ASILONDOLOZENI IMBALI YETHU

ASILONDOLOZENI IMBALI YETHU

0 304
Khmrdi Tshinga Dube

Cornelius Luphahla
KUZABE kungabizwa ozwayo kuguga othandayo  emkhosini wokuthakazelelwa kosuku lamaqhawe ngenhloso yokuphakamisa imbali yesizwe kanye lokuyisakaza emphakathini.

Umkhosi lo uzabe useWhite City Stadium koBulawayo kanye lakwezinye njalo indawo ezehlukeneyo mhlaka 14 kuthakazelelwa usuku lwamaqhawe kuthi mhlaka 15 kuthakazelelwa usuku lweDefence Forces lapho izizalwane zakuleli ezizabe zithakazelela insuku lezi khona.

UMthunywa uxhumane loMinister of Welfare Service for Veterans, War Collaborators and Political Detainees uKhomuredi Tshinga Dube uthe insuku lezi ziqakatheke kakhulu wabuya wakhuthaza uzulu ukuthi aziqakathekise.

“Insuku zokuthakazelelwa kwamalanga amaqhawe ziqakatheke kakhulu kuzulu ngoba amaqhawe yiwo aletha inkululeko kuleli.

“Amaqhawe la kasayibonanga inkululeko le ayeyilwela ngakho siyawabonga ngomsebenzi lo awenzayo. Kukhona njalo amaqhawe asaphila ngakho lawo siyawabonga ngoba yiwo agcine ukuthula kuleli. Ngokunjalo ngikhuthaza uzulu ukuthi aziqakathekise insuku lezi kuthi lembali yempi yenkululeko iqakathekiswe kakhulu ezikolo ifundiswe abantwana ukuze ingaze yatshabalala,” kutsho uKhmrd Dube.

UKhmrd Dube uqhubekele phambili wakhuthaza uzulu ukuthi asebenzise ngobuqotho umhlabathi wakuleli azithuthukise ngoba yikho akulwelayo.

“Njengoba umhlabathi sesawuthatha kodwa silomlandu omkhulu njengezizalwane zakuleli okufanele siwenze.
Umlandu lo yikuwusebenzisa ngendlela eqotho silime sibuye sifuye ukuze sithuthukise umnotho welizwe lethu ngoba yikho esakuthathela khona kwabamhlophe.

“Okunye njalo kufanele sifundise abantwabethu ngokuqakatheka komhlabathi kanye lokuthi kufanele bawuphathe njani. Kuqakathekile njalo ukuthi sigcine amasiko aphathelane lomhlabathi ngoba kukhona ezinye indawo eziqukethe amasiko lezilamalinda ngakho kubalulakile ukuthi indawo ezinjalo sizihloniphe njengoba okhokho bethu babezihlonipha ukuze labantwabethu bazihloniphe amasiko ethu angatshabalali,” kuphetha uKhmrd Dube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply