Asithuthukiseni ulimi lwethu

Asithuthukiseni ulimi lwethu

0 184

SIQHUBEKA ngokunanzelela imvelo eyindlela njalo yokuphilisana kwabantu bayizolo lalamuhla. Silokhu sixoxa ngemihlobo yezulu etshiyeneyo. Izulu leli babelazi ngokuziphatha kwalo kukhangelwa ukuthi lizulu elilesiphepho kumbe njalo lizulu elizinela kuhle.

Isiqhotho: leli lizulu elina ngenkobe, nxa sikhuluma ngenkobe kulapho lisina likhithiza amatshe amancinyane angumqando omileyo. Lande ukuba lesiphepho izulu leli. Izikhathi ezinengi linganetha izilimo kumbe amabele uyathola amahlamvu esevuthukile amatshe lawana kuyiwo avuthuza amahlamvu kusale sibili kungancomeki emasimini lapha.

Isiphepho: leli lizulu elilomoya omkhulu izikhathi ezinengi lina ngesiqotho, njengokusinanzelela ngaphezulu.

Endaweni ezinengi izulu leli lande ukwephula izihlahla kanye lezilimo.Izolo-ke lalithi lapho line ngesiphepho ngelanga elilandelayo babezila ukuya emasimini, lapha-ke babenanzelela ngezenkolo ukuthi umhlobo lo wezulu wawubika ukuthi ikhona impambaniso eyayithe yenziwa ngabantu njalo-ke lona laselibuya ngendlela eyisijeziso.

Ukuzila lokhu kwakuyindlela yokuhlonipha kanye lokwamukela iziphambeko. Siyananzelela njalo ukuthi lalamuhla izulu lisekhona kuthi-ke ngokukhuphuka kwezinga lemfundo sezinengi ingcazelo abantu abalazo ngokuna kwemihlobo yezulu etshiyeneyo kodwa isiqokoqela siyikuthi lina lapho okulabantu khona,  liyingxenye yempilo yabantu.

Imbolisamahlanga: leli lizulu elina ebusika, liyisixwayiso kwabaphendula amasimu ukuthi baqalise ukuwaphendula.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply