ukuqanjwa ngebizo lithe lamboleka uNkkz Zungu ngoba limethemba njengomama webandla.

Amalunga ebandla akhala langendlela angakwazi ngayo ukukhuluma uNkkz Zungu, kuthiwa uvele aphoxe abazalwane.

Yingakho kuthiwa sekuhambe inqwaba kuleli bandla selokhu efikile.

Kuthintwa uNkkz Zungu ngalezi zinsolo, uthe umfundisi uyamazi ukuthi ungaphi futhi kahambanga lemali yabantu.

Ukhale ngokuthi uyagula, uyokwazi ukukhuluma kahle ngaloludaba uma esesindile.

Kuthintwa uZungu, ukuqinisekisile ukuthi ibandla lidungekile ngenxa yokungenami ngomkakhe. Uthe eyokukweleda abazalwane uyizwile wakhuluma laye kodwa waphika.

“Wangitshela ukuthi abantu abakweledayo usebabhadele. Ngiyazama ukuvikela ibandla ngibonile ukuthi lindaba ingalibulala,” kutsho umfundisi.

Uthe umkakhe wahamba ngaphambi kweKhisimusi esiya emcimbini kayise, laye ongumholi webandla e-Eastern Cape.

UZungu uthe umkakhe uhamba nje ubevele engasalubhadi esontweni ngenxa yazo lezi zinkulumo.

“Ngiyazi impela ukuthi ungakibo kodwa ukuxhumana akukho kahle. Wangitshela ukuthi uyagula futhi angikaze ngimbone. Kafuni ukukhuluma lami futhi angilitshelanga ibandla ngokwenzakala phakathi kwethu ngoba ngizama ukulivikela,” kutsho uZungu.

Mayelana lezikhalo zokuxova ibandla uZungu uthe uyazi ngazo. Uthe uzamile ukumbonisa umkakhe ngoba ubengakwazi ukukhuluma kuhle lebandla, wehluleka lokusebenzisana labanye abafundisi.

IVMCI libandla lokuqala eliphumele obala ukugcoba labefundisi abayizitabane esifundazweni, eselilengatsha laseGoli.

-Ubulembu

0 10

Trevor Mhlanga

Kusenkonzweni, okhekhe sebehlaliswe phansi, kukhulunywa ngalumfanyana owayeseyiseka kodwa owenza inkalakatha yento eyababazisa isizwe sonke.

Endulo le, iNkosi uSawuli isabusa koIsrayeli! Kwenzakala ukuba izitha zabo ezinkulu amaFilistiya abahlasele.

Ngaleso sikhathi ayelodumo amaFilistiya ngoba ekhokhelwa yindoda eyayinkulu ingangendlovu eyayibizwa ngokuthi Goliyathi.

Yena wayeyisiqhwaga impela, elamandla okusiphuna intaba ngezakhe izandla, futhi emude esesabeka ethinta emayezini.

Amabutho ayeqhaqhazela phambi kwakhe, kuthi abangaqinanga babeqaleka ngokubona inkemba yakhe nje! Kusenjalo, okungumfana lokhu, okungumalusi wezimvu, lazo ezinganganani kuyaqhamuka kulimpi; ahle ayifunde ivaliwe.

Okusuka kumangalise yikuthi uthi engalimela ibhubesi elinguGoliyathi.

Emva kokutshukana labafowabo ababeyingxenye yebutho, kanye layo iNkosi uSawuli uyavunyelwa ukulwa loGoliyathi.

Kuhle kube yisililo kubafowabo ngoba okungufana sekwehluleke khona ukugqoka impahla zempi, kwazithi laxa phansi, kwayakhangelana lesigelekeqe kungela sivikelo.

Ngubani owayengathi uDavida uzanqoba?

Kumphakathi ophila kuwo, ungamswela okukhuthazayo, ungabatshela ngamaphupho olawo, bathi yizifiso zikaAmkela. Ungaqala ukusungula ibhizimusi thize, kuthiwe izaphelela emoyeni njenge zithukuthuku zenja.

Ungaqina ngamabhuku, kuthiwe azakuhlanyisa; ungazimisela ngomthandazo, kuthiwe uzenza ungcwelengcwele.

Ungasebenza loba yiwuphi umsebenzi, kuqale njalo inkulumo ezingapheliyo kodwa ekupheleni kwenyanga uhlangane lomthwakazi wonke ulinde ukukhongozela zonalezo ndibilitshi ezimbili oziholileyo ukuze bathole ezinye inkulumo ngawe.

Akula ngitsho okukodwa ongakwenza kwamukeleke esigabeni! Futhi uhlala useyiswa, ukhangelelwa emanzini, ngitsho langabazali bakho abakondlayo.

LakuDavida kwakunjalo, kodwa lokhu akumncitshanga ithuba lokumelana loGoliyathi.

Akulanto engaba ngumqogo okukwenqabela ukuba uthole ithuba lokuzingconoza!

Esikhathini esinengi lawo mathuba akhangeleka njengenhlupho ezesabekayo, sengathi yisiqhwaga uGoliyathi, kodwa kumele ubone ngelihlo elibanzi unanzelele isikhala sokuntshungubala ngaso.

Isenzo esisodwa qha, singenza uqanse uze ufike ezingeni eliphakemeyo okwamagama.

Kwaba lilitshe elilodwa zwi elawisa uGoliyathi, ngendlela efanayo umzuzu owodwa ungadala umahluko empilweni yakho yonke; lapha otshaya khona, tshaya kuzwele!

Isikhathi osichitha ulungiselela ikusasa kasilahlekanga, imfundo oyitholayo, kanye lenkambo oba layo kuqakathekise, kusasa kuyizolo.

Usebenzisa onke amathuba owathola namuhla ngamandla langolwazi oluthole izolo.

Nxa ungela lwazi olwaneleyo ngeke wenza okufaneleyo lanxa ulakho konke okufunakalayo ukuba uphumelele.

Intshanshu kumncintiswano wesiqubu zichitha izinyanga lezinyanga zilungiselela imizuzwana engatsho lutho kumjaho omkhulu womhlaba wonke.

Kuyantshintshwa ngitsho lokudla umuntu akwamukelayo ukuze abelamandla kanye lesimo esifaneleyo ukuze ancinte abanye azitholele umklomelo.

Ngesikhathi esalungiselela, kuba sengathi uyahlanya, nxa ezincitsha ukudla thize kube sengathi upika egqoke ezakhe, kodwa esewutholile umvuzo abewusebenzela, baphenduka izimungulu ababemhleka, bemeyisa, njalo bemdlisa imbuya ngoluthi.

Isaga esithi “umendo awuthunyelwa gundwane” siyasebenza lanxa ungekho emendweni, kungenzeka ukuba uhlangane lento obungayikhangelelanga.

Ungafikelwa yikwesaba kodwa kuthathe njengesehlakalo esikuvumela ukuba wenze okungecatshangelwe.

Ungananzelela ukuba utheze olungabaswayo ungalulahli, baza ngalo induku, ukutshaya indiva ulutho okumele umelane lalo usithi mhlawumbe kuzenzeka isimanga kufana lokuzama ukuzikhotha ilihlo.

Hlala uhlomile, uqaphele ukutshikilisana lengxaki zonkana ongahlangana lazo.

Kwathatha umqondo otshiyene lokazulu ukuba uDavida amnqobe uGoliyathi, lapho abafowakhe, inkosi, Labantu bonke ababekhona bebona isiqhwaga esesabekayo, uDavida wabona ngelihlo elibanzi.

Wabona inkalakatha yendoda okulula impela ukuba ayingqikile ngelitshe lanxa engavala amehlo.

Ngenxa yenkambo ayelayo, isibindi lolwazi ayelalo umfanyana oweyisekayo wayesevele esenqobile engakaqali ukulwa.

Lakuwe kuyenzeka, ungathandabuzi, lapho inengi libona usukomlindi uyacina, bona ngendlela emahluko, bona ngelihlo elibanzi!!!

0 61

Ethel Ncube
AZILAMATHE izakhamizi zeMagwegwe koBulawayo ngemva kokutholakala komunye umama egqoke isudu yokuzalwa ephethe ukhomane.

Isiga lesi senzakale kuyonale iviki lapho inina leli okungasatholakalanga ibizo lalo lificwe yizakhamizi bucwadlana lenkamba yamapholisa.

Abasiki bebunda baveze ukuthi inina leli liveze ukuthi livela ePlumtree njalo kalikwazi ukuthi lifike njani eMagwegwe.

Iphephandaba likazulu livakatshele inkamba yamapholisa lapho okuvalelwe khona inina leli lakhulumisana lesinye isakhamuzi uNkosazana Jane Dube oveze ukuba basele betshe amathe ngokubona inina elidala libhunyumunu.

“Lokhe ngathwetshulwa yingwe ngiyaqala ukubona umuntu enqunu ephethe ukhomane olugugileyo ngezandla. Lo ngumthakathi olahlekileyo kumbe uphunyelwe lilanga esendleleni ngoba ubesithi uvela ePlumtree.

“Ngesikhathi sifika amapholisa ebevele esemgombolozele ngikhuluma nje usenkambeni yamapholisa. Kazange achaze ibizo lakhe kodwa uthe kibo kusePlumtree kuphela,” kuchaza uNkszn Dube.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Bekezelani Ndimande uveze ukuba umuntu lo kukhanya kaziwa lapha njalo angabe engumthakathi.

“Umama lo kukhanya ubephapha ngokhomane lwakhe njengoba sasizwe kukhulunywa ngabathakathi. Lo ngumthakathi qha akulamuntu ohamba enqunu ngapha ephethe ukhomane. Kukhona okutshaya amanzi lapha. Amapholisa sithi kamkhulule ayala yikho nje sime egedini. Abanye bazame ukungena enkambeni bethi bafuna ukumbona amapholisa abavimba. Amapholisa enza kuhle ngoba bengamkhupha bangambulala abantu,” kutsho uMnu Ndimande.

Uqhubekele phambili eveza ukuba lamuhla bayatshona emapholiseni.

“Lamuhla siyatshona lapha egedini asisuki umthakathi simfuna lapha. Umuntu wePlumtree ufike njani lapha enqunu. Lamuhla sizake sibone asiyi ndawo,” kuveza uMnu Ndimande.

Imizamo yokukhulumisana lenina leli yehlule ngoba amapholisa alile ukuthi intatheli ikhulume laye.

0 299
uSithandazile Moyo lo Petronella Sibanda

Musa Janga

KULENINA lesigabeni seBubi eNyathi eligwaze umngane walo ngeviki ephelileyo ngemva kokuba libone incwajana zothando kumakhalekhukhwini wakhe abezibhalelana lomkakhe.