Authors Posts by Umthunywa Online

Umthunywa Online

5253 POSTS 0 COMMENTS

0 43

UZIPHOXISE ngabantu usomabhizimusi weNgwelezane, eMpangeni ngemva kokuhlambalaza amadodakazi akhe amathathu ngokuwamodelisa lamaphepha alemibhalo ewathukayo emavinkilini eSanlam Centre, eMpangeni kwele South Africa ngempelasonto edluleyo.

Uyise wezingane esingeke simqambe ngegama ngenhloso yokuvikela zona, kuthiwa uqhube amadodakazi akhe aleminyaka elinganiselwa ku-13 kusiya ku-15 ewanamathisele amaphepha ezifubeni abhalwe ngemibhalo emikhulu ethi awalaso isimilo, athandana lenqwaba yamadoda, alala lawo.

Isenzo salusomabhizimusi owaziwayo endaweni, kuthiwa sibacasulile abantu akade bekule indawo.

“Lezi zingane bezigqoke ama-jean lezikibha ezincane behamba ngenyawo phansi. Bebebukeka bengcolile sengathi kabalalanga ngekhaya.

“Sethukile ngoba lusomabhinisi ungumuntu owaziwayo endaweni, besingalindele ukuthi angenza into efana lale.

“Amadodakazi akhe abengabukeki etshayiwe kodwa bekubonakala ukuthi ayamesaba ngoba abelokhu ethithibele eduze kwakhe,” kutsho umthombo.

Uthe abantu basola uyise wamantombazane ngokuba yisahluleki somzali ngesenzo sakhe.

“Kukhona ababikele abaphathi balezi zitolo, kwabizwa lonogada ukuthi bamnqande.

“Ucine esexotshwa kwathiwa akakwazi ukuzokwenza into efana lale ezitolo.

“Amapholisa afonelwe kodwa afike ngemva kwesikhathi esehambile lezingane zakhe,” kutsho umthombo.

Ethintwa lusomabhizinisi usiqinisekisile lesi sehlakalo, wathi wayeyothenga kwesinye sezitolo ehamba lamadodakazi akhe ayelecala ayelenzile.

Uthe onogada bamvimba lamadodakazi akhe bathi abaphume ngoba lokhu abakwenzayo akuvunyelwa.

“Angikweleti muntu ukuthi ngichaze ukuthi kwakwenzenjani. Sekulicala yini, angizange ngizibulale izingane zami.

“Abantu abalenkinga ngesenzo sami ngiyacabanga ukuthi bayawazi amanyathelo okufanele bawathathe.

“Mina ngizaphendula abantu abalegunya lokungihlohla imibuzo,” kutsho uyise wamantombazane.

Ubhoke ngolaka uma Isolezwe ngeSonto limbuza ukuthi inhloso yakhe kwakuyini ngesenzo sakhe.

“Ngiyibhinca mina ngeke ngilokhu ngigijima ezinkantolo ngaloludaba kodwa ngizokuthungatha ngize ngikuthole ngibhekane lawe ngqo,” esethusela intatheli uyise wamantombazane.

Okhulumela iSanlam Centre, uNkosikazi Lindiwe Dube usiqinisekisile lesi sehlakalo, wathi bayalele onogada ukuthi bakhiphele ngaphandle umlisa obehamba lomdeni wakhe esenza into ebiphazamisa abathengi labaninizitolo.

Uthe abahambisani lendlela lumlisa abezama ukuxazulula ngayo inkinga yomdeni wakhe endaweni yabo.

0 23

C Dube
Kuviki ephelileyo sitshiye uKhumalo etshengisa ukuthi yena ukholwa entweni zesintu.

Ukholwa ukuthi abantu bayathakatha. Ukholwa ukuthi umuntu isintu sakhe kasideli lanxa sekutheni.

Ukusekele lokhu ngokuthi lamakholwa imizi yawo imile kanje, yizikhonkwane kuphela. Uqhubekele phambili esithi leyabafundisi imbala.

Lokhu ukuqinise ngokuthi yikho kuyakuzwakale kuthiwa umfundisi othile uyala ukutshintshelwa kwenye indawo.

UKhumalo uthi lokhu kubangelwa yikuthi umfundisi lowo usuka azenze osejayelane kakhulu lebandla lakhe angabe esafuna ukuntshintshwa, kanti manga, wesaba ukufulathela isikhonkwane sakhe esimphilisayo.

UKhumalo ulenkolelo yokuthi abantu bonke, kugoqela abafundisi, baphiliswa yizikhonkwane emzini yabo.

Liqiniso yini lokhu, kumbe uKhumalo uzama ukusekela inkolelo zakhe ngokuninda abantu bonke laba ngodaka?

Ngenye indlela uyakuthandabuza ukukholwa okupheleleyo kubafundisi ngoba yena embaxambili, nganxanye uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ale elokhu ebambelele ezintweni zesintu njengoba lapha wayesezisola ukuthi wayelibele ukulungiselela kuhle usuku lwakusasa.

Usuku lwedili likaNkosi lokuthakazelela ukuphumelela kwakhe ezifundweni.

Ngokungalungiseleli ngokupheleleyo ngesintu sakhe, uKhumalo wayebona okungabathakathi kuzasina kuqakezelana.

UKhumalo yena ubona kufanele umuzi uvikelwe kubathakathi nxa kuzaba ledili elinjalo ngoba kuzangena wonke umuntu kunye labathakathi.

Lanxa kunjalo kukhanya uKhumalo walithola lelothuba lokuthi enze okuthile okwakuzasuthisa umoya wakhe njengomuntu owayesephakathi kokudana ngokulibala ukulungiselela lolosuku ngokuvikela umuzi wakhe kubathakathi.

Ngokulandisa kukaNkosi uthi uyise wathi lasala selitshisela elangeSonto esevuke kudala. Wathatha imfuko yakhe waqonda ekhitshini wafika wavukutha amanzi ngenkezo.

Waphuma wayaqutha eceleni komnyango. Wawabiza ngamagama wonke amathongo akwabo awaziyo.

Wawacela ukuthi abikele lawo angaphambili. Ukuze kucace sibili ukuthi uKhumalo ukholwa esintwini, uNkosi usitshela ukuthi uKhumalo uthi wawabikela ngomsebenzi owawuzakwenziwa mhlalokho.

Ekhuluma esenzenjalo, kuthiwa uKhumalo uthi waye ephethe echitha igwayi.

Ekucineni kuthiwa uthi wakhaphazela amanzi phansi kathathu enathisa amadlozi.

Esenze kanje kuthiwa wazizwa eselesibindi uKhumalo.

Kuthiwa wayesesazi ukuba umsebenzi uzakhokhelwa ngabaniniwo.

Sasesingalandela-ke isiKrestu, athabe uMaNdlovu, unina kaNkosi.

Kusobala ukuthi wayengasethembi isiKrestu somkakhe uKhumalo nxa engafakanga isintu sakhe.

UNkosi uyasilandisela ukuthi laqala ilanga ledili lakhe, liqala ngenkonzo eyayikhokhelwa nguNdiweni.

Sekuphele inkonzo uNkosi uthi kwalandela izikhulumi. Utitsha Nkomo lo owayefundisa ngaphansi kukaKhumalo kuthiwa nguye owavula umsebenzi.

UNkomo lo sizamkhumbula ukuthi nguye lowaya owahlekisa ngoNkosi ethi kuzelwe isilima koKhumalo. Zwana kuviki ezayo inkulumo yakhe.

0 40
uSekai Nzenza

YiNtatheli kaMthunywa
UMONGAMELI welizwe uMnangagwa uselaye ababona ngesikhwama selizwe ukuthi banike izisebenzi zikaHulumende imali yokuziphathisa ngalesi isikhathi sobunzima i-cushioning allowance kusukela ngenyanga kaZibandlela kusiya kuMbimbitho.

Uthe izisebenzi zizanikwa imali ephakathi kwe-22,7 kanye le-5 phesenti ngenyanga njengendlela yokunciphisa ubunzima ezibhekane labo ngenxa kokukhwezwa kwentengo ngabezitolo.

Kumbiko okhitshwe nguMphathintambo wogatsha olubona ngezisebenzi zikaHulumende uSekai Nzenza uthe isinqumo lesi kasisoze siphambanise ingxoxo ezikhona phakathi kukaHulumende kanye lezisebenzi zakhe.

“UMongameli welizwe uMnangagwa mhlaka 12 Zibandlela waveza ukuthi uHulumende kusukela khathesi usebeka indlela zokuncedisa izisebenzi zakhe njengoba ziphakathi kobunzima ngenxa yomkhonomi omi manzonzo,” kuchaza uMphathintambo uNzenza.

UMongameli welizwe ngokunjalo usenike izisebenzi zakhe i-cushioning allowance ngemva kokunanzelela ubunzima ezibhekane labo ngenxa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota kanye lempahla etshiyeneyo.

“Imali le izanikwa izisebenzi kusiya ngokuthi zikuyiphi i-grade. Labo abaphansi bazanikwa i-22,7 phesenti kukanti labo abaphezulu bazanikwa i-5 phesenti,” kutsho uNzenza.

NgoMgqibelo ngesikhathi uMongameli welizwe esethula umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota waveza ukuthi uHulumende uzabeka indlela zokuphathisa izisebenzi ukuze zingathwali nzima nxa sokukhwezwa intengo zempahla ezehlukeneyo.

UMongameli welizwe wakubeka kwacaca ukuthi ukukhwezwa kwentengo kwakungadingeki ngoba labo abathwala abantu kanye labezitolo bazaphathiswa nguHulumende ngama-rebates ukuze ukukhwela kwamafutha ezimota kungabiseli emuva amabhizimusi abo.

UMphathintambo uNzenza uthe imali le ihlose ukuncedisa izisebenzi nanko phela iholo labo kalisathengi lutho ngenxa yokukhwela kwempahla elizweni kanye le-inflation.

“Imali le yimali enikwa nguHulumende esipha izisebenzi zakhe, kayisiyomali okuhlalwe phansi kwakhulunyiswana ngayo.

Uthe ingxoxo zeholo lezisebenzi zizasungulwa maduze nje ukuze kusiyafika inyanga kaMabasa kube sokusaziwa ukuthi kwenziwe njani.

0 33

Musa Janga
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bafuye inkomo zochago ngoba yizo ezilenzuzo engaphilisa umlimi.

UMnumzana uCosmas Muzunde onguLivestock Specialist esabelweni seMatabelaland North ubikele iphephandaba likazulu ukuthi umlimi ofuya inkomo lezi ulakho ukuthola inzuzo enhle.

“Inkomo lezi zilemali hatshi ekuthengiseni uchago kuphela kodwa lokuthengisa amathole akhona ngoba inengi labalimi liyawadinga ukuze baqale lelobhizimusi,” kuchaza uMnu Muzunde.

Ubuye wathi ukuze umlimi aphumelele kuleli ibhizimusi kumele abone ukuthi inkomo zakhe ziphethwe kuhle.

“Inkomo zochago kumele zitotozwe, akumelanga zihambe umango omude ukuze zithole amadlelo kanye lamanzi ngoba ziyabe zisindwa ngumbele omkhulu.

“Kumele kwenziwe isiqiniseko sokuthi inkomo lezi zithola ukudla okweneleyo njalo zinathiswe amanzi ahlanzekileyo. Ukuzinika ukudla okwakha umzimba kwenza ukuthi zehlise kakhulu,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili esithi inkomo zochago akumelanga zihlanganiswe lezinye inkomo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni.

“Inkomo zochago kumele zehlukaniswe lezinye inkomo ukuze zingahlaselwa yimikhuhlane eminengi njalo lapho ezizalela khona kumele kufafazwe imithi. Kumele kwenziwe isiqiniseko njalo sokuthi lapho ezihlala khona kungena umoya.

“Umlimi ofuya inkomo zochago kumele ukuthi abe ebiza abeVeterinary Services ukuthi bezohlola inkomo ukuze zihlale ziqinile njalo ziphephile emikhuhlaneni,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi abalimi benkomo zochago kumele basenge inkomo ngendlela eziqondileyo ukuze bangaphambanisi ukwehlisa kwazo.

“Inkomo zochago kumele zisengwe ngendlela efaneleyo. Ungavele uqale ukuzisenga ngesikhathi esithile kumele wenze lokhu malanga wonke, akumelanga utshintshe izikhathi ngoba lokhu kuyaphambanisa indlela ezehlisa ngayo,” kuphetha uMnu Muzunde.

0 20

Kunsuku ezedlulileyo sifunde ngesabizwana soqobo.

Ngithemba mfundi uyenelisa ukwakha imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo simela ibizo emutshweni.

Ulakho njalo ukwakha eminye imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo sigcizelela ibizo.

Lamuhla sixoxa ngomunye umhlobo wesabizwana othiwa yisabizwana sokukhomba.

Isabizwana sokukhomba ligama elikhomba ukuthi ulutho lolo okukhulunywa ngalo lungaphi ngebanga, okutsho ukuthi luseduze, lubuqamama, kumbe lukude.

Njengezinye izabizwana, isabizwana sokukhomba simela ibizo njalo sigcizelela ibizo emutshweni. Funda imitsho elandelayo:

a) Induku le yephuke umzaca.

(b) Lezi zifohlile zayakudla amabele emasimini.

(c) Amaluba esihlahla lesi mahle.

Izabizwana zokukhomba:

Ku (a) ngaphezulu, u/le/ yisabizwana sokukhomba.

Ku (b) isabizwana sokukhomba ngu/lezi/.

Ku (c) u/lesi/ yisabizwana sokukhomba.

Kumutsho wokuqala u/le/ yisabizwana esikhomba eduze.

U/lezi/ yisabizwana sokukhomba eduze kanti lo /lesi/ laye yisabizwana sokukhomba eduze.

Singayiguqula umitsho engaphezulu ibengekhomba buqamama ngokuguqula izabizwana zokukhomba eduze zibe ngezokukhomba buqamama.

U/le/ uba ngu/leyo/ kusabizwana sokukhomba buqamama.

U/lezi/ uba ngu/lezo/. U/lesi/ uba ngu/leso/.

Siyazakha njalo izabizwana zokukhomba kude kwezikhomba eduze kanje: Kusabizwana sokukhomba eduze u/le/ isabizwana sokukhomba kude ngu/leya/.

Kusabizwana sokukhomba eduze u/lezi/ isabizwana sokukhomba ngu/leziya.

Kusabizwana sokukhomba eduze u/lesi/ isabizwana sokukhomba kude ngu/ lesiya/.

0 19
uTavengwa Mukuhlani

YiNtatheli kaMthunywa
UMGCINISIHLALO wekhilikithi, Zimbabwe Cricket (ZC) uTavengwa Mukuhlani ukweleNdiya lapho akhangelele ukukhulumisana labakulelo ngohambo lwamaChevrons okumele balwenze ngenyanga kaMbimbitho.

UMukuhlani uhambe lomele umqondisi weZC, uGivemore Makoni emhlanganweni lo lebhodi yekhilikithi kweleNdiya eMumbai izolo. UMkhokheli weZC lo uthe kuyimvama ukuthi ukuvakatshelana phakathi

kwamaqembu la womabili eZimbabwe leNdiya kuxoxiswane kumabhodi la.

Uhambo lweZimbabwe kwele-Indiya lusengozini ngemva kokwethulwa kwamalanga lapho okuzadlalwa khona i2019 Indian Premier League.

Iligi le ikhangelelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 29 Mbimbitho kusiya kumhlaka 19 Nkwenkwezi ngenxa yemidlalo yendebe yomhlaba yekhilikithi i-International Cricket Council Cricket World Cup eNgilandi ezaqala mhlaka 30 Nkwenkwezi.

“Sizahlangana labakhokheli beBCCI ngoLwesithathu njengenjayelo. Akukho esingakwenza ngaphandle kokuthi sihlale phansi sikhulumisane ngohambo lolu,” nguMukhuhlani lowo.

Njengoba kukhangelwe ukuthi ilizwe le-Australia livakatshele e-Indiya ngoMbimbitho, uhambo lweZimbabwe kwele-Indiya lungaqunywa lube lufitshane.

Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuvakatshela kwele-Indiya ngenyanga kaMbimbitho ukuze kwenziwe ama-ODIs.

Bekulenhlelo zokuthi ilizwe le-Indiya libuye kuleli ngoba lokhu bekuzaphathisa iZC ngemali kodwa ngenxa yalokhu osekusenzakala ngeke kube kusenzakala.

0 28

Bongani Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuba bavune amanzi ngoba abalusizo esikhathini esinengi nxa izulu lingasekho.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane loMnumzana Davison Masendeke onguChief Agronomist esabelweni seMatabelaland North othe ukuvuna amanzi ngenye indlela eqakathekileyo okumele yenziwe ngabalimi.

“Inengi labalimi abazihluphi ngokuvuna amanzi ngoba abakwazi ukuthi aqakatheke okunganani. Inengi labo lithembe ukusebenzisa amanzi abawathola ngesikhathi izulu lisina, kukanti umlimi sengawavuna lawo manzi ukuze awasebenzise ngelinye ilanga.

“Amanzi lawa angakuphathisa ekuthini ulime loba izulu lingasekho uyenelisa ukusebenzisa amanzi owawavunayo loba yisiphi isikhathi,” kuchaza uMnu Masendeke.

Ubuye wachasisa ngokuthi amanzi avunwa njani: “Umlimi sengavuna amanzi esebenzisa amatanka amakhulu angakhongozela ngawo amanzi amanengi lapho izulu lisina. Amatanka la uyawafaka duze lomduli wendlu ukuze akhongozele kuhle evela emazengeni endlu.

“Okunye umlimi sengagebha amagodi kumbe imigelo lapho amanzi azagelezela khona abesezathelela ngawo izilimo zakhe nxa kungasela zulu.

Uphethe ngokuthi ngokuvuna amanzi awenzeli izilimo kuphela kodwa uyabe ususize lezifuyo zakho.

“Izulu lingahamba kusale kutshisa kakhulu amadamu ayoma ngakho nxa uvuna amanzi uyabe uncede lezifuyo zakho, ngeke zibulawe yikuswela amanzi,” kuphetha uMnu Masendeke.

0 36

Bongani Ndlovu
KULENDODA yeMhofu Homestead Village 1 eMcDonald koBulawayo emiswe phambi komthethwandaba izolo isetheswa icala lokubopha umkayo izandla andubana imbhaxabule ngenduku lensimbi emhlane isola ukuthi kungani ephuze ukufika ebhawa ukuthi bakhelele uMagwebu.

UHerbert Ncube oleminyaka yokuzalwa engu-31 kazange achithe isikhathi senkundla ngoba uhle walivuma icala lakhe.

Umtshutshisi kulelicala ubikele inkundla ukuthi ngoMvulo kuyonale iviki uNcube waxabana lomkakhe uNokwanda Dube oleminyaka engu-23 yokuzwala okwabangela ukuthi acine embopha izandla ngentambo yamathenisi andubana ambhaxabule ngenduku lensimbi emhlane.

Kuzwakale ukuthi uNcube wasuka endlini emini ngeSonto esiya ebhawa eWaverly lapho afika wafonela uMaDube ukuba agade abuye edolobheni bazokhelela amabele bendawonye.

Ekufikeni kwakhe bakwejisa bebukhelela bonke kwaze kwafika lapho uNcube abuza khona uMaDube ukuthi uphuziswe yini ukufika.

Ekufikeni kwabo endlini kubikwa uNcube wayesethukuthele egane unwabu wafika wabopha unkosikazi wakhe izandla ngentambo ngaphambi kokuba athathe induku lensimbi akusebenzise ukumtshaya ngakho ngehola lesibili ekuseni ngoMvulo.

Umantshi uNkosikazi Adelaide Mbewure uthole uNcube elecala wathi ayehlala ejele okwenyanga eyodwa kodwa wasesithi angasebenzela umphakathi.

0 27

KULANDELA umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ensukwini ezisanda kwedlula, kunengi okwenzakeleyo kule iviki endaweni ezehlukeneyo elizweni.

Singalandeli abantu abafuna ukuphambanisa ukuthula elizweni lethu ngokuqala udlame endaweni esihlezi kuzo.

Kunengi okwenzakeleyo koBulawayo kule iviki, abantu baphaphatheke sankukhu eziqunywe amakhanda bangena ezitolo ezehlukeneyo bathatha impahla ephakathi, abanye babulele izakhiwo kwatshiswa izimota lokunye okubi.

Lokhu ludlame olungafunakaliyo ngitsho elizweni lethu, ngeke sakhe ilizwe ngokwenza okubi.

Kambe khona njengoba uMongameli wethu welizwe eyevakatshela kwamanye amazwe ukuze ayewahuga ukuthi azosungula amabhizimisi kuleli nxa bangabona isiphithiphithi esikhona bazasibona njengabantu abanjani.

Bantu bakithi, asekeleni ukwenza okubi kodwa asidonseni kanye kanye labakhokheli bethu kuphakanyiswe umkhonomi wakithi.

Angithe nje abakhokheli bethu kabazange batshaye inja bafihle umphini, bakubeka kwacaca ukuthi ukuze ilizwe lethu liphakame kumele kube buhlungu ukuze konke kuhambe kuhle.

Kuyadanisa ukuthi abakhokheli bethu abazama ukuthi amankampani avulwe intsha ithole imisebenzi yiyo ephanga iphatheke ekwenzeni okubi okucina kubangela ukuchitheka kwemiphefumulo yabantu abangela cala.

Sizwe sikaMthwakazi, siyangaphi ngalesi senzo? Ngemvama, kumele sazi ukuba nxa sitshabalalisa impahla sibisela ilizwe lethu emuva, akukho esimkhawulisayo ngaphandle kwethu futhi.

Uhlupho olukhona yikuba inengi labantu licabanga ukuba nxa betshabalalisa impahla bakhawulisa ozibanibanyana kanti iqiniso yikuthi sibisela intuthuko yelizwe lethu emuva.

Kungumbono woMthunywa ukuba amapholisa abophe zonke izigilamkhuba lezinkokheli ezithuma leyo ntsha ukuba baphatheke kudlame kanye lekuchitheni igazi ngoba isizwe sethu singatshabalala nxa kungathathwanga amaqhinga aqondileyo.

0 30

USEBAME emphinjeni umam’ mfundisi abazalwane abasonta ebandleni labathandana labalobulili obufana lobabo, abathi uhlala eseboleka imali kibo ebatshintshatshintsha masonto onke.

Bathi citshe wonke umuntu okulelibandla, ukweledwa ngumama umfundisi.

Bathi lokhu sekwenze abanye bakhetha ukungabe besalubeka kuleli bandla njengoba bethi ubabizela emaceleni eboleke imali.

Abazalwane bebandla iVictory Ministries Church International (VMCI) eholwa uMfundisi Zenzi Zungu, bathi uNkosikazi Ayanda Zungu (uMam’ Mfundisi) ufike walidunga leli bandla.

UZungu owazakhela udumo ngokuphumela obala ngaleli bandla elingabandlululi izitabane, watshonelwa ngumkakhe njengoba sekukhona omutsha ofike ngePhasika elidluleyo.

Isolezwe NgoMgqibelo lithole ukuthi kulabazalwane abakhala ngokukweledwa nguNkkz Zungu.

Kuthiwa uboleka imali encane athi uphuthuma ukuyocwala ikhanda, kwabanye aboleke enkulu esuka kuR500 kusiya phezulu.

Elinye ilunga lebandla elingathandanga ukuqanjwa ngebizo lithe lamboleka uNkkz Zungu ngoba limethemba njengomama webandla.

Amalunga ebandla akhala langendlela angakwazi ngayo ukukhuluma uNkkz Zungu, kuthiwa uvele aphoxe abazalwane.

Yingakho kuthiwa sekuhambe inqwaba kuleli bandla selokhu efikile.

Kuthintwa uNkkz Zungu ngalezi zinsolo, uthe umfundisi uyamazi ukuthi ungaphi futhi kahambanga lemali yabantu.

Ukhale ngokuthi uyagula, uyokwazi ukukhuluma kahle ngaloludaba uma esesindile.

Kuthintwa uZungu, ukuqinisekisile ukuthi ibandla lidungekile ngenxa yokungenami ngomkakhe. Uthe eyokukweleda abazalwane uyizwile wakhuluma laye kodwa waphika.

“Wangitshela ukuthi abantu abakweledayo usebabhadele. Ngiyazama ukuvikela ibandla ngibonile ukuthi lindaba ingalibulala,” kutsho umfundisi.

Uthe umkakhe wahamba ngaphambi kweKhisimusi esiya emcimbini kayise, laye ongumholi webandla e-Eastern Cape.

UZungu uthe umkakhe uhamba nje ubevele engasalubhadi esontweni ngenxa yazo lezi zinkulumo.

“Ngiyazi impela ukuthi ungakibo kodwa ukuxhumana akukho kahle. Wangitshela ukuthi uyagula futhi angikaze ngimbone. Kafuni ukukhuluma lami futhi angilitshelanga ibandla ngokwenzakala phakathi kwethu ngoba ngizama ukulivikela,” kutsho uZungu.

Mayelana lezikhalo zokuxova ibandla uZungu uthe uyazi ngazo. Uthe uzamile ukumbonisa umkakhe ngoba ubengakwazi ukukhuluma kuhle lebandla, wehluleka lokusebenzisana labanye abafundisi.

IVMCI libandla lokuqala eliphumele obala ukugcoba labefundisi abayizitabane esifundazweni, eselilengatsha laseGoli.

-Ubulembu