Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

0 185

Silo C Dube kugwalo
Kuviki edluleyo sitshiye uMaNdlovu etshengisa ukumthemba kakhulu umyeni wakhe uSwabide Khumalo. Lokhu sikubona kakhulu kungxoxo yakhe lomnawakhe uNothando owayemvakatshele ebabaza ukuthi kungani uSwabide Khumalo wayekhethe ukuyahlala esikolo watshiya imuli ngekhaya. Wayekubona kungalunganga lokhu uNothando ezama ukulimukisa udadewabo ukuthi amamisi ayengamthathela indoda khonangale esikolo yena elokhu ehlezi ngekhaya.

UNothando wayesebenzise ulimi olujiyileyo esebenzisa izaga ezinjengokuthi indoda libhetshu lomziki, etsho ukuthi indoda ilakho ukukhohlwa ngomfazi osendlini ikhombise abanye abafazi. Ebona ukuthi udadewabo kavumelani lombono wakhe wokuthi bayehlala bonke loKhumalo esikolo usebenzisa esinye isaga esithi, “Isalakutshelwa sibona ngomopho.” Lapha uNothando wayeqinisa udaba lokuthi nxa udadewabo esala ukuthatha umbono wakhe wayezazibonela sebemthathele indoda amamisi.

UMaNdlovu ngumama wesiNtwini ozibekileyo emendweni ngoba utshela umnawakhe ukuthi angazake adele umuzi wakhe ayekwelusana lendoda emsebenzini. Ngabakudala omama ababephila limpilo ngoba abakhathesi abavumi ukuyahlala ekhaya indoda isemsebenzini. Balandela isiLungu sona esithi indoda kumele ihlale lomfazi wayo lapho esebenzela khona. UMaNdlovu lanxa engasolwa ukuthi kungani engafuni ukuyahlala lendoda, unika abanye omama isifundo esiqakathekileyo lapho athi,

“Umuntu uyazelusa yena ngokwakhe, Nothando. Ungamgadela uyamlola.” Imfihlo yomuzi kaKhumalo iyaphumela ngaphandle. Sekudliwe kwakwejiswa, kwayiwa lalwa. UNothando walala loS’kholiwe, owathatha lelothuba lokuba bobabili waxoxa lonina omncane. US’kholiwe ubuza unina omncane ethi, ‘Mayinini, kanti lawe uyamthanda uNkosi?”

UNothando ngulowana mama ongafuniyo ukuthi ulimi lwakwabo luphanjaniswe ngoba uhle eqondise uS’kholiwe okiliza ulimi.

Uhle aqondise uS’kholiwe ethi, “Ungabokiliza, mntanami. Yini leyo ethiwa ngumayinini? Ngingumama omncinyane.

Angithi uyezwa, S’kho.” Uyavuma uS’kho lokho akutshelwa ngunina omncinyane, ethi kasezukuphinda ethi mayinini.

Lokhu kuyisibonelo esihle kakhulu ebantwini bonke abafuna indimi zabo zingafi ngokuhle baqondise labo abakilizayo. Ukwekela abantu bekiliza bephambanisa indimi kwenza ezinye indima zife.

US’kho ubuza unina omncinyane ukuthi laye kamzondi uNkosiphile na? Uyaphambili uS’kho etshela unina omncinyane ukuthi uyise waqala emzonda uNkosi kodwa khathesi usemthanda. Uyambuza uS’kho uNothando ukuthi wazi njani ukuthi uyise wayemzonda uNkosi? Uyacaca uS’kho ethi wayengamphathi, engamkhulumisi njalo engamdlalisi kodwa khathesi usemthanda. UNothando ngumuntu owakhayo katshengisi ukuthi uyezwa ukuthi uS’kho uveza imfihlo yalapha ekhaya eyokuthi usibare wakhe kamthakazeleli umntwana uNkosi.

UNothando uvala ngokuthi obaba bonke bavele ababaphathi abantwana nxa besesebancane. Yikho loyise wayengamphathi ubhudiza. Akusikho ukuthi wayemzonda. UNothando uyavuma ukuthi wazama ukulahlisa kodwa wayeseyifunde ivaliwe. Yaphambana imibuzo ekhanda. Wambona umkhwenyabo ethutha ngekhaya esiyahlala esikolo ebalekela ingane eyisilima. UMaNdlovu uthi sekunjalo uNothando wabona ukuthi umgadisile ngoba engathandi ukuzembula amakhwapha, wamxolela.

Unjalo umama owakhayo, kahambi ezivula amakhwapha, echaza izinto ezenzakala emzini wakhe.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply