Pheka loMaMukarati: I T-bone steak inika idlabuzane lokudla

Pheka loMaMukarati: I T-bone steak inika idlabuzane lokudla

Lesi yisitshebo esihlabusa okwamagama nxa siphekwe yingcitshi kwezokupheka, uyadla unambithe utshiye umganu obulentaba yesitshwala ubetha umoya.

Okudingakalayo
- Inyama elamathambo
- Amafutha okupheka
- Isawudo
- Imbiza
- Ukhezo
- Ama-spices owathandayo

Ukupheka

- Thela amafutha okupheka embizeni.
- Faka imbiza emlilweni, amafutha atshise sibili.
- Vuvuzela isawudo kanye lama-spices enyameni yakho.
- Nxa amafutha setshisa faka inyama embizeni.
- Uyiphenduphendule ize iqale ukutshintsha umbala isiba yi-brown.
- Nxa usubona ukuthi sivuthiwe sungephula imbiza yakho iyabe silungele ukudliwa.

Ukudliwa

I T-bone steak iyadliwa loba ngasiphi isikhathi, sungayidla lesitshwala kumbe lerayisi, sungayidla loba iyodwa ngoba iyikudla okumnandi okwamagama okungadingi umphelekezeli.

SIMILAR ARTICLES

0 336

0 93

NO COMMENTS

Leave a Reply