Angivumi ukuthunjelwa abantwana ngikhangele

Angivumi ukuthunjelwa abantwana ngikhangele

silo Pumulani Mpofu

“Useyindoda! Usekhulile! Sengubaba”. La ngamagama aphuma emilonyeni yabantu esigabeni nxa behalalisela owesilisa lapho unkosikazi wakhe ethe wabusiswa ngengane kuthi njalo nxa ithe yaba ngumfana uzwe bethi isibongo sakhe asiseyikufa.

Lokhu kusitsho ukuthi nxa engowakoNdlovu loba uyise engaya kogoqwanyawo, isibongo sakoNdlovu sizasala sibizwa kulo umfana osezelwe. Kodwa-ke kusuka kube lokugedla kwamazinyo kwabanye nxa izifiso zabo zingasagcwaliseki.

Kule iviki sixoxisane loRonald Banda ohlala eSizinda. URonald uleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu kodwa akalayo incwadi yokuzalwa lesithupha kanye labanawakhe, uNompilo oleminyaka engu-10 loAnna oleminyaka engu-14.

Ekuxoxisaneni laye uRonald njengeTrinity Project, inhlanganiso encedisa ngolwazi lokuthatha incwadi zokuzalwa ngokusemthethweni sathola ukuthi ubaba kaRonald abazali bakhe bavela elizweni leMalawi. Umama kaRonald yena uzalwa eNyamandlovu kanti-ke bathathene ngokwesintu.

Ngakho-ke ngokumbuzisisa uRonald sathola ukuthi uyise nguye imbangela yokuthi bafikise lesisikhathi bengelazo incwadi zokuzalwa. UsekaRonald akalazo incwadi ezifaneleyo ezigoqela incwadi yokuzalwa lesithupha ngoba abazali bakhe babhubha engakathathiswa.

Ekubhubheni kwabazali usekaRonald wasala engumuntu ohlala lapha lalaphana eselusa inkomo zabantu ukuze aziphilise ngemva kokuthi ahlangane lomama kaRonald.

Okuyinsindabaphenduli yikuthi kakwazi loba esisodwa nje qha isihlobo sikanina, bonke nje baselizweni leMalawi.

Lanxa nje ekwazi khona eMalawi ngakibo, imali yokuthi ayefika khonale ayikho.

URonald samcebisa ukuthi kacele abazali bakhe basivakatshele emahofisini eTrinity Project ukuze sixoxisane labo sincedisane ukuze ukusweleka kwencwadi kukababa kungavaleli abantwana ukuthi bathole amalungelo ngokusemthethweni.

Ngokuphazima kweso abazali bakaRonald basebethelekile emahofisini ethu. Sabazisa ukuthi umama wabantwana umthetho uyavuma ukuthi athathise abantwana incwadi zokuzalwa kodwa ngesibongo sakhe hatshi esikababa ngoba phela ubaba engelaso isithupha. Akafunanga ukuzwa leyondaba uJohn usekaRonald ethi yena ngeke avume ukuthunjelwa abantwana ekhangele.

Ngesineke samchazela ukuthi abantwana bangabhalisa isibongo sikanina okwakhathesi njengoba yena esafuna ukuthi alungise ezakhe incwadi kuzathi lapho sezilungile enelise ukutshintsha isibongo sibe ngesakhe, kodwa njengoba lokho kungathatha isikhathi ngoba bekhala ngemali yokuya eMalawi kungcono ukulungisela abantwana incwadi zokuzalwa njengelungelo labo.

Ngenkulu inhlanhla lokumbekezelela uJohn emaphethelweni watshintsha ingqondo wavuma ukuthi unina athathise abantwana ngesibongo sakhe ngapha besazama ukuthi balungise ezakhe incwadi.

Kwasijabulisa kakhulu ukuzwisisa kukaJohn. Laye wabonga ngokunjalo ngoba phela wayecabanga ukuthi yinto angeke wayenza leyo eyokuthi abantwana bakhe babhalelwe isibongo esingasiso sabo, engananzeleli ukuthi ubesenza abantwana isihluku yena ethi uyabathanda.

Ngalokho ngithi baba, nxa umama elencwadi ezifaneleyo wena ungela umdedele athathise abantwana incwadi zokuzalwa ukuze abantwana bafinyelele amalungelo abo isikhathi sisavuma. Kuzakuthi lapho ubaba eselungisile incwadi zakhe besebetshintsha ngokusemthethweni.

Kasihlanganeni njalo kuviki elizayo

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project PVO kanye laku-website ethi www.trinityaid.org

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply