Abalimi beLupane baphiwa imbuzi lenkukhu

Abalimi beLupane baphiwa imbuzi lenkukhu

0 323

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ebona ngezokuthuthukisa abalimi basemaphandleni iElnino Enduced Programme  inika izakhamizi zeLupane imbuzi lenkukhu ngenhloso yokukhulisa izibaya zazo.

Kubikwa ukuba iElnino Induced Programme inika abalimi abasemawadini angu-10 endaweni yaseLupane imbuzi lenkukhu inhloso ingeyokuthi bakhulise izibaya zabo kanye lokuthi benelise ukuselela imuli zabo.

Inhlanganiso le ikhethe ukuqhuba lumsebenzi endaweni yeLupane ngemva kokunanzelela ukuthi izakhamizi zakulindawo zike zahlaselwa yindlala nyakenye  ngenxa yokusilela kwezulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Mthulisi Sibanda onguuEextension Worker weVeterinary Services esabelweni seMatebeleland North uthe kulembuzi ezingu-1000 lenkukhu ezingu-500 eziphiwa abantu esigabeni lesi.

“Ekuphiweni kwabalimi izifuyo lezi banikwa ngokwehlukeneyo omunye engaphiwa imbuzi eyodwa olandelayo uyaphiwa inkukhu ezintathu kuhamba kutshintshaniswa ngokulandelana kwemizi. Lokhu kuyenzwa kuhloswe ukuthi bonke abalimi abasemawadini angu-10 bazithole lezi izifuyo kungaze kwaba labanye abazaswela.

“Lezizifuyo esizinika abalimi sibapha sijonge ukuthi bazinakekele kuhle ukuze zande zizalane bekhulise izibaya zabo,” kutsho uMnu Sibanda.

“Abalimi bayanikwa imfundiso eqinileyo andubana banikwe izifuyo. Kuqakathekile ukuthi abalimi bethulelwe imfundiso ngezifuyo zabo ukuze bakhuthale ekuzinakekeleni bangaze bathandabuza ukuya e-Veterinary nxa sezihlatshwe yimikhuhlane,” kuchaza uMnu Sibanda.

Ubuye njalo wakhuthaza abalimi ukuthi bakhulise ubudlelwano labalimisi bendawo zakibo ngoba beyibo abakwazi ngcono imithi efaneleyo yokulwisana lenhlupho abahlangana lazo mihla yonke.

Uqhubekele phambili esithi abalimi ikakhulu abasendaweni zemakhaya balakho ukuyekela izifuyo zabo ziyedlela emaguswini alemkhawuzane ebangela ukuthi zicine zisifa.

UMnu Sibanda uphethe ngokuthi abalimi kumele bakhuthale basukume bahlole indawana yonke lapho imbuzi zabo ezidlela khona ukuze bakwazi ukuthi zilungile ukuthi izifuyo ziyedlela khona,” kuphetha uMnu Sibanda.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply