Asithuthukiseni ulimi lwethu

Asithuthukiseni ulimi lwethu

0 241

SILOKHU siqhubeka ngemvunulo yesiNtu. Lapha sinanzelela ukuthi abantu abatshiyeneyo babegqoka imvunulo etshiyeneyo njalo imvunulo le layo yayisenziwa ngokutshiyana futhi kusetshenziswa ubuciko obutshiyeneyo.

Siqedise imvunulo yabobaba kumbe eyamadoda.

1. Injobo leli libhetshu elihambelana lenyawo zomuntu nxa ehamba, lihamba liphoseka le lale. Injobo ilengiswa lapho okuhlangana khona ibhetshu lemuva lelaphambili, okuyikho okwenza livumelane lokuhamba kwenyawo zalowo olivunulileyo.

2. Isidlodlo lesi yisigogo nje esivunulwa lixhegu eselikhulile. Yiyo njalo imvunulo etshengisa inhlonipho ukuba sekhanda lexhengu sibika ukuthi lo osivunulileyo ngumuntu omdala odinga inhlonipho yonke engaphansi kwelanga.

Imvunulo yabantu besifazane/imvunulo yabomama

1. Imapa lelo libhetshu elenziwa ngesigogo sembuzi livele liqondane labomama. Ibhetshu lemuva liphambana lelaphambili ukuze owesifazana avunule aphelele angahambi ngomzimba phandle.

2. Umsisi lesi yisembatho esasivunulwa lapho kulemidlalo thile kumbe imikhosi eyayidingwa ukucecelwa. Imvunulo le yayithungwa ngamalembu amnyama, idalwe lamabuko ayiwo ayabe lokhu eyaluzela esiya lelale lapho sekudlalwa emdlalweni.

3. Inempe le yingubo eyenziwa ngesigogo sembuzi njalo ivunulwa yizalukazi. Isigogo sakhona sasitshukwa size sivuthwe basicecise ngendlela zakhona. Zona-ke zivunulwa zibembili ukuze zihlanganise umzimba yikho sisithi umzimba waphezulu langaphansi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply