Ayihlabi Ngakumisa – Lulotshwe nguP Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa – Lulotshwe nguP Ndebele

0 374

Silo C Dube kugwalo
INDABA yokugulelwa kumbe ngithi ukungagulelwa komkaKhumalo kuyanyenyezwa.

Sizwa ababalisi abafundisa esikolo seTotololo, uDickson Nkomo loMzamo Dube bephikisana ngendaba ezenzakala emzini kaKhumalo umphathisikolo wabo.

UDickson Nkomo uyakwala lokho okokuthi uKhumalo uyagulelwa ethi uzihlalele nje ngekhaya bona bephethe betshelwa amanga nguVundla umsekeli wakhe ethi kuyagulwa ngakoKhumalo.

UDube uyamkhumbuza uDickson ukuthi uVundla wabika ukuthi umdala uyagulelwa. Waqinisa njalo ukuthi hlezi mkhulu umkhuhlane kwabozala. Wambuza njalo uDube, uDickson, ukuthi kanti ukugula akusavunyelwa na?

Kodwa uDickson waphikelela ethi yiwo phela lawo athi ngamanga abantu abadala. Waqhubeka ethi akulamkhuhlane, yena wayedobhe udletshana oluthi umkadala wayezele umntwana ogogekileyo.

Kwabanzima ukuthi uDube akukholwe lokho. Watshela uDickson ukuthi kadakwe kuhle. Wamtshela ukuthi angathi angasutha utshwala abesewumana. Wambuza ukuthi uKhumalo wayengaqamba amanga athi uyagulelwa,loVundla akufakaze lokho, khona kungamanga. Wambuza ukuthi yayimingaki iminyaka besebenza labadala labo? Wayaphambili ebuza ukuthi basebengaqala lamuhla ukuthi baqambe amanga bona sebecutha olumhlophe okuyikuthi basebeluphele, sebenwele zimhlophe.

UDube nguye owaqina ngokuthi owayelamanga kwakunguye uDickson. UDickson yena utshela uDube ukuthi uhlutshwa yikuthi lapha ahamba khona sonke isikhathi uyabe egcike indlebe ngci ngengcino langengcotho.

Wathi bona bayazigubha izikholokotho zonke ukuze bezwe yonke into enyenyezwayo. Waqinisa ukuthi nanko phela wayeyizwile imfihlo kamphathisikolo kaDube. UDube laye wawabisela amazwi afanayo ethi khonokho ukugubha kwabo indlebe yikho okwakusenza baqambe amanga aluhlaza anjengalawo ayemethulele wona.

UDube waqhubekela phambili ephikisa inkulumo kaDickson leyo ebuza ukuthi isilima leso esazalwa ngumkaKhumalo wayesizalele ebhasini na uMaNdlovu njengoba wayesemkhuhlaneni kwabo?

UDickson uyakuveza ukuthi uMzamo wayembuza konke lokho nje ngoba wayembona eqamba amanga. Iyaphambili indaba akula ofuna omunye amnqobe kulokhu kuphikisana. UDickson ucala uDube ethi kafuni kumnika ithutshanalokuthi ezwe lokho akuzwileyo.

UDickson ubuza ukuthi kambe uyamazi yini ugogo uMaKhuphe lowana owangakoTshabalala. UDube uyaseyisa leso salukazi ngoba uthi ngaso, “Utsho isalukazi lesi abathi sidlalela ebhawa yeMacansini, khonale eDemugudu lapha esinatha khona sidakwe size sizikhohlwe? Siwahulula sisithini-ke sizazithezela olulenkume nje kuKhumalo?

Kusobala ukuthi uDube uyaseyisa leso salukazi etshengisa ukuthi yena angaze asikholwa esikutshoyo ngoba sisenza izinto eziyangisayo.

Kunjalo empilweni esiyiphilayo ukweyisa abantu ngendlela abaphila ngayo lanxa kukhona abanceda ngakho.

UDickson Nkomo kavumi ukunqotshwa nguDube mahlayana ngoba nangu uyaphambili ebuza ukuthi uDube usiphoxelani isalukazi sabantu nxa sizidlela amabele sithokozisa umzimba waso? Wayaphambili ethi okokudakwakwaso size sizikhohlwe, kakwazi njalo wayengelandaba lakho.

Into ayeyazi yikuthi wayekhona ugogo uMaKhuphe lomunye usalukazi owayengasaqondi ukuthi wathi ungubani.

Wathi yibo labo ogogo ababelethisa umkaKhumalo leso silinyana. Ufaka isawudo kuleyo ndaba uNkomo lapho ethi kuthiwa umdala Khumalo wathi ekuthi nje nhlo okuyinto kwakhona, wabopha ubuso wathi abakubulale kungakabonwa ngabantu. Uthi kuthiwa bala oMaKhuphe bathi nxa yena engumbulali kazibulalele okuyinto kwakhe.

Sibona njalo sizwa okunengi ngodaba lukaKhumalo lokungayi emsebenzini ezinike ikhefu ngenxayokuzalwa kwesilima emzini wakhe.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply