Ezabalimi – Farming

0 1500

NguMsilisi Dube
UGATSHA lukaHulumende olukhangele ngezezifuyo olweLivestock Production solukhuthaze abalimi ukuba balandele iLivestock Policy Calendar ukuze bafuye ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuba kuthuthukiswe inani lezifuyo kuleli.
ILivestock Policy calender lugwalo oluqukethe indlela umlimi angazisebenzisa kusiya ngesigaba ahlala kuso phakathi kwesikhathi somnyaka.