Pheka loMaSithole: Yis’dabhula sodwa i-Vanilla Sponge Cake

Pheka loMaSithole: Yis’dabhula sodwa i-Vanilla Sponge Cake

Ikhisimusi isisondele abantwana labanye abadala engibaziyo sebemelele ezimnandi ezenza umlomo ugobhoze amathe.

Kuliviki bomama kesiphekeni i-Vanilla Sponge Cake ngoba ayimnandi nje ilomuntu phansi, njalo yilo ke ikhekhe elingayenza lobaba azigqaje ngawe emphakathini.

Okudingakalayo
-Amankomitsho amabili e-cake flour
-Ama-teaspoon amabili omkhukhumezo (baking powder)
-¾ kusiya kunkomitsho egcweleyo yetshukela
-Isawudo elilingeneyo nje sungancweba ngozipho nje
-Amaqanda amabili
-Inkomitsho eyodwa yamafutha okupheka
-I-teaspoon eyodwa ye-vanilla essence
-Inkomitsho eyodwa yochago oluluhlaza
-I-bicarbonate  of soda
-Ukhezo
-Ipani kumbe i-oven

Ukupheka
-Hlanganisa amaqanda akho letshukela
-Hlanganisa ifulawa, umkhukhumezo lesawudo
-Ngemva kwalokho kuhlanganise lamaqanda osuwahlanganise letshukela
-Faka amafutha kanye lochago uhlanganise yonke into elapho kuze kuhlangane
-Sungafaka ku-pan kumbe ku-oven upheke okwemizuzu engamatshumi amabili lanhlanu kuyabe sokuvuthiwe.

Ukudliwa

Lumhlobo wekhekhe sungawudla loba ngasiphi isikhathi nxa uthanda sunganathisa ngenamunede kumbe ngetiye ngezikhathi zemini  endlini yakho uziphumulele.

NO COMMENTS

Leave a Reply