Asithuthukiseni ulimi lwethu

Asithuthukiseni ulimi lwethu

0 358

Silo ophezulu Stinta
SILOKHU siqhubeka ngokunanzelela ukubizwa kwenkomo ngendlela ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi leyo nkomo isetshenziswa ngaphi kumbe vele itholakale njani.

Inyembezi zikababa

Izikhathi ezinengi egumeni kungadlula ubaba abantwana baphiwa ilifa, ilifa leli kwande ukuthi kukhangelwe abantwana abangabafana kuphela.Sekuvamile ukuthi amantombazana wona asezazwelwa ngabafowabo lokhu kuvelela ekuthini amantombazana asekhangelwa njengabantu bemzini lapha ekhaya. Ngemvelo epheleleyo amantombazana alalo ilungelo lokuthola ilifa ngemva kokutshiywa nguyise yiyo inkomo le okuthiwa ngeyenyembezi zikababa. Yinkomo yelifa ephiwa abantwana abangamankazana, nxa kungela nkomo baphiwa imbuzi, isimiso esibekwayo ngesifuyo lesi yikuthi bazakwahlukaniselana ingazala.

Inkomo yamadlozi

Silandela imvelo lensika yesiNtu inkomo yamadlozi yayitholakala njalo isekhona futhi kwamanye amaguma singananzeleli ngokwenkolo ezitshiyeneyo. Le yinkomo eyayibekwa umnikazi muzi owabhubhayo, kwakuyindlela yokunika umuntu obhubhileyo inhlonipho enkulu.Inkomo le yayisiba ngemnyama tshu engelasici ngitsho, babeyisebenzisa kakhulu ngesikhathi sokuthethela.

Inkomo zamasiso

Lezi zinkomo eziphanjulwa emhlambini wekhaya ziyegciswa kwenye indawo emzini. Zihlala lapho zize zande kuthi mhlazana umnikazi ezilanda atshiye etshayele umazigcina ithokazi ukuze laye asale esandisa esakhe isibaya. Kwakuqakathekile ukuthi umuntu atshengise ukubonga hatshi nje ukuhluthuna umhlambi wakhe nje.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply