Ezakuleli

0 147

Mehleli Nkunziyembongolo Dube
MZUKWANA womtshado kujabula abosendo, abangane ngitsho sibi somthakathi uyaliveza elenja ngoba esazi ukuthi phela lomcimbi utsho ukwanda kwemuli kubalula kubo esizwa kuthiwa baphila ngamagazi abantu.

0 365
Mesa Pasiparova

YiNtatheli kaMthunywa
KULOMBHISHOPU webandla leJekenisheni eBuhera owetheswa icala lokuquma isidumbu sikayise amaphambili njalo kucatshangelwa ukuba wenza lokhu ngenhloso yokwenza umuthi wokuthuthukisa ibhizimusi yakhe.

0 81

YiNtatheli kaMthunywa
KULANDELA ukubulawa kwenina lesigabeni seSikhewu eNkayi ngenye indoda ifuna ukunatha igazi, sekuvele ukuba imuli yakometheswacala isihlawuliswe inkomo eziyisificaminwe mibili, imbuzi eziyisikhombisa kanye lemali.

0 98
Induna uChiya Chireya

Ethel Ncube
KULENDODA yesigabeni sakoChireya eGokwe ebisihluphile ngokufakela abantu etshwaleni ephendukelwe ngumuthi wayo nanko phela iphethe ibulawa yitshefu ebiyifakele osobhuku.