Ezakuleli

0 889
UBlessed Mubaiwa

Charity Moyo
KUDABA olutshiye izakhamizi zeGwanda esigabeni seSelonga zinkemile kulenina eligamule umdlwenguli obelingenele endlini efuna ukulibamba iganyavu.

Lokhu kwenzakale ngoLwesihlanu lweviki ephelileyo ngaphansi kwenduna uMarupi. Kubikwa uAaron Tshuma (22), ubezama ukudlova inina leli, uBlessed Mubaiwa (32). Ngesikhathi umfana lo engenela inina leli kuzwakale ukuthi wafika emzini kaMubaiwa phakathi kwamabili ngenhloso yokudlova uMubaiwa kukanti kabuzanga elangeni ngoba wacina eseganyulwe unyawo walimala.

UMthunywa uzwe ukuba umsolwa wafika emzini kaMubaiwa waqoqoda kodwa uMubaiwa kazange avule umnyango ngoba esesaba khepha kwakuphakathi kwamabili.

Umsolwa kubikwa wazama ukucela uMubaiwa ukuba avule umnyango kodwa kazange avule okwabangela ukuthi umsolwa acine engena ngenkani. Kubikwa wadinga isikhali okuyiso asisebenzisa ukungena endlini ngodlakela

UMthunywa uzwe ukuba uTshuma uthe elugxoba endlini uMubaiwa wadobha ihloka wamgamula ngalo ekhanda uTshuma wahle wathi wolokohlo phansi. Umsolwa kubikwa wa)zama ukuziqinisa wasadalala ezama ukuvuka abambe uMubaiwa okwabangela ukuthi acine eseganyulwe unyawo.

UMthunywa uxoxe loMubaiwa waveza ukuba ngesikhathi ehlaselwa wazama ukumemeza omakhelwane ukuze athole uncedo kodwa akulamauntu owabuyayo.

“UTshuma wafika wambiza ethi kangivule umnyango mina ngala ngoba kwakuphakathi kwamabili.

“Waqhubeka eqoqoda ngamandla okwabangela ukuthi ngifake abantwabami ngaphansi kombheda. Ngemva kwesikhatshana wayesetshaya isivalo ngesikhali okwenza ngathatha ihloka ngalibamba ezandleni, iqiniso yikuthi angazi ukuba ngagamula ngaphi ngoba kwakusemnyameni, ngezwa nje umuntu ewela phansi. Kulapho engaqunga khona isibindi ngalumathisa isibane. Ngabona ezama ukuvuka ephethe ingqamu ngahle ngadobha ihloka ngamphinda futhi,” nguMubaiwa lo.

Ubikele intatheli ukuba kazihluphanga ngalutho kodwa walala kwasa engabikelanga amapholisa kuthe nxa kusisa wathuma abantwabakhe ukuba bayebikela amapholisa.

“Iqiniso yikuthi ngesaba ukuphuma ebusuku ngoba indawo le vele isidumile ngendaba zezigelekeqe ezihamba zihlupha abantu ebusuku. Uveze ukuba amapholisa afika abona konke okwakwenzakele asethwalela uTshuma ekilinika. UMubaiwa ubikele intatheli ukuba izihlobo zikaTshuma zidla amahabula.

“Izihlobo zakhe zithi kimi ngabe ngamuyekela wenza akufunayo, bathi nxa wayezangilimaza babezabhadala kodwa mina ngangingeke ngekele umuntu engibulala ngimkhangele. Bangitshele bathi bazangiphathela unyawo lolo ngiludle njalo kumele ngibhadale izimali zonke ezizasebenza esibhedlela,” kuphetha uMubaiwa.

0 261

YiNtatheli kaMthunywa
KULESISEBENZI senkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe esilahlekelwe yimpilo yaso kulandela ukugxotshwa yisitimela ngemva kokuzama ukugada isitimela sihamba, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

0 160

UKUVIKELA kutshiphile kulokwelatshwa, imali ebizasetshenziswa ukuzithuthukisa umuntu ucina eseyisebenzisa ekubhadaleni ukuthi elatshwe ukuze asile njalo lesikhathi umuntu asichitha edinga ukwelatshwa senza lowo odinga ukwelatshwa abuyele emuva ngoba yisikhathi esilahlekayo nje mahlayana.

0 33

IMPILO yakulezinsuku isiguqukile. Ukusebenza sokuphenduke kwaba yinto engahlonitshwayo ngitsho ngumphakathi. Izisebenzi sezikhangelelwa phansi. Lanxa abathengisayo besithi abasebenzayo bangcono ngoba ekupheleni kwenyanga bathola imali yabo iyisigaqa, abasebenzayo bona bathi abathengisayo bangcono ngoba bona imali bayithola nsuku zonke njalo kayaleli emabhanga kukanti futhi ayihletshunwa bebhadala indleko ezifana labo “tax”.

0 400
U“Ruth Chacko’’

YiNtatheli kaMthunywa
OWESIFAZANA oleminyaka yokuzalwa engu-37 ohlala eHarare uphakathi kwetshe lembokodo nanko phela ngaso sonke isikhathi nxa efuna ukuya emacansini umila isitho sowesilisa kumbe isitho sakhe sivaleke ngci kube lidwala.