AMASALAMUSI ESIKOLO . . . Umfundi uphendula abanye amaxoxo . . ....

AMASALAMUSI ESIKOLO . . . Umfundi uphendula abanye amaxoxo . . . Angakhombela izithombe ziyabobotheka

0 1633
UAssistant Inspector Tendai Mwanza

YiNtatheli kaMthunywa
KULOMFUNDI okuGiredi 1 esikolo seMasasa Primary School, eMutekedza, koChivhu, okubikwa wenza izimanga nanko phela uyaphenduka abe lixhegu aphinde njalo atshintshe abanye abafundi babe ngamaxoxo.

Umfundi lo oleminyaka yokuzalwa elitshumi uphinda njalo aguqule amatshe abe yiziwiji loba amabhisikiti, andubana aziphosele abanye abafundi kodwa besabe ukuzidla.

Kubikwa umfundi lo nxa esenza konke lokhu uyabe ebanjwe ngumoya othi ngokayisemkhulu wakhe ovela eChipinge, lapho okuvela khona uyise.

Indabamlonyeni le kubikwa isibangele ukuthi abazali abanengi besabe ukuthi abantwababo baqhubeke besiya esikolo lesi.

Umsekeli wesikhulumi samapholisa esabelweni seMashonaland East uAssistant Inspector Tendai Mwanza ufakaze ngodaba lolu ethi selubikiwe emahofisini abo.

“Kuliqiniso sibili, kulodaba olunjalo, olomntwana okuthiwa wenza izinto ezingamlingananga ngitsho, ezamasalamusi okugoqela ukutshintsha amatshe abe ngamabhisikiti kanye lokuguqula abanye abantwana babe ngamaxoxo. Umntwana lo laye kubikwa uyatshintsha abe yizinto ezehlukeneyo.

“Indaba le ilesintu kungakho sayisa ezinduneni uMutekedza kanye lenduna uNyoka.

“Umntwana lo uleminyaka elitshumi. Thina njengamapholisa sikhona ukuze simvikele umntwana lo encediswa zinduna lezi kanye labazali bakhe,” kutsho uAsst Insp Mwanza.

Umntwana lo — esizambiza ngokuthi nguMax nje kuphela ngenhloso yokumvikela njengoba esesesikolo — usemile isikolo ngenxa yendaba le.

UMax uhlala loyisemkhulu uSamuel kanye logogo wakhe uTsitsi (bonke esingababizi ngamabizo abo agcweleyo.

Unina womntwana lo (igama siligodlile) kubikwa usebenza kweleSouth Africa kukanti uyise laye useSouth Africa lanxa engakaze ambone.

UMax uxoxe lentatheli wathi yena kakwazi ukuthi kuyabe kusenzakalani kuye kodwa uyatshelwa ngabanye.

Kubikwa umfundi lo angakhombela imifanekiso efakwe emdulwini imifanekiso yakhona iyaqala ukubobotheka kanye lokuhamba sengathi yizinto eziphilayo.

Okunye njalo okumangalisa umphakathi yikuthi uMax angahlafuna umumbu okwesikhathi eside uyawukhafula kulokhu kungumumbu ongazange uhlafunwe.

“Mina akulalutho engilwaziyo, abanye abafundi yibo abathi yikho engikwenzayo. Abanye bathi ngenza amasalamusi, abanye njalo bathi yi-satanism.

“Bathi ngiyatshintsha abanye babe ngamaxoxo, mina ngibe lixoxo loba enye nje inyamazana lokunye okunengi.

“Khathesi kangisayi esikolo ngenxa yalokhu,” kutsho uMax.

UMnu Samuel ugcizelele izimanga ezenziwa ngumzukulu wakhe esithi babizwa ngumphathisikolo ngenxa yalokhu.

“Ngabizwa esikolo ngumphathi, uMnumzana Mapuranga engibikela ngezimanga ezenziwa ngumzukulu wami. Ngethuka kakhulu. Kuthiwa uyatshintsha abanye babe ngamaxoxo yena laye abe lixoxo loba ixhegu elilendevu ezimhlophe nke ezinde.

“Kuthiwa angakhombela imifanekiso yabantu kanye lenyamazana ezisemdulwini ziyaqalisa ukuhamba,” kutsho ukhulu lo.

Ukhulu lo uthe wake wacela umntwana lo ukuthi abenzele lokhu kodwa wehluleka.

Umbalisi womfundi lo laye ugcizelele ngezimanga ezenziwa ngumfundi lo ethi uyaphendula amatshe abe ngababhisikiti kanye leziwiji.

UMnu Samuel ophinda njalo abe ngusobhuku uthe indaba le seyasiwa enkundleni zezinduna.

UMutekedza loNyoka bona abavakatshela esikolo lesi babikelwa ngokwenziwa ngumfundi lo.

“Umntwana lo kasayi esikolo, ngenxa yalokhu ngiyesaba ukuthi angalinyazwa ngabantu ngoba sebecabangela ukuthi yi-satanism.

“Ngatshayela unina ucingo ngathi kabuye azomthatha ayefunda ehlala laye njalo sifisa ukuthi ahanjiswe kuyise. Mina uyise kangimazi, umntanami wabuya lomntanalo emncinyane ngamondla.

Uthe izinduna zathembisa ukuthi zizamncedisa umntwana lo.

Induna uNyoka ixoxe lentatheli ecingweni yavuma ukuthi indaba le iliqiniso.

“Kuliqiniso, silendaba enjalo lapha. Umntwana lo sakhuluma laye wasitshela amagama esabekayo adinga isintu. Besifisa ukuthi lime mbijana ukukhipha indaba le kumaphephandaba njengoba sidinga indlela zokunceda umntwana lo ukuze ayehlangana loyisemkhulu oseChipinge.

“Sifuna ukumvikela ukuze angalwiswa ngabantu ngenxa yalokhu okwenzakalayo,” kutsho induna uNyoka.

UMnumzana Edmond Mhuru (71) ohlala kule indawo uthe umntwana lo kungenzakala ukuthi uhlutshwa yimimoya emibi.

“Indaba le yavela esikolo ikhulunywa ngababalisi kanye lomphathi uMnu Mapuranga kodwa kakaze enze lokhu sibona njengezakhamizi.

“Uthi uyisemkhulu oseChipinge angakaze ambone nguye omenza enze lokhu,” kutsho uMnu Mhuru.

SIMILAR ARTICLES

0 15

NO COMMENTS

Leave a Reply