Batshiswe izandla abasolwa ngokuloya

Batshiswe izandla abasolwa ngokuloya

0 504
UNkosikazi Sithabisile Dube

YiNtatheli kaMthunywa
KWENZAKALE insindabaphenduli yendaba esigabeni seChipale, eBinga lapho elinye inina lenye indoda abatshiswe khona izandla kanye lekhanda yinyanga ngemva kokucatshangelwa ukuthi bayathakatha.

Isiga lesi senzakale kuviki ephelileyo lapho uNkosikazi Sithabisile Dube lomzawakhe uMnumzana Zarire Moyo abatshiswe khona yinyanga uMnumzana Mphimbili Mwinde ithi bayaloya, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Kuzwakale ukuthi laba bobabili batshiswa ngemva kokufa komzukulu kaNkkz Dube ozalwa yindodakazi yakhe uNkosazana Sidubizizwe Dube loMnumzana Silas Sibanda.

Kubikwa ngokutsho kwenyanga le umntwana wabulawa nguMnu Moyo loNkkz Dube.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana loMnumzana Elias Donga oyisakhamuzi sakule indawo walandisa ngendaba le.

“Lokhe ngathwetshulwa yingwe ngakhotha udengezi lwedubha kangikaze ngikubone okufana lokwenziwa nguMphimbili. Kwathi ngemva kokubhubha komntakaMaDube uyisezala uSibanda wadinga inyanga uMphimbili.

Ekufikeni kwenyanga le abakoSibanda basebecela usebele wabo uMaDube kusobhuku bethi bafuna ukuyamgezisa ukuze umntanakhe engaphindi afelwe ngabantwana.

“Kuthe kunjalo sezwa sokuthiwa abantu bonke bayabizwa yinyanga le sasesihamba. Sithe sifika yathi ifuna ukusitshengisa abantu ababulala umntwana yasithatha amalahle angelamlilo yawapha abakoSibanda kanye loNkkz Dube. Munye ngamunye yayimupha amalahle amathathu ithi bawathwale ngezandla zonke. Ngemva kwalokho yathela ipotitshi (potash) emalahleni kwalavuka umlilo ezandleni zikaMaDube lezikaMoyo kodwa kwabanye akuzange kwaba lomlilo,” kulandisa uMnu Donga.

UNkszn Edinah Ncube oyisakhamuzi sakule indawo ubikele intatheli ukuthi inyanga le yathi olezandla ezizabhebha nguye obulele umntakaSibanda.

“Inyanga le yathi ngesikhathi sokulavuka amalangabi ezandleni zikaMaDube yathi nguye owabulala umzukulu wakhe wamudla. Lokhu kwasimangalisa kakhulu ngoba yamtshisa kwaze kwaba kathathu ngikhuluma nje lakathesi usesibhedlela se St Luke’s,” kutsho uNkzn Ncube.

Ebuzwa ngale indaba uNkkz Dube uvumile ukuthi uyayazi wathi kodwa kayisuye owabulala umzukulu wakhe.

“Kuliqiniso sibili ukuthi abakoSibanda babiza inyanga yangitshisa ngamalahle izandla lekhanda ngaya esibhedlela seLusulu basebengithwalela esibhedlela seSt Lukes lakathesi ngiselatshwa. Inyanga le yathi yimi engabulala umzukulu wami njalo ngivuswa ngumnewethu uMnu Simon Chuma elomkamnewethu omdala uNkkz Selinah Chuma.

“Noma kunjalo mina kangikwazi lokhu njalo okungizwisa ubuhlungu yikuthi labo abathi yibo abangivusayo inyanga kayizange yabatshisa ngakho kangikwazi ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga ukuthi yibo abangivusayo njengoba bengasatshiswanga. Ngokunjalo indaba le ngayibikela amapholisa ngoba ingizwisa ubuhlungu ngakho ngingasila ngizabuyela emapholiseni,” kutsho uNkkz Dube.

UMnu Moyo uthe yena kakwazi ukuthi inyanga le yamtshiselani ngoba kaloyi njalo uzwa ubuhlungu ngoba yamehlisa isithunzi.

“Mina kangikwazi ukuthi uMphimbili wangitshiselani ngoba kangiloyi njalo lokhu kungehlisa isithunzi esigabeni. Ngikhuluma nje ngize ngayasilela esibhedlela seSt Lukes ngenxa yenyanga le engiqambela amanga ithi ngiyaloya,” kutsho uMnu Moyo.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Peace Ncube ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi uyayazi wathi laye iyamethusa.

“Indaba kaNkkz Dube eyokuthi inyanga yathi uyaloya yasimtshisa ngiyayazi kodwa iyangimangalisa njalo kangeke ngiphawule ukuthi ngamanga kumbe liqiniso,” kutsho uMnu Ncube.

Umlisa wakule indawo uMnumzana Brighton Mpande ebuzwa ngale indaba uthe usalindele amapholisa ukuthi ayilungisise wathi banengi abantu abatshiswa yinyanga le.

“Mina ngisalindele ukuthi amapholisa ayilungisise indaba le ngoba sebebanengi kakhulu abantu abatshiswa yinyanga le ithi bayaloya. Okunye njalo abantu sebehlala besilwa bebanga ukuthi inyanga le ithi bayaloyana. Ngalokhu ngilethemba lokuthi amapholisa yiwo azayilungisisa,” kuveza uMnu Mpande.

Imizamo yokukhulumisana loMnu Mphimbili yehlule ngoba ucingo lwakhe lwalile ukungena.

NO COMMENTS

Leave a Reply