Bahlutshwa yisipoko esipheka itiye eHillside

Bahlutshwa yisipoko esipheka itiye eHillside

0 1132
UMnumzana Brandon Green

Nomthandazo Ndlovu
AYISABUQUTHI ubuthongo enye imuli yelokitshini leHillside koBulawayo ngenxa yesipoko esibathwalise nzima nanko phela kubikwa silala silayithe izibane njalo sipheka itiye ebusuku, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

Lesisiga esiyimpicabadala sesileminyaka phose emibili sisenzakala endlini le osekubangele ukuthi imuli yakoGreen le ihlale idlela egilweni.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Sibusiso Dube oyisakhamuzi endaweni le uthe okwenzakala endaweni le kunzima njalo kuyingozi.

“Mina angazi ukuthi indawo le injani, endlini le yakomakhelwane sizwa kuthiwa kulesipoko esipheka itiye, nxa sisizwa kuthiwa lokulala abalali ngenxa yezigigaba ezenzeka ebusuku lapho.

“Izindlu ezinengi lapha eHillside vele zilezinto, abantu lapha bathenga izindlu zamakhiwa abhubhayo asazi kumbe yiwo apokayo ngoba akulalwa lapha,” kutsho uNkszn Dube.

Elinye ijaha elingathandanga ukubethwa ngegama elihlala lapho lithe lona elake lakubona lapho kunzima, lalamuhla lokhu kalilamathe.

“Mina ngangidlula duze lendlu le yakoGreen kusanda kuhlwa nje ngabona into enjengenja isiza kimi, angizange ngibe lendaba lakho, ngamangala sengisizwa sengibanjwa yinto ingihudula ngazama ukuhlaba umkhosi kodwa akusizanga.

“Ngacina sengiyithethisa ngezinye inhlamba into le yikho ukuthi ingekele, ukufa ngasengikubonile mpela mhlalokho ngoba ngahluzuka kakhulu enqulwini,” kutsho ujaha lo.

Ebuzwa ngodaba lolu uMnumzana Brandon Green ohlala endlini le yezigigaba uthe kuliqiniso ukuthi kababuquthi ubuthongo ngenxa yezinto lezi.

“Yebo, kuliqiniso lapha besingalali kodwa khathesi kusathule nje, indlu le ibivele ibangiswana umalume laye eyifuna kodwa umama nguye owenelisa ukuyithenga kwesinye isihlobo sakithi esabhubhayo.

“Ebesikubona lapha kunzima, kwezinye izikhathi besibona isandla sigoqoza itiye kodwa umnikazi waso singamboni, kwamanye amalanga bekuvukwa kuphekwe itiye kodwa ukuthi iphekwe ngubani asazi lathi,” kutsho uMnu Green.

UMnu Green uqhubekele phambili wathi izinto lezi sezaze zabangela ukubhubha kwesisebenzi sabo.

“Kulesikhathi izipoko lezi ebesezisidla khona ubhedu okokuthi omunye umama obeyisisebenzi salapha ekhaya waze wabhubha ngendlela engaqondakaliyo.

“Angazi kumbe izindlu zonke zalapha eHillside zilezipoko kumbe zilandela thina kuphela ngoba sabaleka kwenye futhi indlu eHillcrest okwakusenzakala khonokho sisizwa ngezibane zilayithwa ebusuku, le indlu esikuyo kungcono kulalapho esasuka khona ngoba layo ngizwa kuthiwa akuhlali muntu khona abantu bangahlalahlala bayabaleka,” kuphetha uMnu Green.

NO COMMENTS

Leave a Reply