Abafundi bakhuphana amazinyo bebanga intombi

Abafundi bakhuphana amazinyo bebanga intombi

0 802

Cornelius Luphahla
BABUKELE ibhayisikopo yamahala abafundi beLupane State University eLupane ngemva kokuba abanye abafundi bakule inyuvesi bebhuqane kwabancane indawo omunye waze wakhumuka amazinyo bebanga intombi.

Isisanasana lesi senzakale ngoMgqibelo kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Elvis Hove okhunyulwe khona amazinyo nguMnumzana Milton Moyo bebanga uNkosazana Belinda Dube.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Japheth Ndlovu omunye wabafundi bakule iyunivesithi wathi uElvis uthole uMilton eloBelinda endlini yakhe eseyunivesithi le wahle wamsukela ngogodo okuyikho okubangele impi.

“UElvis usuke kithi ntambama ethi uyadinga uBelinda wasemthola elele loMilton. Ekufikeni kwakhe kuthiwa uhle wasukela uMilton ngenqindi okuyikho okuqale khona umsindo lo. Mina ngithe ngisizwa umsindo ngagijima ngayalamula ngathola uElvis esekhumuke amazinyo amabili aphambili.

“UMilton yena kade evuza igazi ekhanda kuthiwa utshaywe nguElvis ngogodo. Ngikhuluma nje uElvis kaselamazinyo ngenxa kaBelinda,” kutsho uMnu Ndlovu.

Intatheli ibuye yaxhumana loMnu Hove othe yena ngeke wabikela iphephandaba ngempilo yakhe njalo eyakhe loMilton kayikapheli.

“Mina ngeke ngakubikela iphephandaba mayelana lempilo yami ngoba kangitholi lutho kulokhu. Noma kunjalo eyami loMilton kayikhapheli ngoba ngiyazi nguye okubikele indaba le,” kutsho uMnu Hove.

Ebuzwa ngale indaba uMnu Moyo uvumile ukuthi yenzakele wathi yena ubengafuni ukulwa wasecaphulwa yikuthi uElvis umtshayile.

“Kuliqiniso ukuthi ngitshaye uElvis wakhumuka amazinyo kodwa bengingabangi uBelinda njalo bengingazimiselanga ukulwa. Okwangicaphulayo yikuthi uElvis wahle wangisukela ngogodo ayeluthwele yikho ngamtshaya.

“Noma nje ethi okwakhe lami akukapheli kodwa mina sengamtshiya uBelinda ngoba kangikuthandi ukulwa,” kutsho uMnu Moyo.

UNkszn Dube ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi yenzakala wathi kodwa kayisuye owathi balwe ngakho yena kalacala.

“Kangali ukuthi uMilton walwa loElvis bethi babanga mina kodwa mina kayisimi engathi balwe njalo kangilacala ngokulwa kwabo ngoba kangizange ngalwa mina. Ngalokhu akulakunye engingakukhuluma ngoba kangilacala,” kuphetha uNkszn Dube.

NO COMMENTS

Leave a Reply