Ayihlabi Ngakumisa Lulotshwe nguP Ndebele

Ayihlabi Ngakumisa Lulotshwe nguP Ndebele

0 433

Silo C Dube kugwalo
SIMTSHIYE esengenile exhibeni lesangoma uMahaqaza Ncube uKhumalo khonale koSiwundula. Usenyangeni nje ngoba ulohlupho olukhulu. Uvelelwe yisiga emzini wakhe ngoba umkakhe umzalele isilima esimethusayo. Inyanga uMaqaza iyakubona lokhu ngoba yiyo ekulandisayo ingamelelanga impendulo evela kuKhumalo.

Uyalandisa uMahaqaza ukuthi kakuzwisisi ukuthi kuhambe njani uKhumalo kanti njalo ucabanga ukuthi uloywa ngomakhelwane bakhe. Uyavuma uKhumalo konke lokho akutshelwa nguMahaqaza ethi yikho okumsuse phansi.

Uyaqhubeka uMaqaza njengoba satsho ngeviki ephelileyo etshela uKhumalo ukuthi umfazi wakhe uyikhonzile ingane yakhe le uKhumalo ayibona iyisiqalekiso egumeni lakhe. Wavuma uKhumalo ethi uMahaza wayeyitshaye ekhaleni ngoba kwakungasela kuzwanana phakathi kweguma.

Inyanga uMahaqaza iyambuza ukuthi yena uKhumalo ukufuna kufile okungumntwana lokho na? UKhumalo njengoba kunguye olandisayo lapha uthi wayigagasa kanengi impendulo esejuluka izithukuthuku khona kungatshisi okuya ngaphi. Waphinda ethi umbuzile uKhumalo ukuthi angithi wayefuna afe umntwana lowo. Waqhubeka uMahaqaza ethi uyaboniswa ukuthi uKhumalo wayengamthandi lakancane njalo wayemesaba umntwana lowo.

Uyavuma uKhumalo ethi lokho okwakutshiwo nguMahaqaza kwakuliqiniso njalo wayelapho ngokuzodinga uncedo.

UMahaqaza wambeka isibindi uKhumalo ethi lapho kukoqedankani yabathakathi. Wathi yena umthakathi kamthathi mango loba eselenkani enjani. Wathi umuthi kanye juqu. UKhumalo uthi esizwa lokho wamamatheka kwathi asukume agide abonge amadlozi ngokumkhokhela emletha khona koMahaqaza.

UKhumalo uthi wasuthiseka ukuba wayezakuthola ngempela ukubangulwa ameva lawo abuhlungu kangako enyameni yakhe. Wabona ngelihlo lenhliziyo ukhulu, uMahaqaza ekuthi juqu okuyinto kwakhe. Wambona njalo esejuqula lalowo mthakathi omdalele uhlupho ayephakathi kwalo. Wayelethemba lokuthi wayezakuthi efika ngekhaya athole sekuyizililo kuphela. Imicabango emihle kangaka kwamusa kwelebuthongweni waphaphama sekuqhubeka yena ukhulu.

Ukhulu, uMahaqaza, wathi bayala bayalandula abadala ukuthi uKhumalo wayeloyiwe. Wathi umntwana owayesithi kabulawe wayengelacala njalo kaloywanga. UMahaqaza watshela uKhumalo ukuthi nguye olomlandu yikho ayesemncweba amadlozi. Yabuza inyanga ukuthi wayecine nini ukubenzela amahewu esitso ukuthi wayecine nini ukubenzela utshwala okuyikuthi wayecine nini ukuthethela? Wavuma uKhumalo ukuthi kwakucine ngoyise ukuthethela yena ngokwakhe wangakaze akwenze lokho.

Nxa inyanga uMahaqaza ibuza uKhumalo ukuthi kungani edelela amasiko yena uphendula ethi ungumKrestu njalo izinto ezinjalo kazivunyelwa ebandleni. Esizwa lokho, inyanga uMahaqaza iyambuza uKhumalo ukuthi pho nxa elikholwa kungani efuna ukuchitha igazi lengane yakhe kanye lelabathakathi ayesithi bayamloya. Wabuza ukuthi kuvunyelwe yini ebandleni ukwenza lokho ayefuna ukukwenza.

UKhumalo uthi ufuqwa ludubo. Inyanga ibuza ukuthi sizo bani azaluthola kuye njengoba esemtshelile ukuthi kaloywanga. Wamkhumbuza njalo ukuthi labadala babesala. Inyanga imtshela ukuthi umntanakhe lowo oyisigoga ayedinga ukumbulala wancwetshwa ngamadlozi akibo efuna ukumphaphamisa ebuthongweni lobo ayebhukutsha kubo. Yilandele njalo lindaba kunsuku ezizayo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply