Amanina abhuqana kubangwa indoda

Amanina abhuqana kubangwa indoda

0 568
USandisiwe Maphosa

Arnold Ndlovu
ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeSigodini kulandela ukuzwa ngamanina amabili abhuqane kwaba luthuli ebanga indoda yomnikazi.

UMthunywa uzwe ukuthi uSandisiwe Maphosa loVeronica Sibindi bakhwincelane izigqoko bebanga uPatrick Dhliwayo oyindoda yomnikazi.

UMaphosa kanye loSibindi kubikwa babheja ukuthi onguye ozanqoba omunye nguye ozathandana loDliwayo ngesikhathi indoda le isezitolo.

UMthunywa uzwe ukuthi amantombazana la ayethandana loDliwayo kodwa yena (uDliwayo) ubesethanda omunye wabo kakhulu okuyikho okwadala ukuxabana.

UMthunywa uxhumane loDhliwayo othe yena okokulwa kwamantombazana kuthiwa abanga yena kayisiyo ndaba azihlupha ngayo.

“Mina ngiyindoda ethetheyo, umkami usekhaya mina ngisebenza lapha, imuli yami iseGwanda. Laba akade besilwa bekungabantu ebesilibazisana nje ngoba bekwazi ukuthi ngithethe, ukulwa abakwenzileyo lokhu yikufuna ukungcolisa ibizo lami kuphela,” kutsho uNgwenya.

Intatheli iphinde njalo yaxhumana loMaphosa othe ukulwa akwenzayo kwakuyindlela yokuzivikela njalo loPatrick sebehlukana.

“Mina uPatrick ngathandana laye sibili kodwa kwacina sokufaka impilo yami engozini ngoba sokungixabanise lamanye amantombazana akhe. Indaba yokulwa loVeronica ngangizivikela ngoba nguye owangilandayo ezongilwisa kungakho ngibone kungcono ukuthi ngihle ngehlukane loPatrick.

Intatheli iphinde yaxhumana loSibindi oveze ukuthi uPatrick bebethandana okwamagama kodwa uthando lwabo lwaphanjaniswa nguSandisiwe owafika wenza uPatrick wehlukana laye.

“Ngiqala ukuthandana loDhliwayo (Patrick) ngangisazi ukuthi ulomuzi ekhaya kodwa ngangingela ndaba ngoba besiphilisana kuhle sithandana kodwa wathi seqala ukusondelelana loSandisiwe kulapho aqala khona ukutshintsha waze wangitshiya wathandana laye.

“Ngendlela uSandisiwe atshengisa ngayo ukungidelela ngokuthandana loPatrick ngabona kungcono ukuthi ngiyekhulumisana laye kodwa kwehlula sacina sesilwile,” kuphetha uSibindi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply