Pheka loMaDube: Idelele

Pheka loMaDube: Idelele

IDELELE yisitshebo esimnandi okwamagama, umuntu uyadla aqede isitshwala sonke aze afune esinye ngoba alimnandi nje idelele lenza umuntu aginye lesitshwala engahlafunanga ngendlela elitshelela kamnandi ngayo.

Okudingakalayo

- Idelele elikhiwa emasimini elamahlamvu
- Amanzi
- Isawudo
- Umlotha
- Imbiza
- Ukhezo
- Amafutha
- Inkomitsho

Ukupheka

- Thela umlotha ongaba zinkezo ezimbili phakathi kwenkomitsho
- Thela amanzi aphose agcwale inkomitsho
- Hlanganisa ngokhezo kuhlangane
- Hlala isikhatshana umlotha ucengeke uze uhlale phansi
- Thela amanzi la embizeni ubeleqiniso ukuthi uthela wona wodwa umlotha osuhlezi phansi awungeni embizeni
- Faka emlilweni kubile ube usufaka idelele lakho ngemva kokuligezisa
- Yekela kubile sibili ubusuqalisa ukugoqoza ngokhezo ufake isawudo lamafutha nxa ufuna
- Goqoza kuze kuvuthwe

Ukudliwa
Idelele lidliwa lesitshwala, esitshisayo loba esiqandayo njalo liyadliwa loba ngasiphi isikhathi, ekuseni, emini loba ntambama idelele ziyakhupha kuphela.

SIMILAR ARTICLES

0 337

0 94

NO COMMENTS

Leave a Reply