AsengoZodwa Wabantu amanina eGokwe. . . Utshontsha amaphenti enze ucansi lawo

AsengoZodwa Wabantu amanina eGokwe. . . Utshontsha amaphenti enze ucansi lawo

0 1270

Thokozile Mbedzi
ASEHAMBA eze amanina akoChireya eGokwe ngenxa yendoda okubikwa iwatshontshela amaphenti njalonje qede yenze ucansi lawo.

UTapiwa Kumalo Bhunu oleminyaka yokuzalwa engu-22 wesiqintini seMashame umiswe enkundleni yenduna uChireya ngempelaviki esetheswa icala lokutshontshela amanina amaphenti enze ucansi lawo.

Okumangalise inkundla le yikuthi uBhunu sewangenwa ngumkhuba wakhe lo omubi okokuthi useze etshontshela lonina amaphenti enze lawo ucansi.

Kubikwa uBhunu umkhuba wakhe lo wawuqalisa ngomnyaka ka2015.

Kubikwa ubethi angakhandwa esenza ucansi lamaphenti adliwe ngumswenya aqede inyanga ezimbalwa engabonakali.

Kubikwa isenzo esimenze waze wadonselwa edale lenduna yikuthi watshontsha amaphenti kanina bamkhanda esenza ucansi lawo.

UMthunywa uxhumane loyise  kaTapiwa, uMnumuzana Frank  Kumalo Bhunu oleminyaka engu-54 oveze ukuthi kumtshwaqise umzimba ukubona indodana yakhe ikhefuzela phezu kwephenti likanina.

“Ngididekile ngesenzo somntanami ngilapha. Sengize ngasukuma ngabuya enduneni ukuzazethula ukuba bangincedise ngodubo engilalo ngomntanami. Ngikhuluma nje izolo uthethe impahla yangaphansi kanina waya emacansini layo. Ngimkhande esenza lokhu yikho lapho engibize  khona abanye obaba ukuba bangincedise ngibuye laye enduneni,” kulandisa uyise kaTapiwa, uMnu Bhunu.

“Besengilenyanga ezinhlanu singazi ukuthi ungaphi ngemva kokuba simfice njalo esemambathweni lempahla yangasese yomntwana wakomakhelwane.

“Umfana lo ubesithi engakwenza lokhu  engabonakala ahle abaleke  ahambe ezihlobeni zami ayecatsha khonale manje khathesi lezihlobo zami kazisamfuni ngoba lakhonale  uyakwenza lokhu okokulala lamaphenti.

“Umntwana lo kasathandwa muntu lapha esigabeni, okubuhlungu yikuthi katshengiseli ukuhlanya lemisebenzi yonke yangekhaya uyayenza. Sengithwele nzima angisakwazi ukuthi ngithini ngomntwana lo ngidinga usizo mahlabezulu,” kutsho uMnu Bhunu.

Ebuzwa yinduna uChiya Chireya uTapiwa ukuthi ukwenzelani lokhu uthe uzwa nje kusithi athathe amaphenti abomama aye lawo emacansini.

“Angenelisi ukuzithiba, ngingabona iphenti ngiyabe sengibone owesifazane kungakho ngizwa kusithi ngilithathe ngiye lalo emacansini ngizwe ngisuthiseka sibili,” kutsho uTapiwa ekhangela phansi edlalidlalisa iminwe.

Induna uChireya ibuzwa ngodaba lolu ivumile yathi lwenzakele esigabeni.

“Udaba lomfana olala lamaphenti sike saluhlafuna edale, sizama ngazo zonke indlela ukuba sithole usizo kwabezempilakahle kanye lakubosiyazi ukuze sazi ukuthi kuyini okukhathaza umfana lo.

“Ngikhuthaza uzulu ukuba engabona umntwana esenza into embi engafihli ngoba abazali laba sebelesikhathi esingafika phose iminyaka emithathu besazi ukuba indodana yabo intshontsha amaphenti amanina isiya lawo emacansini kodwa bengakhulumi.

“Njengomphathi wabantu  ngizazama ngawo wonke amandla ukuba ngincedisane lemuli le ngoba lami kuyangimangalisa lokhu kangikaze ngikuzwe,” kuphetha induna uChireya.

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply