Azidibhe inkomo ikakhulu ngesikhathi sezulu

Azidibhe inkomo ikakhulu ngesikhathi sezulu

0 461

Gladmore Ncube
IMIKHAZA iyingozi kakhulu ngalesi isikhathi sezulu ngoba kulotshani oluyilo oluhlalwa yimikhaza ehlasela inkomo okubangela ukuthi zizace kakhulu.

Balimi bonani ukuthi inkomo ziyadibha ngoba imikhaza ingathi iyahlasela ngamandla umlimi angaphosa abhalele ekhaya inkomo zakhe sezihlaselwe ngumkhuhlane.

Intatheli ikhulumisane lomlimisi uMnumzana Charles Moyo othe yena kuqakathekile ukuthi abalimi badibhise inkomo zabo ngoba imikhaza yenza ukuthi zibe lezilonda ezidala ukuthi kucine kusiba lemikhuhlane ezibulalayo.

“Imikhaza iyingozi ngoba iyaluma inkomo zibe lezilonda ngaphansi kwendlebe ezenza ukuthi impukane zihlasele inkomo ize icine ibanjwa yimikhuhlane eyingozi.

“Eminye imikhaza yona ngokwayo iyingozi ngoba iyahlasela inkomo okucina sokubangela imikhuhlane enjenge-heartwater inkomo iphele amandla kwesinye isikhathi igule ize iyekufa.

“Abalimi kumele babone ukuthi bayabhadala imali yedibha bazingenise phose kabili ngenyanga ukwenzela ukuthi zingahlaselwa yimikhuhlane evela emikhazeni. Abalimi kumele basukumele phezulu balwisane lemikhaza ngoba iyingozi kakhulu ngakho-ke akumelanga ithathwe kancane,” kuchaza uMnu Moyo.

UMnu Moyo uqhubekele phambili wathi indlela inkomo ezidibha ngayo ngesikhathi sezulu lanxa kungela yehlukene okuyikho abalimi okumele bakunanzelele.

“Isikhathi sezulu lesi yikho lapho imikhaza egcwele khona, itholakala etshanini ngakho abalimi kababone ukuthi inkomo zabo bayazidibhisa, kuqakathekile njalo ukuthi abalimi bathenge ama-spray ukuze bakwazi ukuzidibhisela izifuyo zabo lemizini yabo,” kuphetha uMnu Moyo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply