Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

0 147

Silo C Dube kugwalo
YAYISIKHULUMILE ingqwele enguSwabide Khumalo, umphathisikolo weTotololo ukuthi abafana ababehlala endlini eyayakhelwe yona esikolo kabasuswe ngoba yena esezohlala esikolo. Umsekeli kaKhumalo uVundla wakwenza lokho ayekutshelwe nguKhumalo ukuthi ababalisi uDube loNkomo kwakumele basuke endlini kamphathisikolo. Kwehlula lalapho uVundla ebuza ukuthi kusuke oyedwa wabo kusale omunye.

Kasikhumbuleni bafundi ukuthi sathi ngegunya lobuphathisikolo uKhumalo wathi kabaphume bonke ukuthi babezohlala ngaphi, uKhumalo wathi uVundla wayezabona okokwenza. Njengoba kuthiwa umthunywa kalampontshi, uVundla laye wabatshela uDube loNkomo ukuthi kwakumele bathuthe , uVundla wathi omunye wabo wayezahlala laboMakore omunye ayehlala laboBhawudo. Asikulibali ukuthi uNkomo loDube labo baqala bengakuzwisisi ukuthi kwakusenzakala njani lokho.

Babelemibuzo ethile uNkomo loDube mayelana lesenzo sikaKhumalo sokuzohlala esikolo wona umuzi wakhe ungekhatshana lesikolo. UNkomo kuthiwa wabuza ngokunengeka, uVundla wamtshela ukuthi isikolo leso ngesikaKhumalo, nxa esithi usezahlala lapho, abalawo amandla okumthonisisa bembuza ukuthi ukwenzelani lokho.

UNkomo ubuza uVundla ngendelelo ukuthi njengoba esithi bona baphume endlini aseyipha uKhumalo pho yena wayesithi bayequtha kuphi?

Uvuka ngolaka uVundla etshela uNkomo ukuthi angamfunzi amazwi angawatshongo embuza ukuthi yiphi leyondlu athi ufuna ukuyipha uKhumalo. UVundla ubuza uNkomo ukuthi kambe kazange atshelwe efika ukuthi indlu angeniswa kuyo ngekatitshanhloko? Esizwa lawo mazwi wabutha umlomo. UVundla unika uNkomo isifundo mayelana lokusiselwa inkomo. Uthi uNkomo unjengomuntu othi angasiselwa inkomo ngumakhelwane angabe esafuna ukuthi umninizo azithathe nxa esezifuna.

UVundla esebatshelile lezo zindlu ababezangena kuzo uNkomo uyakhonona ethi amabhedirumu alezo zindlu wonke alabantu. UVundla uyamfundisa njalo uNkomo mayelana lempilo kanye lasemsebenzini. Uyamtshela ukuthi emsebenzini akusikho emzini kayise lapho okuba lexhiba elithe qekele laphaya eliqondane laye. UVundla uyavuma ukuthi bazahlala ngokuminyana kodwa amadoda kuzamela ahlalisane. Laye uVundla utshengisa igunya lobuphathi ethi sebezakwenzanjalo, njalo sebengahamba.

Ngamadoda anyeyayo uNkomo loDube. UNkomo yena ukhanya engukhanda liyatshisa njalo limtshela okwakhe ngoba usola yonke into esesikolo. Bathi bephuma ehofisini kaVundla imilomo ithungiwe, kodwa sebebuqamama lesikolo, uNkomo uthi wathalaza emuva wasuthiseka ukuthi akula owayebalandela emuva. Waqalisa inkulumo uNkomo ebuza uMzamo Dube ethi, “Mzamo, kuthiwani okunje?” UDube, uMzamo, ngokungazihluphi ngento ezinengi ubuza uNkomo esithi, “Kuphi?”

UNkomo uhlubela uDube indlubu ekhasini ethi ubuza ukuthi kuphi bona behlukuluzwa kaboni na? UDube kayithengi leyo ebuza ukuthi bahlukuluzwa ngubani? UNkomo uthi uduba ngakho lokho embuza ukuthi kambe engabe esengumthengisi na? Ngenye indlela uNkomo ufaka uDube ekhoneni ngokuthi nxa engumthengisi uzahle axwayane laye. Ukuthi baphume endlini yabo bayeminyana labanye uNkomo ukufanisa lenhlanzi ezivalelwe egabheni, ebuza ukuthi kayisikho na kuhlukuluzwa?

Kusobala ukuthi uNkomo ngumkhononi ngoba uzwakala esola zonke izinto. Ngumbalisi lowayana ohlezi ephikisana labaphathi. Okunye okuvelayo lapha yikuthi izindlu zababalisi zihlezi zikhathaza ezikolo kuze kube lamuhla.

Amakomithi ezikolo kumele angenele azame ukuqeda loludubo ukuze abantwana bathole ababalisi abafundele umsebenzi lanxa besemakhaya.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply