Asithuthukiseni ulimi lwethu

Asithuthukiseni ulimi lwethu

0 262

Siyaqhubeka ngenhlelo zethu zokuthuthukisa ulimi lwethu sikhangela ingqubo ezithile zesintu. Ingqubo lezi ziyindlela yokulondoloza isiko kanye lolimi lwesintu ngokupheleleyo.

Sinanzelela okwakusenziwa lapho umuntu angabhubha kulapho njalo esithola khona amabala esihlangana lawo kwezolimi sekudingeka ukuthi siwachasise ngolwazi olugcweleyo. Kuyini ingovu, le yinyama edliwa ngelanga lokungcwaba umufi. Kwakwande ukuhlatshwa inkomo abanye njalo babehlaba imbuzi kusiya ngesifuyo esiyabe sisegumeni. Izolo umufi wayegoqelwa ngesikhumba senkomo.

Kesikhangele indlu yokufihla umufi kumbe isidumbu. Indlu le kuthiwa lingcwaba.

Izolo bebehamba eceleni kwengcwaba kulungiswa indawo yokubeka isidumbu.

Ukubunjwa lokhu kubizwa kuthiwe yingwababa, le yindawo yokubeka isidumbu ukuze singelekwa yinhlabathi nxa sekugqitshelwa.

Lapha sinanzelela ukuthi izolo bekungasetshenziswa amabhokisi la athengwayo kanye lalawo abazwayo njengakulezi nsuku kodwa-ke isidumbu besifihlwa phakathi kwengwababa.

Okunye njalo ngokwesiko lwesintu lapho kubhubhe ubaba wekhaya indlalifa yiyo eyayikhokhela isidumbu, ikhokhela ithwele umkhonto womufi njengoba indoda yesintwini yayibonakala ngokugcina umkhonto.

Lokhu kwakuyisibonakaliso sokuthi nguye owayeseyindlalifa engubaba njalo walapha ekhaya okwakukhangelelwe ukuthi agcine umuzi kayise.

Kwakuthiwa nxa indlalifa ingekho umkhonto wawubanjwa ngumnawakhe kuthi-ke engaphenduka abuye emgezisa ngokumnika inkomo.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply