Ezabalimi – Farming

0 161

Bongani Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuba bavune amanzi ngoba abalusizo esikhathini esinengi nxa izulu lingasekho.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane loMnumzana Davison Masendeke onguChief Agronomist esabelweni seMatabelaland North othe ukuvuna amanzi ngenye indlela eqakathekileyo okumele yenziwe ngabalimi.

“Inengi labalimi abazihluphi ngokuvuna amanzi ngoba abakwazi ukuthi aqakatheke okunganani. Inengi labo lithembe ukusebenzisa amanzi abawathola ngesikhathi izulu lisina, kukanti umlimi sengawavuna lawo manzi ukuze awasebenzise ngelinye ilanga.

“Amanzi lawa angakuphathisa ekuthini ulime loba izulu lingasekho uyenelisa ukusebenzisa amanzi owawavunayo loba yisiphi isikhathi,” kuchaza uMnu Masendeke.

Ubuye wachasisa ngokuthi amanzi avunwa njani: “Umlimi sengavuna amanzi esebenzisa amatanka amakhulu angakhongozela ngawo amanzi amanengi lapho izulu lisina. Amatanka la uyawafaka duze lomduli wendlu ukuze akhongozele kuhle evela emazengeni endlu.

“Okunye umlimi sengagebha amagodi kumbe imigelo lapho amanzi azagelezela khona abesezathelela ngawo izilimo zakhe nxa kungasela zulu.

Uphethe ngokuthi ngokuvuna amanzi awenzeli izilimo kuphela kodwa uyabe ususize lezifuyo zakho.

“Izulu lingahamba kusale kutshisa kakhulu amadamu ayoma ngakho nxa uvuna amanzi uyabe uncede lezifuyo zakho, ngeke zibulawe yikuswela amanzi,” kuphetha uMnu Masendeke.

0 157

Bongani Ndlovu
ABALIMI baxwayiswa ukuba bafulele izibaya zezifuyo ukuze zivikelwe kumikhuhlane ebuya lezulu okuzenza bangatshabalalelwa yinotho yabo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnunzana Dumisani Nyoni onguProvincial Crop and Livestock Officer uxwayise abalimi ukuba isikhathi sezulu sibuya lodaka esibayeni, lokho kwenza amasondo ezifuyo abebuthakathaka okubangela izilonda enyaweni okuzenza zicine zicaka.

“Izulu lenza udaka ezibayeni lapho okuhlala khona izifuyo kukanti zingahlala edakeni ziyabanjwa ngumkhuhlane we-Footrot obangela ukuthi amasondo abebuthakathaka zicine zisiba lezilonda enyaweni okungabangela ukuthi zicake ngoba zingasahambi khatshana ukuyadinga ukudla,” kuchaza uMnu Nyoni.

Uqhubeke ekhuthaza abalimi ukuba ukuhlalisa izifuyo ezifana lezimvu lembuzi emadakeni kuyingozi ngoba sekungabangela ukuthi zihlatshwe yisihlabo.

“Sikhuthaza abalimi ukuba izifuyo ezifana lezimvu lembuzi zibe lezibaya ezifulelweyo, akukhathelekile ukuthi ufulele ngotshani kumbe ngamazenge besekusithi nxa usenelisa kube lomduli kucele lapho umoya lezulu okuvame ukuvelela khona, ngalokho uyabe uvikela izifuyo ekuhlatshweni yisihlabo esibangelwa ngumqando wezulu.

“Izifuyo ezinjenge zimvu kazibonani lamadaka ngakho kungavele kube lodaka esibayeni zilala zimile kuthi ngesikhathi sokuba ziyedinga amadlelo zifika zilale lapho ezithole khona ilanga ngoba ziyabe zidiniwe,” kuchaza uNyoni.

Uphethe ngokuthi amazinyane afa kakhulu ngesikhathi sezulu yikho kumele abantu babelezibaya ezifulelweyo ukuze amazinyane avikeleke ezulwini ukuze imbuzi lezimvu kube kunengi.

“Amazinyane yiwo afa kakhulu ngesikhathi sezulu lomqando, lokho kubangelwa yikugodola kumbe njalo akusafani lasendulo lapho esasingena lamazinyane endlini ngesikhathi sezulu, ngakho lakho kabenze isiqiniseko sokuthi bayavikela ukufa kwamazinyane abo ngokwenza isiqiniseko sokuthi ahlaliswa esibayeni esifulelweyo,” kuphetha uMnu Nyoni.